Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kontra-demokracie a nové typy občanského aktivismu
Název práce v češtině: Kontra-demokracie a nové typy občanského aktivismu
Název v anglickém jazyce: Counter-democracy and new types of civic activism
Klíčová slova: Demokracie, kontra-demokracie, sociální hnutí
Klíčová slova anglicky: Democracy, Counter-democracy, Social movements
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2010
Datum zadání: 02.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Bíba, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Z pohledu klasické teorie demokracie se politika ve vyspělých západních společnostech v současnosti vyznačuje pasivitou občanů a jejich nezájmem o věci veřejné a zdá se, že klasické modely již neplatí. Cílem bakalářské práce bude rozebrat kocept kontra-demokracie od Pierra Rosanvallona, který navrhuje odlišné modely demokracie a v jehož rámci nově zkoumá to, zda a jakým způsobem mohou ještě občané v soudobých demokraciích kontrolovat politické elity a ovlivňovat politické rozhodování. Uvedené modely budou v závěru využity k hodnocení vybraných fenoménů z české politiky, aby bylo možno posoudit věrohodnost a přesvědčivost těchto návrhů.
Osnova:
1. Úvod 8
2...... Pojem demokracie 11
3...... Změny stranické a demokratické 15
4...... Pojem kontra-demokracie 18
4.1.... Historický vývoj kontra-demokracie 19
5...... Tři způsoby kontroly podle kontra-demokracie 23
5.1.... Demokracie dohledu (overseeing democracy) 23
5.1.1 Bdělost (vigilance) 24
5.1.2.. Denunciace (denunciation) 25
5.1.3.. Hodnocení (evaluation) 26
5.2.... Negativní suverenita (the sovereignty of prevention) 27
5.3.... Lid jako soudce (The people as judge) 28
6...... Kontra-demokracie v praxi 29
7...... Tradiční pojetí demokracie versus kontra-demokracie 32
8...... Kontra-demokracie: reakce a kritika 33
9...... Sociální hnutí jako forma občanské aktivity 36
9.1.... Nová sociální hnutí 37
10. Hnutí ProAlt 39
11.... Dohled v rámci ProAltu 41
11.1 Bdělost 41
11.1.1.. Konference a přednášky organizované ProAltem 43
11.1.2 Informativní články 43
11.2 Denunciace 44
11.3 Hodnocení 45
11.3.1.. Analýzy a studie ProAltu 45
12.... Negativní suverenita v rámci ProAltu 47
12.1 Demonstrace 47
12.2 Happeningy 48
12.3 Protestní akce 49
12.4 Petice 49
13.... Lid jako soudce v rámci ProAltu 51
14.... Kontra-demokracie v ProAltu 52
15. Závěr 54
16.... Seznam použité literatury 57
17. Přílohy 60
Seznam odborné literatury
BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Levice v postrevoluční době: Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální poliitcké teorii 20.stolet. 1. vyd. Brno: CDK, 2004, 210 s. ISBN 80-7325-033-0.

CÍSAŘ, Ondřej. Transnacionální politické sítě: Jak mezinárodní instituce ovlivňují činnost nevládních organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 181 s. ISBN 80-210-3591-9.

HABERMAS, Jurgen a Ian SHAPIRO. Teorie demokracie dnes. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2002, 95 s. ISBN 80-7007-156-7.

HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK (EDS.). Demokracie: Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, 379 s. ISBN 80-210-3195-6.

KŘÍŽOVÁ, Eva a Miroslav PURKRÁBEK A KOL. Občané a centrální politické rozhodování v České republice: Výsledky výzkumu názorů občanů České republiky v září 1998. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1999, 229 s. ISBN 80-238-4331-1.

NEUBAUER, Zdeněk. Státověda a teorie politiky. 2. vyd. Praha: Sociologiické nakladatelství, 2006, 359 s. ISBN 80-86429-51-2. 359.

PATEMAN, Carole. Participation and Democratic Theory. Great Britain: Cambridge University Press, 1970, 122 s. ISBN 0 521 07856 3.

PEHE, Jiří. Demokracie bez demokratů: Úvahy o společnosti a politice. Praha: Prostor, 2010, 295 s. ISBN 978-80-7260-234-6.
ROSANVALLON, Pierre. Counter - democracy: Politics in an age of distrust. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 336 s. ISBN 978-0-511-46360-0.

SCHUMPETER, Joseph A.: Capitalism, Socialism and Democracy. London: Routledge, 1994, 437 s. ISBN 0-203-26611-0.

TILLY, Charles. Democracy. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 234 s. ISBN 978-0-511-27809-9.

TOMEŠ, Jiří, David FESTA a Josef NOVOTNÝ A KOL. Konflikt světů a svět konfliktů. 1. vyd. Praha: P3K, 2007, 349 s. ISBN 978-80-903587-6-8.

ZNEBEJÁNEK, František. Sociální hnutí. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladateství, 1997, 175 s. ISBN 80-85850-31-1.

Odborné články

ANSELL, Chris. Counter-democracy: Politics in an age of distrust. Public Administration. 2011, roč. 89, č. 2, s. 698 - 717.

ČERNÝ, Ivan. Společnost se škrtnout nedá. Revue Sonda. roč. 2010, č. 15, s. 16.
MAIR, Peter. Representative versus responsible Governemnt. Max Planck institute for the study of societies. 2009, roč. 9, č. 8, s. 5-18. ISSN 1864-4333.

SCHMITTER, Philippe C. Democracy and Distrust: A Discussion of Counter-Democracy: Politics. Perspectives on Politics. 2010, roč. 3, č. 8, s. 887-889. ISSN 15375927.

WARREN, Mark E. Democracy and Distrust: A Discussion of Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust. Perspectives on Politics. 2010, roč. 8, č. 3, s. 892-895. ISSN 15375927.

Internetové zdroje

IDNES. Sto tisíc odborářů zaplnilo Václavák, chtěli demisi vlády a hrozili stávkami [online]. 2012 [cit. 2012-07-04]. Dostupné z: <http://praha.idnes.cz/demonstrace-odboru-proti-vlade-dmb-/praha-zpravy.aspx?c=A120421_090507_praha-zpravy_abr>.

ProAlt: www.proalt.cz

ROSANVALLON, Pierre. Modern and Contemporary History of Politics Biography. The Collège de France [online]. 8. 6. 2011 [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: <http://www.college-de-france.fr/site/en-pierre-rosanvallon/bibliography.htm>.

RYCHETSKÝ, Lukáš. Jsme něco jako obrozenci: O možnostech protestního hnutí s Pavlem Čižinským [online]. 2011 [cit. 2012-06-11]. Dostupné z: <http://www.seniorum.cz/volny-cas/rozhovor-s-osobnosti/4296-jsme-neco-jako-obrozenci>.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK