Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Výslovnostní redukce na úrovni slov ve spontánní řeči a identifikovatelnost řečových jednotek
Název práce v češtině: Výslovnostní redukce na úrovni slov ve spontánní řeči
a identifikovatelnost řečových jednotek
Název v anglickém jazyce: Word-level pronunciation reduction in spotaneous speech
and identification of speech units
Klíčová slova: fonetická variabilita, redukce v řeči, fonetické rysy, percepce
Klíčová slova anglicky: phonetic variability, speech reduction, phonetic features, perception
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2011
Datum zadání: 27.04.2011
Datum a čas obhajoby: 06.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- prostudovat relevantní literaturu, shrnout používanou metodologii a výsledky výzkumů
- zpracovat nahrávky dialogů s vysokým stupněm spontaneity (8-10 mluvčích) a ověřit jejich srozumitelnost v kontextu celého dialogu (vyloučit případné nesrozumitelné pasáže)
- vybrat cílová slova a slovní spojení zejména podle četnosti výskytu a vyznačit hranice hlásek
- sestavit hierarchizovaný přehled redukovaných forem jednotlivých výrazů a kategorizovat stupně redukce
- zmapovat míru stability fonetických rysů
- stanovit faktory ovlivňující míru redukce v daném zvukovém materiálu
- pomocí percepčních testů ověřit identifikovatelnost vybraných výrazů v závislosti na stupni redukce a na šířce a typu kontextu
- určit fonetické rysy, které jsou za daných fonetických okolností relevantní pro odpovídající identifikaci slova (slovního spojení)
Seznam odborné literatury
Ernestus, M., Baayen, R.H., Schreuder, R. (2002): The recognition of reduced word forms. Brain and Language 81, pp. 162-173.
Hawkins, S., Warren, P. (1994): Phonetic influences on the intelligibility of conversational speech. Journal of Phonetics, 22, pp. 493–511.
Kohler, K. J. (1990): Segmental reduction in connected speech in German: Phonological facts and phonetic explanations. In: W. J. Hardcastle & A. Marchal (Eds.), Speech production and speech modelling, Dordrecht: Kluwer, pp. 69–92.
Kohler, K. J. (1998): The disappearance of words in connected speech. ZAS Working Papers in Linguistics 11, pp. 21-34.
Kohler, K. J. (1996): Articulatory reduction in German spontaneous speech. Proc. 1st ESCA Tutorial and Research Workshop on Speech Production Modeling: from control strategies to acoustics, 1-4, Autrans.
Lindblom, B. (1983): Economy of speech gestures. In: P. F. MacNeilage (Ed.) Production of Speech, Berlin: Springer-Verlag, pp. 217-245.
Lindblom, B. (1990): Explaining phonetic variation: a sketch of the H&H theory. In: Hardcastle, W.J., Marchal, A. (Eds.), Speech Production and Speech Modelling. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Lindblom, B., Sussman Harvey M., Agwuelec, A. (2009): A Duration-Dependent Account of Coarticulation for Hyper- and Hypoarticulation. Phonetica, 66, pp. 188–195.
Machač, P. & Skarnitzl, R. (2009): Principles of Phonetic Segmentation. Praha: Nakladatelství Epocha (152 s.).
Machač, P. (2004): Stabilita zvukových charakteristik fonémů ve spontánních mluvených projevech. In: Z. Hladká, P. Karlík, (Eds.), Čeština – univerzália a specifika, 5., Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pp. 427-435.
Mitterer, H. (2008): How are words reduced in spontaneous speech?. In: A. Botinis (Ed.), Proceedings of the ISCA Tutorial and Research Workshop on Experimental Linguistics, Athens: University of Athens, pp. 165-168.
Warren, R. M. (1970): Perceptual restoration of missing speech sounds. Science 167, pp. 393-395.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK