Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zur Verwendung des Progressivs in der deutschen Gegenwartssprache
Název práce v jazyce práce (němčina): Zur Verwendung des Progressivs in der deutschen Gegenwartssprache
Název práce v češtině: O používání progresivu v současném německém jazyce
Název v anglickém jazyce: On the use of the progressive in the modern German language
Klíčová slova: současný německý jazyk, čas, aspekt, progresiv, korpusová analýza
Klíčová slova anglicky: contemporary German language, tense, progressive form, aspect, corpus analysis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.04.2011
Datum zadání: 19.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 05.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V první fázi práce se zaměřím na prostudování dostupné literatury k tématu, především nejnovějších vydání gramatik a lingvistických studií z posledních let. Následně uvedu příklady užití progresivu na základě práce s jazykovými korpusy. Zaměřím se také na výskyt progresivu u jednotlivých sloves. Závěrem budu diskutovat postavení této konstrukce v současné němčině a shrnu zjištěné poznatky.
Seznam odborné literatury
Thiel, Barbara (2008), „Das deutsche Progressiv: neue Struktur in altem Kontext“. In: Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht 13/2. S. 1-17.
Van Pottelberge, Jeroen (2004), Der am-Progressiv. Struktur und parallele Entwicklung in den kontinentalwestgermanischen Sprachen. Tübingen: Günter Narr Verlag.
DUDEN: Die Grammatik. Bd. 4. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag, 2005.
HELBIG, G./BUSCHA, J.: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin/München: Langenscheidt, 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK