Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychologické aspekty Public Relations a možnosti jejich uplatnění v organizaci
Název práce v češtině: Psychologické aspekty Public Relations a možnosti jejich uplatnění v organizaci
Název v anglickém jazyce: Psychological aspects of public relations and possibilities of its utilization
in organization
Klíčová slova: public relations, image, společenská odpovědnost firem, komunikace
Klíčová slova anglicky: public relations, image, social corporate responsibility, communication
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2011
Datum zadání: 02.05.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.07.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Public relations - vymezení, historie
3. Psychologie - související témata
4. Komunikace
4.1 Masová komunikace
4.2 Persuaze
5. Image
5.1 Společenská odpovědnost firem
6. Problematika etiky
7. Marketing ve vzdělávání dospělých
8. Závěr
Seznam odborné literatury
KOHOUT, Jaroslav. Veřejné mínění, image a metody public relations. 1. vyd. Praha : Management Press, 1999. ISBN 80-7261-006-6
KOMÁRKOVÁ, Růžena, RYMEŠ, Milan, VYSEKALOVÁ Jitka. Psychologie trhu. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. ISBN 80-7169-632-3
L´ETANG, Jacquie. Public Relations and Social Corporate Responsibility: Some Issues Arising. Journal of Business Ethics, 1994, vol. 13, no. 2, s. 111-123.
SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2.vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2866-7
VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2
VYSEKALOVÁ, Jitka, MIKEŠ, Jiří. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha : Grada, 2009 ISBN 978-80-247-2790-5
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK