Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výzkum slovosledných tendencí v českém znakovém jazyce
Název práce v češtině: Výzkum slovosledných tendencí v českém znakovém jazyce
Název v anglickém jazyce: Survey of word-order tendencies in Czech Sign Language
Klíčová slova: český znakový jazyk, základní slovosled, topikalizace, nominální skupina
Klíčová slova anglicky: Czech Sign Language, Basic Word Order, Topicalization, Noun Phrase
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2011
Datum zadání: 05.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá výzkumem slovosledu v českém znakovém jazyce kontrastivně k slovosledu v češtině. Diplomantka se seznámí s dostupnou literaturou o slovosledu v českém znakovém jazyce i ve znakových jazycích cizích a zároveň prostuduje odbornou literaturu o slovosledu v češtině. Diplomantka poté popíše slovosledné tendence v současné češtině. Jádrem práce bude empirický výzkum. Diplomantka pro své zkoumání nasbírá materiál, a to ve formě videonahrávek (semi)spontánních, polořízených projevů rodilých mluvčích různého věku. Výzkum bude probíhat na území Prahy, žádoucí počet testovaných osob bude 15, výzkum bude mít formu polořízeného vyprávění (na různá témata, např. rodina, zájmy, vzpomínky apod.) a elicitace bude zajištěna rodilým mluvčím. Doplňkovým zdrojem materiálu bude intenetový portál pro neslyšící Weblik (http://weblik.cktzj.com/). Práce se zaměřuje na relativní volnost slovosledu v kontextu, zejména se zřetelem k topikalizaci. Cílem je pokusit se postihnout pravidla, kdy dochází ke změně slovosledu. Dalším přínosem práce by mělo být poznání, zda se příslušníci různých generací liší v použití slovosledu v ČZJ.
Seznam odborné literatury
Grepl, M. - Karlík, P. (1998): Skladba češtiny. Olomouc: Votobia.
Kasanová, K. et al. (2004): Slovosled v českém znakovém jazyce. Sloveso a jeho argumenty. Seminární práce. FF UK v Praze.
Milković, V. - Bradarić-Joncić, S. - Wilbu, R. B. (2007): Information Status and Word Order in Croatian Sign Language. Clinical Linguistics and Phonetics, 21, s. 1007-1017.
Neidle, C. et al. (1999): Syntax of American Sign Language. Functional Categories and Hierarchical Structures. Cambridge (MA): MIT Press.
Oliva, K. (2001): Některé vlastnosti komplexity českého slovního nepořádku. In: Karlík, P. - Hladká, Z. (eds.), Čeština - univerzália a specifika, 3. Praha: NLN, s. 163-172.
Stokoe, W.C. (2005): Visible Words Become Spoken. Sign Language Studies, 5, s. 152-169.
Uhlířová, L. (1987): Knížka o slovosledu. Praha: Academia.
Vodrážková, D. (2003): Shodová slovesa v českém znakovém jazyce. Bakalářská práce. FF UK v Praze.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK