Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čeština na internetových stránkách slevových serverů
Název práce v češtině: Čeština na internetových stránkách slevových serverů
Název v anglickém jazyce: Czech on website of discount servers
Klíčová slova: elektronická komunikace; styl reklamní, odborný a prostě sdělovací; propagace na internetu; persuaze, manipulace; chrématonyma
Klíčová slova anglicky: electronic communication, advertising style, professional and word-of-mouth styles, promotion on the Internet, persuasion, manipulation; chrematonyms
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2011
Datum zadání: 03.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.06.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pokyny k vypracování (osnova):
1. Elektronická komunikace a internetové texty v české (a slovenské) jazykovědě od 90. let 20. století
2. Slevové servery a jejich internetové stránky
3. Stylistická a komunikační charakteristika internetových stránek (mezi stylem reklamním, odborným a prostě sdělovacím; mezi poskytovatelem služeb a produktů, zprostředkovatelem a zákazníky)
4. Specifické výrazové prostředky reklamních textů: jak se nabízejí slevy, výhody a nevýhody webové reklamy (na pozadí analýz reklamního stylu v české lingvistice).
5. Komunikace mezi zprostředkovatelem a klienty: aspekty dialogické, kontaktové, zdvořilostní.
6. Chrématonyma a názvy internetových serverů
7. Efektivnost persvazivních a manipulačních komunikačních strategií na stránkách slevových serverů
Seznam odborné literatury
BARÁNEK, T. (2001): SMILEYS. Stručný průvodce emotivní elektronickou komunikací. Praha: Computer Press.
BEDNÁŘ, V. (2011): Internetová publicistika. Praha: Grada Publishing.
CLOW, E. - BAACK D. (2008): Reklama, propagace a marketingová komunikace.Brno: Computer Press.
Cvrček, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum.
Čechová, M.: Charakter pojmenování cestovních kanceláří. Naše řeč 1996, 129-134.
ČMEJRKOVÁ, S. (1997): Čeština v síti: Psanost, či mluvenost? (O stylu e-mailového dialogu). Naše řeč, 80, 225-247.
ČMEJRKOVÁ, S.: Reklama v češtině, čeština v reklamě. Praha: Leda, 2000.
DANEŠ, F. a kol. (1997): Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia.
Dividinová, R. (2005): Cybersex: Forma internetové komunikace. Praha: TRITON s.r.o.,
Denis, M. (2012): Mass communication theory: http://www.sfu.ca/media-lab/archive/working.
FINDRA, J. (1998): Štylistika internetových textov. In: Jazyk – reč – človek.Bratislava: Q111, s. 99-110.
FINDRA, J. (1999): K typológii internetových textov. In: Odaloš, P. (ed.): Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu.I.diel. Banská Bystrica: Univerzita M. Bela, s. 38-43.
FORET, M. (2003): Marketingová komunikace.Brno: Computer Press.
HARRIS, G. (2002): Osobní doporučení aneb Zákazníci mluví za nás na internetu.Brno: Alman.
Havránek, B. (1980): Vývoj českého spisovného jazyka. Praha : Státní pedagogické nakladatelstv.
Horňáková, M. (2011): Copywriting : podrobný průvodce tvorbou textů, které prodávají.Brno: Computer Press.
HOFFMANNOVÁ, J. (1997): Stylistika a… (Současná situace stylistiky). Praha: Trizonia 1997.
HOFFMANNOVÁ, J. (2001): Vyjadřování současných mladých lidí: autenticita a literární stylizace. In: Český jazyk a literatura na sklonku XX. století.Walbrzych-Ostrava, s. 93-102.
HOFFMANNOVÁ, J. (2003): Čeština v současné soukromé korespondenci (dopisy, e-maily, esemesky). In: Přednášky z XLVI. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FFUK, s. 57-70.
HOFFMANNOVÁ, J. (2005): Jak přesvědčit ženy? Strategie a prostředky persvaze v ženských časopisech. In: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích.Ostrava: FF OU, s. 79-86.
HORŇÁKOVÁ, M. (2011): Copywriting: podrobný průvodce tvorbou textů, které prodávají.Brno: Computer Press,
CHMEL, Z. (1997): Propagace. Public relations.Brno: Ante: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.
Chloupek, J. (1986): Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Brno: Univerzita J. E. Purkyně.
JANDOVÁ, E. a kol. (2006): Čeština na www chatu.Ostrava: FF Ostravské univerzity.
JANOUCH, V. (2010): Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích.Brno: Computer Press.
KOPŘIVOVÁ, M. (2006): Některé prvky v komunikaci psané, mluvené a internetové. In: Jaklová, A. (ed.): Komunikace – styl – text. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 55-60.
Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích.Ostrava: FF OU, 2005.
KOTLER, P. (2007): Marketing Management. Praha:Grada.
landow, G (1997): Hypertext 2.0. London, The Johns Hopkins University Press.
Mathesius, V.(2001): Nebojte se angličtiny! Praktický průvodce jazykem. Jinočany : H & H.
Minářová, E. (2008): Stylotvorné faktory. In: Čechová, M.; Krčmová, M.; Minářová, E. Současná stylistika. Praha: LN.
Moldanová, D. (1996.): Žena – jazyk – literatura. Ústí n. Labem: Pedagogická fakulta UJEP.
MÜLLEROVÁ, O. (2001): E-mailová korespondence z hlediska generačních rozdílů. In: Český jazyk a literatura na sklonku XX. století.Wałbrzych-Ostrava, s. 205-213.
MÜLLEROVÁ, O. – HOFFMANNOVÁ, J. (1994): Kapitoly o dialogu. Praha: Pansofia
NEWERKLA, S. M. (1999): Jazyk vybraných domovských stránek českých studentů a mladých absolventů vysokých škol v síti World Wide Web. Naše řeč, 82, s. 127-138.
PRAVDOVÁ, M. (2002): K povaze reklamního diskurzu. Naše řeč, 85, s. 177-189.
PATRÁŠ, V. (2004): Kulturologické aspekty jazykové komunikácie v elektronickom prostredí. In: Patráš, V. (ed.): Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárných súvislostiach. Banská Bystrica: Univ. M. Bela, s. 56-65.
POSPÍŠIL, P. (2002): Efektivní Public Relations a media relations. Praha: Computer Press.
RYBKA, M. (2002): Jak komunikovat elektronicky. Praha : Grada Publishing, s.r.o.
SGALL, P. – HRONEK, J. (1992): Čeština bez příkras. Praha: H+H.
SEHNALOVÁ, K. (2004): Český jazyk na internetu. Bakalářská práce.Olomouc: Univerzita Palackého.
SRPOVÁ, H. (2008): Knížka o reklamě.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
SRPOVÁ, H. – BARTOŠEK, J. – ČMEJRKOVÁ, S. – JAKLOVÁ, A. – PÁCL, P. (2007): Od informace k reklamě.Ostrava: FFUK.
SCHULTZ, D. E. (1995): Moderní reklama. Praha: Grada.
VYSEKALOVÁ, J. – MIKEŠ, J (2010): Reklama: jak dělat reklamu. Praha: Grada Publishing.
ŠEBESTA, K. (1990): Reklamní texty. Jejich funkce a výstavba. Praha: FFUK.
Šmahel, D. (2003): Komunikace adolescentů v prostředí internetu. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. 2003, roč. XLVII, č. 2, s. 144-156.
Šrámek, R. (1988): Chrématonyma z hlediska teorie a praxe.
ZDENĚK, K. (2008): Jak psát reklamní text. Grada Publishing a.s.
Předběžná náplň práce
Autorka bakalářské práce prostuduje základní bohemistickou (případně ve výběru i zahraniční, zejména slovenskou) literaturu a) o reklamním stylu, b) o elektronické komunikaci, c) o dialogu a konverzaci, d) o účinnosti internetové propagace, e) o chrématonymech.
Využije i poznatků o vztahu mezi projevy psanými a mluvenými, spisovnou češtinou a útvary nespisovnými. Po stránce metodologické bude kombinovat přístupy funkční stylistiky, sociolingvistiky a analýzy diskurzu (resp. dialogu). Na tomto pozadí se pokusí o komplexní charakteristiku komunikace na internetových stránkách slevových serverů, kterou bude sledovat od podzimu 2010 do jara 2012.
Postihne specifickou kombinaci stylu reklamního, odborného a prostě sdělovacího.
U reklamních textů produkovaných zprostředkovatelem popíše zastoupení funkce informativní, persvazivní (apelové) a zábavné (prvky hry, humoru: tukožroutská procedura).
V rámci funkce informativní ukáže prostředky stylu odborného (termíny cizího původu jako ultrazvuková kavitace, multipolární radiofrekvence, neinvazivní liposukce, vacushape; hybridy typu mikrobubliny) spojené se seriózností a spisovným vyjadřováním, a rovněž prostředky sloužící ke zpracování textů ruzných forem reklamy a propagace na Internetu. V rámci funkce apelové pak prostředky neformálnosti, bezprostředního kontaktu jako oslovení, imperativy (zhubni; neváhejte rozkvést jako strom na jaře; akční vlétněte, skočte…); konverzační fráze typu užijte si…; výkřiky (tak jedéém!); pohyb mezi tykáním a vykáním; emotikony; slangové nebo počeštěné podoby termínů cizího původu (infrastepr); výskyt prostředků příznačných pro české mluvené projevy v těchto psaných textech.
Na připojených internetových diskusích předvede dialog mezi zprostředkovatelem a zákazníky (a případné odkazy k poskytovateli zboží či služeb), tj. specifickou profilaci a proporci vyjadřování věcného, neutrálně korektního na jedné straně a podbízivého, manipulativního (zprostředkovatel), resp. emotivního, expresivního, nezřídka nespisovného (zákazníci). Komunikaci bude interpretovat i z hlediska prostředků a pravidel zdvořilosti.
Kromě toho se seznámí se základní literaturou o chrématonymech, posoudí z onomastického a slovotvorného hlediska názvy slevových serverů (Slevomat, Slevopolis, Vykupto, Zapakatel, NebeSlev,Mydeals aj.) a jejich motivaci.
Závěrem zhodnotí efektivnost persvazivních a manipulativních strategií i užívaných jazykových a stylizačních prostředků na stránkách internetových serverů. Zachytí i případné strategické a výrazové proměny těchto stránek ve sledovaném období a naznačí možný budoucí vývoj na ose automatizace – aktualizace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK