Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: „The Positive Hero in Pre-revolutionary Fiction.“ IN: Katerina Clark, the Soviet Novel: History as Ritual. Chicago – London: The University of Chicago Press 1981
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: „The Positive Hero in Pre-revolutionary Fiction.“ IN:
Katerina Clark, the Soviet Novel: History as Ritual. Chicago – London:
The University of Chicago Press 1981
Název v anglickém jazyce: Annotated translation: the positive hero in pre-revolutionary fiction.“ IN:
Katerina Clark, he soviet novel: history as ritual. Chicago – London:
The University of Chicago Press 1981
Klíčová slova: Socialistický realismus, překlad, překladatelská analýza, překladatelský problém, metoda překladu, překladatelský posun.
Klíčová slova anglicky: Socialist Realism, translation, translation analysis,translation problem, method of translation, translation shift.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2011
Datum zadání: 26.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.01.2013
Datum a čas obhajoby: 11.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem a jakou funkcí byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Vysvětlete, zda a proč jsou funkce a cíl stejné či pozměněné v textu vašeho překladu. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické v závislosti na funkci textu v nové, české komunikační situaci. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Citovaná vlastní řešení, která budete uvádět jako důkazy vámi zvolených postupů, opatřete odkazy ke stránkám překladu i originálu. Komentář opatřete na závěr bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.

Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
Primární
CLARK, Katerina. The Soviet Novel: History as Ritual. Chicago – London: The University of Chicago Press, 1981. 293 s. ISBN 0-226-10766-3. Kapitola 2, „The Positive Hero in Pre-revolutionary Fiction“, str. 46–67.

Sekundární
ČERNYŠEVSKIJ, Nikolaj G. Co dělat? 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1975, 471 s.
DICKENS, Charles. Příběh dvou měst. Praha: Lika klub, 2011, 365 s. ISBN 978-80-86069-67-8.
GORKIJ, Maxim. Matka. 15. vyd. Praha: Odeon, 1978, 358 s.
HONZÍK, Jiří, 2000. Dvě století ruské literatury. 1. vyd. Praha: Torst, 425 s. ISBN 80-7215-104-5.
HRALA, Milan, 2007. Ruská moderní literatura: 1890–2000. 1. vyd. Praha: Karolinum, 767 s. ISBN 978-80-246-1201-0.
JAKOBSON, Roman, 1995. Poetická funkce. 1. vyd. Jinočany: H&H, 747 s. ISBN 80-85787-83-0.
LEVÝ, Jiří, 1983. Umění překladu. 2., doplněné vyd. Praha: Panorama, 310 s.
LEVÝ, Jiří, 1971. Bude literární věda exaktní vědou?: výbor studií. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 459 s.
NORD, Christiane, 2005. Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. 2nd ed. Amsterdam: Rodopi, ix, 274 s. ISBN 90-420-1808-9.
POPOVIČ, Anton, 1983. Originál – preklad: interpretačná terminológia. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 362 s.
POPOVIČ, Anton, 1975. Teória uměleckého prekladu: aspekty textu a literárnej metakomunikácie. 2., preprac. a rozšiř. vyd. Bratislava: Tatran, 293 s.
STEPŇAK-KRAVČINSKIJ, Sergej M. Andrej Kožuchov. 1. vyd. Praha: Svobodné slovo – Melantrich, 1955, 351 s.
LICHAČEV, Dimitrij S. Člověk v literatuře staré Rusi. 1. vyd. Praha: Odeon, 1974, 186 s.

Jazykové příručky a slovníky
ALLEN, Robert E, 1990. The Concise Oxford Dictionary of Current English. 8th ed. Oxford: Clarendon press, 1454 s. ISBN 0-19-861200-1.
BEČKA, Josef V, 1992. Česká stylistika. 1. vyd. Praha: Academia, 467 s. ISBN 80-200-0020-8.
DANEŠ, František, et al., 1987. Mluvnice češtiny. 3, Skladba. Praha: Academia, 746 s.
DUŠKOVÁ, Libuše, a kol., 2006. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 3. vyd. Praha: Academia, 673 s. ISBN 80-200-1413-6
FILIPEC, Josef, et al., 1994. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy české republiky. 2. vyd., opr a dopl. Praha: Academia, 799 s. ISBN 80-200-0493-9.
FRONEK, Josef, 1996. Anglicko-český slovník. 1. vyd. Voznice: LEDA, 1204 s. ISBN 80-85927-13-6.
HAIS, Karel a Břetislav HODEK, 1997. Velký anglicko-český slovník. 1., A–M. V Ledě 1. vyd, v Academii 3., přeprac. vyd. Praha: Academia, 1504 s. ISBN 80-85927-37-3.
HAIS, Karel a Břetislav HODEK, 1997. Velký anglicko-český slovník. 2., N–Z. V Ledě 1. vyd, v Academii 3., přeprac. vyd. Praha: Leda, s. 1511–2918. ISBN 80-200-0674-5.
KRAUS, Jiří, 2005. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. 1. vyd. Praha: Academia, 879 s. ISBN 80-200-1351-2.
Lingea Lexicon 5 [počítačový program]. Ver. 5.0. Lingea, s. r. o., 2008. [cit. 2013-01-05].
NUNNING, Ansgar, Jiří HOLÝ a Jiří TRÁVNÍČEK, 2006. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce, osobnosti, základní pojmy. 1. Vyd. Brno: Host, 912 s. ISBN 80-7294-170-4.
POSPÍŠIL, Ivo, 2001. Slovník ruských, běloruských a ukrajinských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 680 s. ISBN 80-7277-068-3.
SINCLAIR, John, 1987. Collins Cobuild English Language Dictionary. Repr. (1988). London: HarperCollins, xxiv, 1703 s. ISBN 0-00-370023-2.

Internetové zdroje
Internetová jazyková příručka [online].[cit. 2013-01-05]. Dostupné z www:
<http://prirucka.ujc.cas.cz/>
Online katalog Národní knihovny ČR [online].[cit. 2013-01-05]. Dostupné z www:
<http://aleph.nkp.cz/F/>
Transliterace ruské cyrilice [online].[cit. 2013-01-05]. Dostupné z www:
<http://www.lib.cas.cz/space.40/CYRILLIC/RU-EN-T3.HTM>
Z historie pošty v českých zemích [online].[cit. 2013-01-05]. Dostupné z www:
<http://www.ceskaposta.cz/cz/muzeum/z-historie-posty-v-ceskych-zemich-id7106/>
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK