Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzťahy Slovákov a Maďarov v Košiciach po prvej světověj vojne, s dôrazom na stotožnenie sa s novým štátom
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vzťahy Slovákov a Maďarov v Košiciach po prvej světověj vojne, s dôrazom na stotožnenie sa s novým štátom
Název práce v češtině: Vztahy Slováků a Maďarů v Košiciach po prvé světové válce, s důrazem na ztotožnení se s novým státem
Název v anglickém jazyce: Relationships and identification of Slovaks and Hungarians with the new stat after the first World War in Košice
Klíčová slova: 1918-1921, Košice, slovensko-maďarské vzťahy, nacionalizmus, lojalita
Klíčová slova anglicky: 1918-1921, Košice, Slovak-Hungarian relationships, nationalism, lojality
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2011
Datum zadání: 03.05.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.06.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cieľom mojej práce je reflektovať vzťahy medzi slovenskými a maďarskými občanmi po prvej svetovej vojne v Košiciach medzi rokmi 1918-1921. Postrehnúť zmeny postojov ľudí k vnímaniu nového štátneho celku, a zmenu národnostnej štruktúry obyvateľstva.
V prvom kroku by som chcela ukázať nakoľko bola lojalita Slovákov zlučiteľná s lojalitou voči Habsburskej ríši a ako sa premenila v priebehu vojny v lojalitu k novo sa formujúcemu Československému štátu.
Ďalšia časť práce by mala obsahovať vzťahy Slovákov a Maďarov pred a po vojne. Ako sa zmenili, či prípadne ostali nezmenené po vzniku Československej republiky. Pri svojej práci budem využívať literatúru a dostupné pramene. Na reflexiu zmien v spoločnosti v študovanom období budem vychádzať aj z periodika Slovenský východ.
Seznam odborné literatury
Tajták, Ladislav, Slovenská historiografia zvýšeného národnostného útlaku, Slovenská akadémia vied, 1976
Tajták, Ladislav, Národnodemokratická revolúcia na východnom Slovensku v roku 1918, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972
Tajták, Ladislav, Vznik Československa a východné Slovensko, 1992
Salner, Peter, Etnicita a mesto. : Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva v 20. Storočí, Ústav etnológie SAV, 2001
Karník, Jan, Duch Slovenska, Československá akciová tiskárna, 1929
Luther, Daniel, E/Migrácie a Slovensko : diverzita ako faktor transformácií identít, Ústav etnológie SAV, 2006
Luther, Daniel, Menšiny v meste : premeny etnických a náboženských identít v 20. Storočí, Ústav etnológie SAV, 2004
Luther, Daniel, Menšiny v meste : premeny etnických a náboženských identít v 20. Storočí, Ústav etnológie SAV, 2004
Handžárik, Július, Trianonská trauma : sprisahanie proti republike?, Eko-konzult, 2009
Michela, Miroslav, Pod heslom integrity : slovenská otázka v politike Maďarska 1918-1921, Kalligram, 2009
Mannová, Elena, Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900-1989, Academic Electronic Press, 1998
Mannová, Elena, Krátke dejiny Slovenska, Academic Electronic Press, 2003
Elena Manová, Moritz Csáky, Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny , Bratislava : Academic Electronic Press , 1999
Štefanko, Ondrej, Úloha kultúry v zachovávaní národného povedomia detí a mládeže v menšinovom prostredí, Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2005
Houdek, Fedor, Kapitulácia Maďarov v roku 1918, Eko-konzult, 2007
Houdek, Fedor, Vznik hraníc Slovenska, Prúdy, 1931
Hronský, Marián, Boj o Slovensko a Trianon 1918-1920, Národné literárne centrum-Dom slovenskej literatúry, 1998
Hronský, Marián, Slovensko pri zrode Československa, Pravda, 1987
Chaloupecký, Václav, Zápas o Slovensko 1918, Čin, 1930
Rákos, Petr, Národní povaha naše a těch druhých. : (Sebeklamy a předsudky jako dějinotvorná síla), Kalligram spol. s r.o., 2001
Zeťová a kol. autorov: Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch spoločenských premien, Veda 1994
Letz, R.: Náčrt dejín Uhorska a Maďarska – s osobitným zreteľom na maďarsko - slovenské vzťahy .SAV Bratislava, 1996
Zeťová, A.: Identita príslušníkov etnických menšín z národnostne zmiešaných oblastí Slovenska, sociálno-psychologický prístup. Slovenský národopis, 1991
Homišinová, M.(c): O etnicite príslušníkov slovenskej menšiny v Maďarsku – relácie medzi stupňom etnickej identity a etnoidentifikačnými kategóriami (zo sociologického výskumu), Sociológia 2000/4
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK