Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vývoj fantastiky jako literárního žánru, dnešní fantasy trend a jeho vliv na knihovny a knižní trh v České republice
Název práce v češtině: Vývoj fantastiky jako literárního žánru, dnešní fantasy trend
a jeho vliv na knihovny a knižní trh v České republice
Název v anglickém jazyce: The development of fantastic literature, its latest trends
and its role in the Czech libraries and in the Czech market
Klíčová slova: Horor, Fantastická literatura, Fantasy, Science fiction
Klíčová slova anglicky: Horror, Fantasy, Fiction, Science fiction
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marcela Buřilová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2011
Datum zadání: 26.04.2011
Datum a čas obhajoby: 03.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jitka Hubrtová
 
 
 
Zásady pro vypracování
OSNOVA:
1. Úvod
2. Vývoj fantastiky jako literárního žánru
2.1. Vývoj fantastiky ve světě
2.2. Vývoj u nás
3. Vliv na knihovny
3.1. Vnitřní aktivity knihovny spojené s fantastikou
3.2. Jak se knihovna prezentuje s pomocí fantastiky na veřejnosti
3.2.1. Akce pro komunitu fanoušků fantastiky
3.2.2. Akce pro začínající autory fantastiky
4. Vliv na knižní trh
5. Závěr
6. Použitá literatura
7. Přílohy


Cíl práce:
Cílem práce je zmapovat vývoj literárního žánru fantastiky; v závislosti na jeho dnešní čtenářské oblíbenosti zjistit a shrnout, jaký má vliv na knihovny a jaký je jeho podíl na českém knižním trhu.

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
ADAMOVIČ, Ivan; NEFF, Ondřej; OLŠA, Jaroslav jr. Slovník české literární fantastiky a science fiction . Praha : R 3, 1995. 352 s.
ISBN 80-85364-57-3.

LANGER, Aleš. Průvodce paralelními světy : Nástin vývoje české sci-fi 1976-1993. Praha : Triton, 2006. 280 s.
ISBN 80-7254-857-3.

MENDLESOHN, Farah. Rhetorics of fantasy. Middletown : Wesleyan University Press, 2008. 306. p.
ISBN 0-8195-6868-6

MENDLESOHN, Farah, JAMES, Edward. A Short history of fantasy. 1. ed. London : Middlesex University Press, 2009. 285. p.
ISBN 978-1-904750-68-0

MOCNÁ, Dagmar, et al. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha : Paseka, 2004. 704 s. ISBN 80-7185-699-X.
NEFF, Ondřej, et al. Encyklopedie literatury science fiction. 1. vyd. Praha : AFSF s.r.o, 1995. 560 s.
ISBN 80-85390-33-7.

Otův slovník naučný: Díl devátý Falšování potravin a pochutin – Genrista. Fotoreprint původního vydání z roku 1895 Olomouc : Paseka, Argo, 1998.
ISBN 80-7185-106-X 80-7203-137-6

PRINGLE, David; LANGFORD, David; STABLEFORD, Brian. Encyklopedie fantastických světů . Praha : Albatros, 2003. 272 s.
ISBN 80-00-01126-3.

PEŠKOVÁ, Lenka. Pravidla indexace beletrie se zaměřením na situaci v českých knihovnách. Brno, 2007. 105 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK