Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Parlamentné voľby 2011 v Turecku a ich zobrazenie v tureckej tlači
Název práce v jazyce práce (slovenština): Parlamentné voľby 2011 v Turecku a ich zobrazenie v tureckej tlači
Název práce v češtině: Parlamentní volby 2011 v Turecku a jejich zobrazení v tureckém tisku
Název v anglickém jazyce: The 2011 parliamentary elections in Turkey and their coverage in the Turkish press
Klíčová slova: Turecko, parlamentné voľby, politické strany, turecká tlač
Klíčová slova anglicky: Turkey, parliamentary elections, political parties, turkish press
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.04.2011
Datum zadání: 14.04.2011
Datum a čas obhajoby: 26.06.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cieľom práce je podať obraz o súčasnej tureckej politickej scéne pred parlamentnými voľbami 2011 a to na základe analýzy článkov s touto tématikou v tureckej tlači. Ako prameň budú použité 3 denníky- Zaman, Milliyet a Cumhuriyet. Náplňou práce bude odpovedať na otázku, aké témy dominovali v období tesne pred voľbami v jednotlivých periodikách, ako boli zobrazené a na čo bol kladený dôraz. Analyzované budú pozície hlavných kandidujúcich politických strán. Súčasťou práce bude aj zasadenie témy do širšieho okruhu histórie parlamentných volieb v Turecku a volebného systému. Budú použité metódy mediálnej analýzy s dôrazom na obsah.
Seznam odborné literatury
- Atacan, F.:Explaining religious politics at the crossroad: AKP-SP. Turkish Studies, roč.6, 2005, č.2
- Bacık, G.:The Nationalist Action Party in the 2011 elections: The limits of oscillating between state and society. Insight Turkey, roč.13, 2011, č.4
- Balkır, C., Banducci, S., Soyaltın, D., Töker, H.: Expectingthe unforeseeable: The 2007 Turkish elections in the media.Turkish Studies, roč.9, 2008, č.2
- Bölme, S.M., Özhan, T.:Constitutional referendum in Turkey.SETA policy brief, 2010, č.47
- Cengiz, F., Hoffmann, L.: The 2011 general elections in Turkey: Potential implications on domestic and international politics in the shadow of a discourse change?Parliamentary affairs, roč.65, 2012, č.1
- Content analysis – problémy a techniky[zostavil Jozef Virčík],Bratislava,Inštitút pre výskum masových komunikačných prostriedkov pri VÚKVM,1969
- Çağlar, Ş,Çakar-Mengü S.:Media groups and their market shares in Turkey during globalization. Economia Política das Tecnologias da Informação e da Comunicação, roč.11, 2009, č.2
- Çağlıyan-İçener, Z.: The Justice and development party´s conception of “conservative democracy“: invention or reinterpretation? Turkish Studies, roč.10, 2009, č.4
- Çarkoğlu, A.:Turkey´s 2011 general election: towards a dominant party system? Insight Turkey, roč.13, 2011, č.3
- Emre Kaya, A.: Cumhuriyet gazetesi´nin kuruluşundangünümüzekısatarihi. İstanbul Üniversitesi İletişim fakultesi dergisi, 2010,č.39
- Grigiriadis, I.N.: Türkor türkiyeli? The reform of Turkish minority legislation and the rediscovery of ottomanism. Middle Eastern Studies, roč.43, 2007, č.3
- Gümüşçü, Ş., Sert D.: The March 2009 local elections and the inconsistent democratic transformation of the AKP party in Turkey. Middle East Critique, roč.19, 2010, č.1
- Güzeldere, E.E.:Turkey regional elections and the Kurdish question. Caucasian review of internatıonal affairs,roč.3, 2009, č.3
- Hale, W.: The Electoral system and the 2007 elections: effects and debates. Turkish Studies,roč.9, 2008,č.2
- Hendrick, J.D.: Media wars and the Gülenfactor in the new Turkey. Middle East Report, roč.41, 2011, č.260
- İnan, S.: Çok partili hayata geçiş sürecinde milletvekili seçim yasası değişikliklerinde muhalif görüşler. SDÜ fen-edebiyat fakültesi sosyal bilimler dergisi, 2003,č.9
- Jenkins, G.H.: Between fact and fantasy: Turkey´s Ergenekon investigation. Washington, D.C., Central Asia-Caucasus institute& Silk road studies program, 2009
- Kızılbay, İ.:Structural change experienced in Turkish press. International Journal of Turcologia, roč. 5, 2011, č.9
- Kaya, S.: The rise and decline of the Turkish „deep state“: The Ergenekon case. Insight Turkey, roč. 11, 2009, č.4
- Lirias, E.G., Somer, M.: Turkey´s new Kurdish opening: religious versus secular values.Middle East Policy, roč.17, 2010, č.2
- Rodrik, D.: Ergenekon and sledgehammer: Building or underminig the rule of law? Turkish policy quarterly, roč. 10, 2011, č.1
- Schulz, W.: Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha, Karolinum, 2011
- Shankland, D.:Islam and politics in Turkey: the 2007 presidential elections and beyond.International Affairs, roč.83, 2007, č.2
- Tosun, T.: The new leader for the old CHP: Kemal Kilicdaroglu. Insight Turkey, roč.12, 2010, č.4
- Trampota, T., Vojtěchovská, M.: Metody výzkumu médií. Praha, Portál, 2010
- Turan, I.: Old soldiers never die: The republican people´s party of Turkey. South European Society and Politics, roč.11, 2006, č.3-4,
- Uysal, A.: Continuity and rupture: The „new CHP“ or what has changed in the CHP? Insight Turkey, roč. 13, 2011, č.4
- Yavuz, M. H.: The politics of fear: The rise of the Nationalist Action Party (MHP) in Turkey. The Middle East Journal, roč. 56, 2002, č.2
- Yazıcı, S.: Turkey´s constitutional amendments: between the status quo and limited democratic reforms. Insight Turkey, roč.12, 2010
- Yeğen, M.: The 2011 elections and the Kurdish question. Insight Turkey, roč.13, 2011, č.4

Internetové zdroje:
- Albion, A.A.: Countries at the crossroads 2011: Turkey. Freedom house, 2011, dostupné zhttp://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/TURKEYFINAL.pdf
- Reporters without borders, dostupné zhttp://en.rsf.org/report-turkey,141.html
- Turkey: Guide to major Turkish daily newspapers 2008, Open source center- media aid, október 2008, dostupné zhttp://www.fas.org/irp/dni/osc/turkish-news.pd
- Türk, H.S.:Electoral systems and Turkish experience. Text prednášky počas „Semináru o základoch volieb“, 28-31.5.1993, Biškek, dostupné zhttp://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1993-43-01-04/AUHF-1993-43-01-04-Turk.pdf

Pramene:
- AKP seçim beyannamesi, dostupné zhttp://www.akparti.org.tr/upload/documents/beyanname2011.pdf
- CHP seçim bildirgesi , dostupné z http://www.chp.org.tr/wp-content/uploads/Se%C3%A7im_Bildirgesi-.pdf
- Emek, demokrasi ve özgürlük seçim beyannamesi, dostupné z http://bdpblog.wordpress.com/2011/05/09/emek-demokrasi-ve-ozgurluk-blogu-secim-beyannamesi-2011-%E2%80%93-bolum-2/
- MHP seçim beyannamesi, dostupné z http://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/MHP_2011_SecimBeyannamesi.pdf
- Seçim sonrası gündem araştırmaları, GENAR,jún 2011,dostupné z http://www.genar.com.tr/files/2011-%205-HAZ%C4%B0RAN-Secim_sonrasi_gundem_arastirmasi_2011.pdf
- Yaz dönemi sosyal ekonomik politik analiz, GENAR, 2011, dostupné z http://www.genar.com.tr/files/GENAR_SOSYAL_EKONOMIK_POLITIK_ANALIZ_AGUSTOS_2011.pdf
- TC Resmi Gazete, Sayı: 6957 (14.07.1948)
- TC Resmi Gazete, Sayı: 5545 (21.2.1950)
- TC Resmi Gazete, Sayı: 10815 (30.5.1961)
- Internetová verzia denníku Zaman, dostupná z http://www.zaman.com.tr/anasayfa.do
- Internetová verzia denníku Cumhuriyet, dostupná z http://cumhuriyet.com.tr/
- Internetová verzia denníku Milliyet, dostupná z http://siyaset.milliyet.com.tr/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK