Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kulturní reálie a stereotypy ve vyučování cizímu jazyku
Název práce v češtině: Kulturní reálie a stereotypy ve vyučování cizímu jazyku
Název v anglickém jazyce: Cultural studies and stereotypes in language lessons
Klíčová slova: kulturní reálie, sociokulturní kompetence, výzkum učebnic, čeština pro cizince, katalog kritérií
Klíčová slova anglicky: cultural studies, socio-cultural competence, textbook research, Czech for foreigners, list of criteria
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2011
Datum zadání: 02.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomantka se zaměří na prezentaci kulturních reálií a stereotypů ve vyučování cizímu jazyku, primárně na základě analýzy učebnic češtiny jako cizího jazyka.
Postup:
1. Studium odborné literatury
2. Výběr učebnic a stanovení kritérií pro jejich analýzu
3. Analýza učebnic
Shrnutí a vyhodnocení výsledků, závěr
Seznam odborné literatury
ČADSKÁ, M. (ved. projektu) Čeština jako cizí jazyk : Úroveň A2. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2005.
HÁDKOVÁ, M.; LÍNEK, J.; VLASÁKOVÁ, K. Čeština jako cizí jazyk : Úroveň A1.
Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2005.
HASIL, Jiří. Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011.
HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988.
HOLUB, J. (ved. projektu) Čeština jako cizí jazyk : Úroveň B2. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2005.
HRDLIČKA, M. Cizí jazyk čeština. Praha : ISV, 2002.
KAST, Bernd; NEUNER, Gerhard. Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken : für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Berlin : Langenscheidt, 1998.
MAŇÁK, Josef; KNECHT, Petr (eds.). Hodnocení učebnic. Brno : Paido, 2007.
MEIJER, D.; JENKINS, E. M. Landeskundliche Inhalte – die Qual der Wahl? Kriterienkatalog zur Beurteilung von Lehrwerken. In: Fremdsprache Deutsch. Ismaning : Hueber Verlag, 1998.
PRŮCHA, J. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média : příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno : Paido, 1998.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK