Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza projektu „Informační systém základních registrů“ a jeho realizace
Název práce v češtině: Analýza projektu „Informační systém základních registrů“ a jeho realizace
Název v anglickém jazyce: Analysis of the project „Information system of basic registers”
and its implementation
Klíčová slova: Informační systém základních registrů, veřejná správa, eGovernment, elektronizace veřejné správy, Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Klíčová slova anglicky: Information system of basic registries, public administration, eGovernment, computerization of public administration, Basic Registries Act No. 111/2009 Coll.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.04.2011
Datum zadání: 21.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 04.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat čtyřmi základními registry (Registr osob, Registr obyvatel, Registr územní identifikace adres a nemovitostí, Registr práv a povinností), které jsou součástí eGONa. Cílem práce je zmapovat vývoj a problematiku těchto registrů. Součástí práce bude průzkum, zda občané vědí, kde a jak uchovává stát jejich údaje.

Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
Česko. Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, c2010 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: http://www.mvcr.cz/ministerstvo-vnitra-ceske-republiky.aspx.

LIDINSKÝ, Vít aj. 2008. eGovernment bezpečně. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 145 s. ISBN 978-80-247-2462-1.

Správa základních registrů [online]. c2010 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: http://www.szrcr.cz/.

ŠTĚDROŇ, Bohumír. Úvod do eGovernmentu v České republice : právní a technický průvodce. 1. vyd. Praha : Úřad vlády České republiky, 2007. 172 s. ISBN 978-80-87041-25-3.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK