Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
English translation counterparts of Czech pronominal dative objects
Název práce v češtině: Anglické protějšky českých zájmenných předmětů dativních
Název v anglickém jazyce: English translation counterparts of Czech pronominal dative objects
Klíčová slova: čeština, angličtina, dativ, předmět, osobní zájmena
Klíčová slova anglicky: English, Czech, dative case, object, personal pronouns
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2011
Datum zadání: 26.04.2011
Datum a čas obhajoby: 05.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:17.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jiřina Popelíková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat anglickými překladovými ekvivalenty českých dativních předmětů vyjádřených neprepozicionálním osobním zájmenem životným (lze omezit např. na sg.)
Analýza bude založena cca 100 příkladech divergentních protějšků, které nebudou zahrnovat anglické překlady s odpovídajícím zájmenným Oi nebo to-O; strukturně shodné příklady budou registrovány ke zjištění míry shody. Materiál bude získán z česko-anglického paralelního korpusu Intercorp (http://www.korpus.cz/Park) z českých beletristických textů přeložených do angličtiny. Analýza získaného materiálu popíše odpovídající prostředky vyjádření v angličtině (syntakticko-sémantická struktura slovesa, sponová slovesa, přivlastňovací zájmena, aj.).
Cílem práce je porovnat mírů korespondence českých dativních konstrukcí s angličtinou a inventarizovat prostředky vyjádření českých významů vyjádřených dativem v angličtině.
Seznam odborné literatury
Biber, D. et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English.
Brůhová, G. (2010) Syntactic, Semantic and FSP Aspects of Ditransitive Complementation: a study of give, lend, send, offer and show, disertační práce FF UK, část teoretického úvodu.
Dušková, L. (2004) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny.
Dušková, L. (2005) ‚Konstantnost syntaktické funkce mezi jazyky‘, Slovo a slovesnost 66, 243-260.
Huddleston a Pullum (2002) The Cambridge Grammar of the English Language.
Příruční mluvnice češtiny, Mluvnice češtiny, Encyklopedický slovník češtiny, aj.
Malá, M. (2010) ‚Copular Verbs Sound and Look and Their Czech Counterparts‘ in Malá, M. and P. Šaldová (eds) (2010) ... for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.
Quirk et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman: Harlow.
Poldauf, I. (1962) Místo dativu ve výstavbě věty. AUC - SlavPrag, 4, 335-345.
Poldauf, I. (1963) Třetí syntaktická rovina. Philologica Pragensia, 6, 134-146.
Poldauf (1964), „The third syntactical plan“; in: Travaux linguistiques de Prague 1, s. 241-255.
Slunéčková, L. (2008) ‚České ekvivalenty anglického předmětu v odborném textu‘, Časopis pro moderní filologii 2, 65-75.
http://www.korpus.cz/Park/login
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK