Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kytice literární a filmová aneb Problémy filmové adaptace a pokus o nalezení kýče
Název práce v češtině: Kytice literární a filmová aneb Problémy filmové adaptace a pokus o nalezení kýče
Název v anglickém jazyce: Literary and film Kytice or Problems of film adaptation and attempt to find kitsch
Klíčová slova: Karel Jaromír Erben, František Antonín Brabec, Kytice, filmová adaptace, kýč.
Klíčová slova anglicky: Karel Jaromír Erben, František Antonín Brabec, Kytice, film adaptation, kitsch.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2011
Datum zadání: 02.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 04.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na analýzu filmových adaptací literárních textů. Konkrétním materiálem bude filmová adaptace Kytice F. A. Brabce. Analýza se zaměří jednak na problém adaptace (filmové a literární vyprávění), jednak na problém estetické hodnoty (problém kýče).
Seznam odborné literatury
BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Erbenova Kytice jako stroj na poezii. Divadelní noviny. 2001, roč. 10, č. 4, s. 11.
BUBENÍČEK, Petr. Hlas mimo obraz (voice-over) ve filmové adaptaci literárního díla. In JEDLIČKOVÁ, A., SLÁDEK, O. (eds.). Vyprávění v kontextu. Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, 2008, s. 141-154.
BUBENÍČEK, Petr. Mezi slovem a obrazem: Teorie a praxe filmové adaptace literárního díla. Brno, 2007. Disertační práce (Ph. D.). Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví.
ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Přel.: Zdeněk Frýbort. Praha : Nakladatelství svoboda, 1995.
CHATMAN, Seymour. Dohodnuté termíny: Rétorika narativu ve fikci a filmu. Přel.: Brigita Ptáčková, Luboš Ptáček. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000.
CHATMAN, Seymour. Příběh a diskurz: Narativní struktura v literatuře a filmu. Přel.: Milan Orálek. Brno : Host, 2008.
KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Praha : Torst, 1994.
KUNDERA, Milan. Nesnesitelná lehkost bytí. Toronto : 68 Publishers, 1985, s. 228.
LÍKAŘOVÁ, Zdena. Kytice emotivní i moderní. Hospodářské noviny. 2000, roč. 10, č. 237, s. 18.
MRAVCOVÁ, Marie. Literatura ve filmu. Praha : Melantrich, 1990.
NEBESKÝ, Bolemír, Václav. Podle: TENČÍK, František. Kytice Karla Jaromíra Erbena. In ERBEN, Karel, Jaromír. Kytice. Praha : Albatros, 1976, s. 141.
PETRMICHL, Jan. Kytice květů nevadnoucích. In ERBEN, Karel, Jaromír. Kytice. Praha : Státní nakladatelství literatury, hudby a umění, 1954, s. 7-28.
SPÁČILOVÁ, Mirka. Kytice po sto letech v nové formě. IDNES.cz[online]. 2000 [cit. 2013-01-10]. Dostupné z WWW: <ttp://kultura.idnes.cz/kytice-po-sto-letech-v-nove-forme-d4m-/filmvideo.asp?c=A001204_170248_filmvideo_cfa>.
STRUSKOVÁ, Eva. Mezi literaturou a filmem: Antologie z děl a statí. Praha : Československý filmový ústav, 1988.
VALÁŠEK, Martin. Na procházce kunstkomorou. Literární noviny. 2001, roč. 12, č. 3 , s. 9.
VANĚK, Václav. Strom v Erbenově Kytici.Slovo a smysl. 2005, roč. 2, č. 4., s. 171-198.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK