Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti a využití objektivních testů osobnosti Vienna Test Systemu při zjišťování individuální tendence riskovat
Název práce v češtině: Možnosti a využití objektivních testů osobnosti Vienna Test Systemu při zjišťování individuální tendence riskovat
Název v anglickém jazyce: Possibilities and Utilisation of Objective Personality Tests of the Vienna Tests System for Detection of Individual Risk-Tendency
Klíčová slova: riziko, tendence riskovat, osobnost, objektivní testy osobnosti, počítačové testování, Vienna Test System
Klíčová slova anglicky: risk, risk-tendency, personality, objective personality tests, computerized testing, Vienna Test System
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.04.2011
Datum zadání: 14.04.2011
Datum a čas obhajoby: 21.05.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na specifickou osobnostní charakteristiku – individuální tendenci riskovat. Poskytne přehled aktuálních nejdůležitějších poznatků k tomuto tématu a zároveň představí nejvýznamnější dostupné možnosti zjišťování této charakteristiky testovými nebo jinými prostředky. Zde bude kladen důraz zejména na využití možností objektivních testů osobnosti se zaměřením na aplikaci Vienna Test Systemu.
V empirické části budou probandi podrobeni několika testům z Vienna Test Systemu, které jsou zaměřeny na zjišťování riskantního chování. Data získaná tímto počítačovým testováním budou doplněna o hodnoty některých souvisejících charakteristik osobnosti získané klasickou testovací metodou „tužka-papír“ a porovnána s nimi. Empirická část bude realizována na dospělé populaci, výsledná data budou interpretována a analyzována pomocí vhodných statistických metod.
Seznam odborné literatury
GROTH-MARNAT, Gary. Handbook of Psychological Assessment. 4th ed. Hoboken: John Wiley and Sons, 2003. 824 s.
MIKŠÍK, Oldřich. Psychologická charakteristika osobnosti. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 274 s.
MIKŠÍK, Oldřich. Dotazník SPARO. Brno: Psychodiagnostika s. r. o., 2004. 108 s.
SLOVIC, Paul. The Feeling of Risk: New Perspectives on Risk Perception. 1st ed. London: Earthscan, 2010. 426 s.
SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. 4. vyd. Praha: Portál, 2010. 344 s.
TRIMPOP, Rüdiger M. The Psychology of Risk Taking Behavior. Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1994. 412 s.
ZUCKERMAN, Marvin. Sensation Seeking and Risky Behavior. 1st ed. Washington: American Psychological Association, 2006. 309 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK