Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Syndrom vyhoření u pomáhajích profesí
Název práce v češtině: Syndrom vyhoření u pomáhajích profesí
Název v anglickém jazyce: Burnout in helping professions
Klíčová slova: syndrom vyhoření, stres, duševní hygiena, rizikové faktory, pomáhající profese, stav plynutí, sociální opora,
Klíčová slova anglicky: burnout syndrom, stress, mental hygiene, risk factors, helping professions, flow, social standby,
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2011
Datum zadání: 04.05.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pomáhající profese
Co je syndrom vyhoření
Vymezení syndromu vyhoření
Faktory, které přispívají k vyhoření
Projevy vyhoření
Psychické
Tělesné
Sociální
Vyčerpání
Pokles výkonnosti
Odcizení
Psychosomatické potíže
Diagnostika
Maslach Burnout Inventory
Burnout Measure
Beverly Potter´s Burnout Questionaire
Další dotazníky
Dotazníky dostupné na internetu
Proces syndromu vyhoření
4 fáze podle Christiny Maslach
Koncepce R. Schwaba
Brodsky a Edelwich
3 fáze podle MBI
Prevence a léčba burnout
Závěr
Seznam odborné literatury
BĚLOHLÁVEK, F.Organizační chování. Olomouc: Rubico, 1996. 339 s.ISBN 80-85839-09-1
BULÁNKOVÁ, I.Léčivé byliny na naší zahradě. Grada publishing, 2005. 104 s.ISBN 80-247-1274-1
CATHALA, H. Wellness – od vnějšího pohybu k vnitřnímu klidu. Grada publishing, 2007. 168 s. ISBN 978-80-247-2323-5
ČELEDOVÁ, R., ČEVELA, L. Výchova ke zdraví. Grada publishing, 2010. 128 s.ISBN 978-80-247-3213-8
FORMÁNKOVÁ, K., KABELKOVÁ, M.Poznáváme homeopatii. Grada publishing, 2008. 136 s. ISBN 978-80-247-2736-3
GILLERNOVÁ, I., et al. Slovník základních psychologických pojmů. Praha : Fortuna, 2010. 80 s.
HARTL, P., HARTLOVÁ, H.Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. 776 s.
ISBN 90-7178-303-X
CHROMÝ, K., HONZÁK, R.Somatizace a funkční poruchy. Grada publishing, 2005. 216 s. ISBN 80-247-1473-6
KALLWASS, A. Syndrom vyhoření v práci a osobním životě. Portál, 2007. 139 s.ISBN 978-80-7367-299-7
KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Syndrom vyhoření. Státní zdravotní ústav, 1998. 23 s.ISBN 80 - 7071 - 231 – 7
KOPŘIVA, K.Lidský vztah jako součást profese. Portál, 2000. 147s.ISBN 80-7178-429-X
KŘIVOHLAVÝ, J. Jak neztratit nadšení. Praha: Grada, 1998. 136 s.ISBN 80-7169-551-3
KŘIVOHLAVÝ, J.Psychologie zdraví. Portál, 2001. 279 s. ISBN 80-7178-551-2
MAHROVÁ, G., VENGLÁŘOVÁ, M.Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada, 2008. 176 s. ISBN 978-80-247-2138-5
MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D.Výchova ke zdraví. Grada, 2009. 296 s.ISBN 978-80-247-2715-8
MASLACH, Ch.Burnout: The cost of caring. Los Altos: ISHK, 2003. 276 s.
POTTER, B. A.Overcoming Job Burnout: How to Renew Enthusiasm for Work. RONIN Publishing, Inc., 2005, ISBN 1-57951-074-4
RUSH, M. D.Syndrom vyhoření. Návrat domů, 2004. 129 s. ISBN 80-7255-074-8
SCHMIDBAUER, W. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2008. 240 s.ISBN 978-80-7367-369-7
STOCK, CH.Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout.Praha : Grada, 2010. 112 s.ISBN 978-80-247-3553-5.
SVOBODA, M.Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál, 2005. 342 s.ISBN 80-7367-050-X
VÁGNEROVÁ, M.Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. 872 s. ISBN 80-7178-802-3
HOSÁK, L., HOSÁKOVÁ, J., ČERMÁKOVÁ, E.Syndrom profesionálního vyhoření zdravotnických pracovníků. Psychiatrie pro praxi [online]. 2005, [cit. 2011-10-17]. Dostupný z WWW: <http://www.solen.cz/pdfs/psy/2005/04/11.pdf>
HONZÁK, R.AMFT [online]. 2009 [cit. 2011-10-3]. BURN-OUT THE HIGH COST OF SUCCESS. Dostupné z WWW: <www.amft.cz/ifda2009-1/15-honzak.pps>.
PELCÁK, S., TOMEČEK, A. Syndrom vyhoření. Psychologie pro praxi. Praktické lékárenství [online]. 2011 [cit. 2012-05-01]
Dostupné z WWW: <http://www.praktickelekarenstvi.cz/savepdfs/lek/2011/02/10.pdf>
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření u pracovníků pomáhajících profesí. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy související s tématem, jsou zde popsány příznaky a druhy syndromu vyhoření, nejčastěji používané nástroje diagnostiky, velká část se zaměřuje na možnosti prevence a obrany. Praktická část je věnována vlastnímu výzkumu, jehož nástrojem je dotazníkové šetření.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK