Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právo i dobro Argumentace a diskurs českých aktivistek za volební právo pro ženy
Název práce v češtině: Právo i dobro Argumentace a diskurs českých aktivistek za volební právo pro ženy
Název v anglickém jazyce: Right and good : Argumentation and Discourse of Cze ch Activists for Women's Suffrage
Klíčová slova: koncept volebního práva, diskurs, argumentace, české aktivistky za volební právo žen, gender, třída, národ, „veřejné – soukromé“, politická reprezentace, hierarchie
Klíčová slova anglicky: concept of suffrage, discourse, argumentation, Czech female activists for women’s suffrage, gender, class, nation, “public – private”, political representation, hierarchies
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.04.2011
Datum zadání: 12.05.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2013
Oponenti: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
  Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá konceptem volebního práva v diskursu českých aktivistek za volební právo žen mezi lety 1897 a 1914. Sleduje, jakých obsahů koncept volebního práva u českých sufražistek nabýval v kontextu, ve kterém aktivistky působily, jaký vliv na konkrétní obsah konceptu volebního práva měla různá situovanost různých žen v systému hierarchií z hlediska genderu, třídy a národa. Předmětem zájmu jsou hierarchie v diskursu obsažené, vztah „veřejného“ a „soukromého“ v diskursu; pojetí „politické reprezentace“ v diskursu; pozice, ze kterých se aktivistky k volebnímu právu vyjadřovaly, a to, vůči komu se vymezovaly („my-oni“); funkce konceptu „češství“ ve vztahu k volebnímu právu žen v diskursu sufražistek v souvislosti s postavením českého národa v monarchii jako nedominantního národa a vztah „universality“ a „partikularity“ k požadavku volebního práva žen v diskursu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The dissertation deals with the concept of suffrage within the discourse of Czech women’s suffrage activists between 1897 and 1914. The aim is to define how the concept of suffrage was constructed by Czech suffragists within the context they lived in, how their notion of the suffrage was influenced by the fact that different women were positioned differently within the system of hierarchies based on gender, class and nation. The dissertation focuses on the hierarchies present in the discourse; the relation of “public” and private” in the discourse; the notion of “political representation” in the discourse; positions the suffragists spoke from and their representation of the enemy (“us/them”); the functions the concept of “Czechness” fulfilled in relation to the demand of female suffrage in the discourse; and the relation of “universality” and “particularity” to the demand of female suffrage in the discourse.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK