Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nekropoly na území Vatikánu. Interpretácia výzdoby a jej paralely v rímskom umení.
Název práce v jazyce práce (slovenština): Nekropoly na území Vatikánu. Interpretácia výzdoby a jej paralely v rímskom umení.
Název práce v češtině: Nekropole na území Vatikánu. Interpretace výzdoby a její paralely v římském umění.
Název v anglickém jazyce: Necropoleis on the Vatican Hill. The decoration analysis and its paralels Roman art.
Klíčová slova: Vatikán, nekropola, Via Cornelia, Via Triumphalis, antika, rané kresťanstvo, rímske umenie, dekorácia, sarkofágy
Klíčová slova anglicky: Vatican, necropolis, Via Cornelia, Via Triumphalis, antiquity, early Christian, roman art, decoration, sarcophagi
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2011
Datum zadání: 04.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Popis a charakteristika nekropole pod Bazilikou sv. Petra a nekropole pod Via Triumphalis. Analýza podoby jednotlivých hrobiek a ich výbavy - mozaiky, nástenné maľby a ich porovnanie s ďalšími obdobnými rímskymi pamiatkami. Rozbor vyskytujúcich sa sarkofágov so zameraním sa na témata ich dekorácie. Porovnanie oboch sledovaných kontextvo.
Seznam odborné literatury
Andreae, B.: Antike Bildmosaiken. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern. 2003
Andreae, B.:Die römische Kunst. Berlin: Verlag Herder. 1999
Bailey, D. M.:A Catalogue of the Lamps in the British Museum 2 - Roman Lamps Made In Italy. Londin: British Museum Publications. 1980
Balch, D. L.:Roman domestic art and early house churches. Tübingen: Mohr Siebeck. 2008
Bandinelli, R. :Rome: The Center of Power, Roman Art to A.D. 200. London: Thames and Hudson. 1969
Bandinelli, R.: Rome: The Late Empire, Roman Art A.D. 200 - 400. London: Thames and Hudson. 1970
Basso, M.: The Vatican Necropolis. Cit. 26. 3 2011. Dostupné na Internete: Tomb B: http://www.saintpetersbasilica.org/Necropolis/TombB.htm
Bianchi, G. H.: The Mythology of Greece and Rome - With Special Reference to Its Use in Art. Bel Air, California: Hesperides Prees. 2006
Biblia: Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy. Slovenská evanjelická cirkev a.v. 1999
Cadario, M., & Giustozii, N.: Museo Nazionale Romano. Rome: Sopritendenza archeologica di Roma. 2007
Claridge, A., Toms, J., Cuberley, T.: Rome: An Oxford Archeological Guide. Oxford: Oxford University Press. 1998
Clarke, J. R.: The Houses of Roman Italy; 100 B.C. - A.D.250: Ritual, Space, and, Decoration. California: University of California Press. 1993
Coarelli, F.: Rome and Environs, An Archeological Guide. London: University of California Press. 2007
Dunbabin, K. M.: Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge: Cambridge University Press. 1999
Dunbabin, K.: The Roman banquet: images of conviviality. Cambridge: Cambridge University Press. 2004
Ferber, S.: The Pre- Constantinian Shrine of St. Peter: Jewish Sources and Christian Aftermath. Gesta , 10 (2). 1971
Futrell, A.: The Roman Games. Oxford: Blackwell Publishing. 2006
Gerke, F.: Die christlichen Sarkophage der vorkonstantinischen Zeit. Berlin: Walter de Gruyter. 1978
Guarducci, M.: The Tomb of St. Peter. Rome: Hawthorn Books. 1960
Guarducci, M.:The Tomb of St. Peter. Cit. Január 2011. Dostupné na Internete: http://www.saintpetersbasilica.org/Necropolis/MG/TheTombofStPeter-1.htm. 1960
Herdejürgen, H.:Stadtrömische und Italische Girlandedsarkophage; Faszikel 1: Die Sarkophage des 1. und 2. Jahrhunderts. Berlin: Deutsches Archäologisches Institut. 1996
Honour, H., & Fleming, J.: A World History of Art. London: Laurence King Publishing. 2005
Hudec, L.: Recent Excavations under St. Peter´s Basilica in Rome. Oxford Journals. 1952
Humphrey, J. H.:Roman Circuses. Arenas for Chariot Racing. Berkley and Los Angeles: University of California Press. 1985
Jensen, R. M.: Understanding Early Christian Art. New York: Routledge. 2007
Jones, P.V., Sidwell, K.C.: The World of Rome: an intriduction to Roman culture. Cambridge: Cambridge University Press. 1997
Kerény, K.: Mytologie Řeků II. Praha: OIKOYMENH.1996
Kerényi, K.: Mytologie Řeků. Praha: OIKOYMENH. 1996
Kirsh, G.: The Catacombs of Rome. Rome: Societa "Amici delle catacombe". 1946
Kleiner, D.: Roman Sculpture. Yale: Yale University Press. 1994
Kleiner, Diana E.; Susan B. Matheson.: I, Claudia II: Women in Roman Art and Society. Austin: University of Texas Press. 2004
Koch, G.: Frühchristliche Sarkophage. München: C. H. Beck. 2000
Krautheimer, R.: Early Christian and Byzantine Architecture. New Heaven and London: Yale University Press. 1986
Lietzman, H.: The Tomb of Apostles Ad Catacumbas. The Harvard Theological Review , 16 (2). April, 2003
Ling, R.: Roman Painting. Cambridge: Cambridge University Press. 1998
Liverani, P., & Spinola, G.: La Necropoli Vaticana lungo la Via Trionfale. Citta del Vaticano: Musei Vaticani. 2006
Liverani, P., Spinola, G., & Zander, P.: The Vatican Necropoles: Rome´s City of the Dead. Turnhout (BE): Brepols Publishers. 2010
Lowrie, W. H.: Art In The Early Church. New York: Harper & Row. 1965
MacMillan, H.: Roman Mosaics. Charleston, SC, USA: BiblioBazaar, LLC,. 2008
Mary Beard, J. A.: Religions of Rome: A History. Cambridge: Cambridge University Press. 1998
McCledon, C.: The History of the Site of St. Peter´s Basilica, s. 33-65. Perspecta , 25. 1989
Mohr, G. H.: Lexikon symbolů: obrazy a znaky křestanského umění. Praha: Volvox Globator. 1999
Newby, Z.: Art and inscriptions in the ancient world. Cambrdige: Cambridge University Press. 2007
Oleson, J. P.: Oxford handbook of engineering and technology in the Classical world. Oxford: Oxford University Press. 2008
Pardyová, M.: Klasická tradice v raně křestanské ikonografii. Brno: Masarykova univerzita. 1993
Pardyová, M.: Přežívání některých prvků antické mytologie v raněkřestanském umění. Druhý život antického mýtu : sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. 2003
Pardyová, M.: Vývoj a utváření obrazu křesťanského Boha ve výtvarném umění 3.-4.století se specifikou na ikonografii Kristovu. Problémy křesťanství. 1986
Piana, G. L.: The Tombs of Peter and Paul Ad Catacumbas (Vol. 14). Harvard: Cambridge University Press on behalf of the Harvard Divinity School. Jan. 1921
Platner, S. B.: A Topographical Dictionary of Ancient Rome. 1929. Cit. 17. Február 2011. Dostupné na Internete: Perseus Digital Library: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0054
Royt, J.: Slovník biblické ikonografie. Praha: Nakladatelství Karolinum. 2006
Royt, J., & Šedinová, H.: Slovník symbolů: Kosmos, přiroda a člověk v křestanské ikonografii. Praha: Mlada Fronta. 1998
Savage, S. M.: The Cults of Ancient Trastevere. MAAR 17 , s. 26-56. 1940
Simon Swain, S. H.: Severan Culture. Cambridge: Cambridge University Press. 2007
Snyder, G. F.: Ante pacem: archaeological evidence of church life before Constantine. Macon GA, USA: Mercer University Press. 2003
Spera, L.: The Christianization of Space along the via Appia: Changing Landscape in the Suburbs of Rome. America Journal of Archaeology , 107 (1). 2003
Toynbee, J. M.: Stucco Decoration in Pre-Augustan Italy. Papers of the British School at Rome , XL. 1972
Toynbee, J. M.: The Death and Burial in the Roman World. Maryland: JHU Press. 1996
Toynbee, J.: The Shrine of St. Peter and its Seting, p. 1-26. The Journal of Roman Studies , XLII. 1953
Toynbee, J.: The Shrine of St. Peter and the Vatican Excavations. London: Longmans, Green and Co. 1956
Vassilika, E.: Greek and Roman Art. Cambridge: Cambridge University Press. 1998
Vattuone, L.: The Roman Necropolis of the Via Triumphalis. 2006. Cit. 23. Február 2011. Dostupné na Internete: Vatikanische Museen: http://mv.vatican.va/6_DE/pages/z-Info/Eventi/Eventi_2006_10_12.html
Vermaseren, M. J.: Mithraica: The mithraeum at Ponza. Boston: Brill Archive. 1971
Walsh, J.: The Bones of St. Peter, The First Full Account of the Search for the Apostle's Body. Vatican: Doubleday & Co. 1982
Webb, M.: The Churches and Catacombs of Early Christian Rome, A Comprehensive Guide. Brighton: Sessex Academix Press. 2001
Zander, P.: The Necropolis under St. Peter´s Basilica in the Vatican. Vatikan: Fabbrica di San Pietro in Vaticano. 2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK