Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vojenští zběhové v době osvícenského absolutismu ve světle dokumentů Českého gubernia a dalších pramenů
Název práce v češtině: Vojenští zběhové v době osvícenského absolutismu ve světle dokumentů Českého gubernia a dalších pramenů
Název v anglickém jazyce: Army Deserters in the Era of the Enlightened Absolutism Regarding the Documents of the Czech Gubernium and Other Sources
Klíčová slova: vojenští zběhové, osvícenský absolutismus, osvícenské reformy, České gubernium, války o rakouské dědictví, sedmiletá válka, Marie Terezie, Josef II.
Klíčová slova anglicky: army deserters, enlightened absolutism, enlightened reforms, Czech Gubernium, Wars of the Austrian Succession, Seven Years´ War, Maria Theresa, Joseph II
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2011
Datum zadání: 15.04.2011
Datum a čas obhajoby: 11.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:18.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své diplomové práci se hodlám zbývat problematikou, která souvisí především s dějinami vojenství, nicméně má spojitost i s dalšími tématickými okruhy českých dějin raného novověku. Jde o otázku zběhů z císařsko-královské armády v době osvícenského absolutismu, což znamená, že maximální časový rozsah práce se bude týkat období vlády Marie Terezie, Josefa II. a Leopolda II. (tedy 1740-1792, případně s mírnými přesahy oběma směry), avšak je možné, že vzhledem ke kvantitě pramenné základny se tento rozsah může značně zúžit. Otázka zběhů jako taková je na první pohled atraktivní, ovšem v kontextu dějin vojenství raného novověku se zdá být poněkud opomíjena, alespoň co se týče osmnáctého století a jeho válečných konfliktů, které se, stejně jako jiné tématické okruhy českých dějin osmnáctého století, nacházejí v jistém stínu zvláště třicetileté války. Nicméně podmínky, v jakých tento konflikt probíhal, a podoba či struktura armád, jež se v něm střetávaly, se úplně liší od podmínek válek o rakouské dědictví či války sedmileté. A proto poznatky, které máme o žoldnéřích sedmnáctého století, zběhy nevyjímaje, nelze v žádném případě vztáhnout na příslušníky stabilizovaných a osvícenskými reformami ovlivněných stálých armád následujícího věku. Mým záměrem je pokusit se zmapovat otázku dezercí a dezertérů z armády habsburské monarchie v situaci a době, které se zásadně lišily od podmínek třicetileté války či jiných předchozích konfliktů, a pokusit se zodpovědět různé otázky – nakolik dezerce oslabovaly početní stav armády, jaký vliv na zběhnutí/nezběhnutí mohla mít obava z represivních opatření, zda snaha o disciplinaci obyvatelstva v době osvícenského absolutismu měla reálný dopad na snížení počtu zběhů, či jaké bylo vnímání zběha společností v osmnáctém století (ať už ze strany elit, nebo širokých vrstev). V rámci těchto otázek se taktéž nabízí možnost jejich komparace se sedmnáctým stoletím. Hlavní pramennou základnou pro tuto práci mi budou fondy 1. oddělení Národního archivu České republiky v Praze, především pak fond České gubernium – Militare, jež spravovalo veškerou vojenskou agendu tohoto vrcholného zemského orgánu. Jsou zde k nalezení dokumenty rozličného charakteru, zejména všeobecné zásady stíhání dezertérů, jejich seznamy a různá další nařízení a opatření. Dále fondy Sbírka patentů a Cirkuláře a vyhlášky, obsahující nařízení kolující mezi úřady i určená přímo pro veřejnost. Jde především o stanovení trestů pro zběhy a ty, kdo jim budou pomáhat na jedné, a naopak pardony na druhé straně. Jistý problém spočívá v tom, že Militare zahrnuje období počínající až rokem 1748, pročež pro léta 1740-1747/8 bude nutné se obrátit na fondy Staré militare, Stará manipulace a Staré české místodržitelství.
Seznam odborné literatury
BĚLINA, Pavel, Kolín 18. 6. 1757, Praha – Litomyšl 1997
BĚLINA, Pavel, KAŠE, Jiří, KUČERA, Jan P., Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek X. 1740-1792, Praha – Litomyšl 2001
ĎURČANSKÝ, Marek, Zkušenosti Nymburských s vojáky za třicetileté války. Sonda do problematiky obrazu vojáka v českém městském prostředí, in: Kuděj 1, 1999, č. 1, s. 22-38
HIML, Pavel, Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007
KOLDINSKÁ, Marie, ŠEDIVÝ, Ivan, Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty, Praha 2008
POČÁTKY českého národního obrození. Společnost a kultura v 70.-90. letech 18. století, sest. Josef Petráň, Praha 1990
ROMAŇÁK, Andrej, Příspěvek k vojenským reformám v období osvícenského absolutismu, in: Historie a vojenství 34, 1985, č. 3, s. 99-121
ROMAŇÁK, Andrej, Vojenské aspekty konskripce obyvatelstva nařízené v roce 1781, in: Studie k československým vojenským dějinám 9, 1980, č. 3-4, s. 3-23
STELLNER, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000
STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka, "Střední vrstvy" a konskripce obyvatelstva. Sociální stratifikace konskripčních patentů z let 1777 a 1804, in: STUDIE k sociálním dějinám, sv. 10, edd. Jana Machačová a Jiří Matějček, Opava 2002, s. 44-52
TAPIÉ, Victor Lucien, Marie Terezie a Evropa. Od baroka k osvícenství, Praha 1997
VOJENSKÉ DĚJINY Československa. II. díl (1526-1918), red. Andrej Romaňák a Vojtech Dangl, Praha 1986
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK