Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyk lektorů ve vybraných volnočasových aktivitách
Název práce v češtině: Jazyk lektorů ve vybraných volnočasových aktivitách
Název v anglickém jazyce: The Language of Instructors of Some Leisure Activities
Klíčová slova: Pedagogická komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace, učební styl, lektor, učitel, volnočasová aktivita, žák
Klíčová slova anglicky: Pedagogic communication, verbal communication, non-verbal communication, learning style, lector, teacher, leisure activity, student
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2011
Datum zadání: 29.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.02.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na analýzu komunikace lektorů v kurzech věnovaných volnočasovým aktivitám,
především pohybovým (tanec, kickbox), mj. se zaměřením na způsob využití prostředků verbálních
a neverbálních a na míru uplatnění postupů typických pro pedagogickou komunikaci v kurzech
mimoškolních. Materiál pro analýzu autorka získá ve formě videonahrávek, při analýze se bude opírat
o klasické postupy užívané při analýze pedagogického diskurzu.
Seznam odborné literatury
CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce.
Praha, Portál 1994.
FABER, Adele; MAZLISH Elaine. Jak mluvit, aby se děti lépe učily doma i ve škole. Brno, Computer Press, 2010. 198 s. ISBN 978-80-251-2961-6
CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. 257 s. ISBN 80-7067-287-0
MAREŠ, Jiří; GAVORA, Peter. Standardizování výzkumného protokolu o vyučovací hodině. Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, rok 1985, roč. 35, č. 3, s. 307-318, ISSN 0031-3815
MAREŠ, Jiří; KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Komunikace ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 s. ISBN 80-210-1070-3
McCROSKEY, James, C; RICHMOND, Virginia, P; McCROSKEY, Linda, L. An Introduction to Communication in the Classroom: The Role of Communication in Teaching and Training. 1. vyd. Boston: Pearson, 2006. 178 s. ISBN 0205396151
NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 172 s. ISBN 80-247-0738-1
PRŮCHA, Jan. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 132 s. ISBN 80-7184-132-3
PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. dotisk prvního vyd. Praha: Karolinum, 2007. 270 s. ISBN 978-80-7184-569-0
SVOBODOVÁ, J. Výzvy a otázky ve výukovém dialogu učitele se žáky. ČJL, 45, 1994-5, č. 7-8, s. 150-156.
WHITE, Andrew. The Application of Sinclairs and Coulthard´s IRF structure to a classroom lesson: Analysis and discussion. [online]. University of Birmingham, 2003. A Module Four Assignment, Classroom and Spoken Discourse/Written Discourse, MA- TEFL/TESL Program
URLhttp://www.cels.bham.ac.uk/resources/essays/AWhite4.pdf[cit. 2009-12-26]
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK