Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pronie - podmíněné pozemkové vlastnictví v byzantské říši
Název práce v češtině: Pronie - podmíněné pozemkové vlastnictví v byzantské říši
Název v anglickém jazyce: Pronoia – a conditional land tenure in the Byzantine Empire
Klíčová slova: pronie, podmíněné držení půdy, byzantský císař, pozemková aristokracie
Klíčová slova anglicky: pronoia, conditional land tenure, Byzantine emperor, landed nobility
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2011
Datum zadání: 18.04.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Stěžejním úkolem studenta bude rešerše a analýza pramenného materiálu, vztahujícího se k podmíněné držbě půdy v Byzanci, tzv. pronii. Na základě rozboru pramenů bude usilovat odpovědět na otázky, co bylo její podstatou, za jakých podmínek došlo k jejímu vzniku a formování, jak ovlivnila existence pronie strukturu byzantské společnosti a chod státu a jaké to pro ně mělo dlouhodobé důsledky. Východiskem tohoto studia bude zevrubná charakteristika podmínek, za nichž pronie vznikala a fungovala, to znamená ekonomického, společenského, případně politického vývoje byzantské společnosti za vlády dynastie Komnénovců ve 12.století s důrazem na panování císaře Manuéla I.
Seznam odborné literatury
ANGOLD, M., Church and society in Byzantium under the Comneni, 1081-1261, Cambridge 2000.
BARTUSIS, M. C., On the Problem of Smallholding Soldiers in Late Byzantium, in: Dumbarton Oaks Papers, 44, 1990, s. 1-26.
BARTUSIS, M. C., The late Byzantine army: arms and society, 1204-1453, Philadelphia 1992.
BIRKENMEIER, J. W., The development of the Komnenian army: 1081-1180, Leiden - Boston 2002.
HARVEY, A., Economic Expansion in the Byzantine Empire, 900-1200, Cambridge 2003.
KAZHDAN, A. State, Feudal, and Private Economy in Byzantium, in: Dumbarton Oaks Papers, 47, 1993, s. 83-100.
KAZHDAN, A., 'Pronoia': the history of a scholarly discussion, in: Mediterranean Historical Review, 10, 1995, s. 133-163.
MAGDALINO, P., The Empire of Manuel I Komnenos, 1143-1180, Cambridge 1993.
OSTROGORSKY, G., Observations on the Aristocracy in Byzantium, in: Dumbarton Oaks Papers, 25, 1971, s. 1-32.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK