Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krize maskulinity mezi chimérou a stereotypem. Gender a česká společnost na přelomu 19. a 20. století
Název práce v češtině: Krize maskulinity mezi chimérou a stereotypem. Gender a česká společnost na přelomu 19. a 20. století
Název v anglickém jazyce: Crisis of masculinity between chimaera and stereotype. Gender and Czech society on the turn of 19th and 20th century
Klíčová slova: krize maskulinity; gender; skauting; 19. století; 20. století
Klíčová slova anglicky: crisis of masculinity; gender; scouting; 19th century; 20thcentury
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.04.2011
Datum zadání: 03.06.2011
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Výběr tématu práce je motivován dvěma aspekty.
Prvním je převažující nereflektované užívání pojmu „krize maskulinity“, které je příznačné pro českou historiografii, zejména pro tzv. dějiny žen. Koncept krize maskulinity jako svého druhu odpovědi na stoupající vliv ženského hnutí a faktický průnik žen do veřejné sféry je přejímán z anglické a německé historiografie, aniž by byl jakkoliv konfrontován s pramennou základnou. Problematickou není pouze absence empirického výzkumu, ale i nejasnost metodologického ukotvení tohoto pojmu, které se v zahraniční historiografii různí.
Druhým je pak vlastní předchozí výzkum počátku existence skautského hnutí, ztělesněného v kanonické příručce Základy junáctví, který na normativní rovině (re)produkuje diskurs o krizi maskulinity. Ta je zde artikulována v abstraktní rovině jako střet atributů maskulinity (kultura) a feminity (příroda), kterými byl ve formě tzv. ideologie oddělených sfér konceptualizován genderový řád 19. století. Tehdejší kultura je asociována s městským prostředím a s ním spojenou nedostatečnou školní výukou, která neumožňuje mládeži přirozený a všestranný rozvoj, což je hrozbou pro budoucí vývoj národa. Nelze ani přehlížet fakt, že Základy junáctví nejsou Svojsíkovou monografií, neboť na jejím vzniku se podílelo třicet dalších mužů, z nichž většinu z nich lze zařadit k tehdejší české elitě (namátkou zmiňme Václava Klofáče, Karla Kramáře, Josefa Thomayera, Františka Václava Krejčího či Karla Vaníčka). Lze tedy konstatovat, že kritické hlasy, které zde zazněly, nebyly záležitostí jednotlivce, ale byly šíře sdílené.
Samotná práce bude rozdělena na tři pilířové části:
1) První z nich se pokusí odhalit proměny konceptualizace a definice maskulinit(y) (a s nimi nerozlučně spjatých forem feminit(y)) v sociálně i kulturně diverzifikující se české společnosti. K tomu poslouží metoda sondy v podobě diachronních řezů (v letech 1860 – 1870 – 1880 – 1890 – 1895 – 1900 – 1905 – 1910 – 1914, čímž je stanoven i maximální chronologický rozsah práce) v periodikách, které lze považovat za vlajkové lodě jednotlivých kulturně-společenských a politických proudů v české společnosti (Staročeši, Mladočeši, pokrokářské hnutí, ženské hnutí, dělnické hnutí, tělocvičné hnutí a skauting). Na základě těchto sond budou sledovány posuny v chápání a interpretaci symbolických atributů a společenských rolí obou pohlaví v jednotlivých proudech/prostředích, což poslouží k určení jejich konstitutivních rysů, tendencí a společných jmenovatelů i vykreslení dynamika proměny horizontu očekávání a obav a vymezení s nimi spojených.
2) Ve druhá části budou tato očekávání a obavy vsazeny do sociálně-historického kontextu. Cílem bude tedy pokusit se zhodnotit jejich oprávněnost.
3) Třetí, poslední část bude věnována problematice existence krize maskulinity v ego-dokumentech. Opět bude využita metoda sondy, a to zejména do vzájemné korespondence autorů jednotlivých příspěvků do Základů junáctví. V ní bude sledováno téma krize maskulinity, resp. genderových představ obecně, které budou konfrontovány s jejich přístupem k tomuto tématu na stránkách příručky. Jeho výskyt či absence v korespondenci (či popř. jiném dostupném autobiografickém pramenu, např. deníku či memoáru) nám napoví, nakolik mohla být ona krize autentická, popř. jednalo-li se spíše o rétorickou strategii či o generační nebo sociální problém.
Seznam odborné literatury
Marie BAHENSKÁ – Libuše HECZKOVÁ – Dana MUSILOVÁ, Ženy na stráž: české feministické myšlení 19. a 20. století, Praha 2010.
R. W. CONNELL, Masculinities, Cambridge 2005.
Čtenář jako výzva: výbor z prací kostnické školy recepční estetiky, Brno 2001.
Tim EDWARDS, Cultures of Masculinity, Londýn 2006.
Marcin FILIPOWICZ - Alena ZACHOVÁ, Rod v memoárech. Případ Hradec Králové, Červený Kostelec 2009.
Marcin FILIPOWICZ - Joanna KRÓLAK – Alena ZACHOVÁ, Od patriarchy k tatínkovi: západoslovanské modely otcovství, Hradec Králové 2008.
Michel FOUCAULT, Dějiny sexuality: vůle k vědění, Praha 1999.
Ute FREVERT, „Mann und Weib, Weib und Mann“: Geschlechter-Differenzen in der Moderne Mnichov 1995.
David D. GILMORE, Misogyny: the male malady, Philadelphia 2001.
Libuše HECZKOVÁ, Píšící Minervy: vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky, Praha 2009.
George L. MOSSE, The image of man: the creation of modern masculinity, New York, Oxford 1996.
George L. MOSSE, Nationalism and Sexuality: Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe, New York 1985.
Martina PACHMANOVÁ, Neznámá území českého moderního umění: pod lupou genderu, Praha 2004.
Wolfgang SCHMALE, Geschichte der Männlichkeit in Europa (1450-2000), Wien, Weimar, Böhlau 2003.
Joan Wallach SCOTT, Gender: A Useful Category of Historical Analysis, The American Historical Review 91, 1986, s. 1053-1075.
Chandak SENGOOPTA, Otto Weininger: sexualita a věda v císařské Vídni, Praha 2009.
Elaine SHOWALTER, Sexual anarchy: gender and culture at the fin de siècle?, New York 1990.
John TOSH, Manliness and Masculinities in Nineteenth-Century Britain, Harlow 2005.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK