Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění metody koučinku v pohybové terapii se zaměřením na rozvoj osobnosti
Název práce v češtině: Uplatnění metody koučinku v pohybové terapii se zaměřením na rozvoj osobnosti
Název v anglickém jazyce: Using of Coaching Method in the Kinetic Therapy - Focused on the Personal Development
Klíčová slova: pohybová terapie, koučink, vzdělávání, rozvoj osobnosti
Klíčová slova anglicky: kinetic therapy, coaching, education, personal development
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Gruber, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2011
Datum zadání: 02.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V této práci se budu věnovat oblasti osobnostního rozvoje ze dvou pohledů, a to z pohledu kouče a z pohledu pohybového terapeuta. Budu sledovat styčné plochy a možnosti propojení obou hledisek. Druhým významným tématem práce bude proces vzdělávání kouče.
Hodlám se zabývat problematikou osobnostního rozvoje skrze metodu pohybové terapie se zaměřením na pozici terapeuta jakožto kouče. V tomto ohledu mne bude zajímat nejen možnost využití koučinku v pohybové terapii, ale také profesní příprava kouče, respektive aspekty získávání a prohlubování jeho kvalifikace.
Předpokládám, že terapeut používající koučovací dovednosti může v pohybové terapii s klientem dosáhnout viditelných výsledků dříve než bez těchto dovedností.

Pro vymezení pohybové terapie včetně charakteristiky některých jejich konkrétních podob používaných v ČR použiji metodu jednoduché případové studie s cílem deskriptivní analýzy.

Předpokládaná struktura:

Úvod
1 Obecné vymezení koučinku
1.1 Uplatnění metody koučinku v praxi v oblasti osobnostního rozvoje
1.2 Postavení koučinku v ČR
1.3 Funkce kouče
2. Pohybová terapie
2.1 Postavení pohybové terapie v ČR
2.2 Předpoklady metody pohybové terapie
2.3 Pozice kouče v pohybové terapii
3 Porovnání přístupu ke klientovi v rámci metod v pohybové terapii
4 Zhodnocení efektu metody koučinku v pohybové terapii
5 Vzdělávání kouče
5.1 Výhody a limity současného stavu vzdělávání
5.2 Možnosti dalšího uplatnění nabytých znalostí a zkušeností
6 Varianty budoucího vývoje vzdělávání v této oblasti
7 Profesní terapeutická praxe a rozvoj osobnosti
Závěr
Přílohy
Seznam odborné literatury
· ATKINSON M., CHOIS R., Atkinson M., Chois R. Koučink věda i umění: zásady a techniky profesního doprovázení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 187 s. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 978-807-3675-387.
· Blížkovská, J. Tanec v kulturní historii a jeho význam pro soudobou psychoterapii. Brno: Disertační práce FF MU – dostupné z www: http://is.muni.cz/th/2243/ff_r/.
· BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Úvod do taneční terapie: zásady a techniky profesního doprovázení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 103 s. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 80-210-2100-4.
· FISCHER-EPE, Maren. Koučování: zásady a techniky profesního doprovázení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 187 s. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 80-736-7140-9.
· GRÄFFOVÁ, Christine. Koncentrativní pohybová terapie: pohybová cvičení v léčbě psychických poruch. 1. vyd. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999, 188 s. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 80-858-3463-4.
· HÁTLOVÁ, Běla. Kinezioterapie: pohybová cvičení v léčbě psychických poruch. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 167 s. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 80-246-0719-0.
· TORRE RECK, Elizabeth. Modes of professional education II: the electronic social work curriculum in teh twenty-first century. New Orleans: Tulane University, 1996, 135 s.
· VYMĚTAL, Jan. Rogersovská psychoterapie: the electronic social work curriculum in teh twenty-first century. Vyd. 1. Praha: Český spisovatel, 1996, 208, [4] p. ISBN 80-202-0605-1.
· Kramer, S., Akhtar, S. (1998). When the body speaks: psychological meanings in kinetic clues, Psychoanalytic Review (New York: 1963), Issue: 85:3, s.463-467. ISSN 0033-2836
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK