Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Terezie ze Šternberka - život šlechtičny v 19. století
Název práce v češtině: Terezie ze Šternberka - život šlechtičny v 19. století
Název v anglickém jazyce: Theresia of Sternberg - a Life of Noblewoman in the 19th Century
Klíčová slova: hrabata ze Šternberka, historie, 19. století
Klíčová slova anglicky: Counts of Sternberg, History, 19. Century
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.04.2011
Datum zadání: 21.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě bibliografických rešerší a samostatného archivního výzkumu přistoupí studentka k sepsání práce.
Seznam odborné literatury
- Abramsová, Lynn: Zrození moderní ženy. Brno, 2005.
- Bezecný, Zdeněk - Lenderová, Milena: Elity v Čechách 1780-1914. In: Studie k sociálním dějinám 3. Praha 1999, s. 35-37.
- Bezecný, Zdeněk: Příliš uzavřená společnost: Česká šlechta v druhé polovině 19. století. In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 21. ročníku sympozia k problematice 19. století Plzeň 8. - 10. března 2001. Praha 2002, s. 116-120.
- Bezecný, Zdeněk: Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století. České Budějovice 2005.
- Dočekal, Boris: Osudy českých šlechticů. Jihlava 2002.
- Kuthan, Jiří: Aristokratická sídla období romantismu a historismu. Praha 2001.
- Lenderová, Milena: A ptáš se, knížko má…: ženské deníky 19. století. Praha 2008.
- Lenderová, Milena – Bezecný, Zdeněk – Kubeš, Jiří (edd.): Proměny elit v moderní době. Sborník narozeninám docenta Roberta Saka. České Budějovice 2003.
- Lenderová, Milena – Plšková, Jarmila: Gabriela ze Schwarzenbergu. Krátká cesta životem a Evropou. Praha 2006.
- Machačová, Jana: Rodina české inteligence v 19. století. Vzory chování, socializační cíle, Studie k sociálním dějinám 19. století III, Opava 1993, s. 7-64.
- Majer, Jiří: Kašpar Šternberk. Praha 1997.
- Mašek, Petr: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti I., II. Praha 2008-2010.
- Neudörflová, Marie: České ženy v 19. století. Úsilí a sny, úspěchy a zklamání na cestě k emancipaci. Praha 1999.
- Pavlatová, Ludmila: Pravidla šlechtické výchovy na konci 18. a na začátku 19. století. In:
- Pokluda, Zdeněk: Šternberkové. (Připravovaný titul)
- Sternbergová, Cecilia: Cesta. Paměti české aristokratky. Praha 2002.
- Šnajder, Bohuslav: Život sedmkrát jinak. Rozhovory Bohuslava Šnajdera. Praha 2005.
- Vavřínek, Karel: Almanach českých šlechtických a rytířských rodů
- Vondruška, Vlastimil: Významná sídla české šlechty, Praha 2005.
- Vošahlíková, Pavla: Jak se žilo za časů Františka Josefa I. Praha 1996.
- Votýpka, Vladimír: Aristokrat: Život Zdeňka Šternberga. Praha 2010.
- Votýpka, Vladimír: Příběhy české šlechty. Praha 2002.
- Županič, Jan: Nová šlechta rakouského císařství. Praha 2006.
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude zachycení životních osudů příslušnice významné šlechtické rodiny Terezie hraběnky ze Šternberka, rozené hraběnky Stadion-Thannhausen. Práce se bude zabývat i základními rysy postavení ženy v aristokratické společnosti 19. století, vývojem postavení šlechty během "dlouhého" 19. století a samozřejmě také vývojem českošternberské linie rodu Šternberků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK