Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obec a náboženství - Analýza Augustinova díla "O Boží obci" a kritické zhodnocení dis. práce Hannah Arendtové "Koncept lásky u Augustina"
Název práce v češtině: Obec a náboženství - Analýza Augustinova díla
"O Boží obci" a kritické zhodnocení dis. práce Hannah Arendtové
"Koncept lásky u Augustina"
Název v anglickém jazyce: Community and religion - Analysis of work "De civitate Dei"
of Augustine and critical evaluation of Hannah arendts thesis
"Love and Saint Augustine"
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filozofie (do 2018) (26-KF)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2009
Datum zadání: 14.10.2009
Datum a čas obhajoby: 08.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:31.03.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2010
Oponenti: prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., dr. h. c.
  PhDr. Karel Šprunk
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce si klade za cíl uvézt do problematiky vztahu mezi politikou a náboženstvím na základě konfrontace Augustinova díla O Boží obci a disertační práce Hannah Arendtové Koncept lásky u Augustina. Naším úkolem není hodnotit, kdo z obou autorů má pravdu. Jde nám především o to, jakým způsobem lze sjednotit onen fenomenologický a metafyzický aspekt lidské společnosti. Tuto opozici mezi pojetím Augustina a Arendtové se může snad pokusit převést na vztah pojmů „lidské osoby“ a „politického společenství“. Lidská osoba odkazuje na myšlenku celého lidského bytí, je nutná, abychom mohli mluvit o lidské důstojnosti, o transcendenci lidské společnosti a představuje také její cíl. Pojem lidské osoby otvírá duchovní dimenzi a uvádí nás k trvalému základu proměnlivého lidského bytí. Na druhé straně nás pojem politického společenství uvádí do oblasti konkrétního a praktického života. Jsou zde rozlišeny jednotlivé úrovně lidské společnosti a je jim přiznána autonomie. Tento pojem politického společenství také vnáší řád do všech vztahů, které se ve společnosti uplatňují. I sama lidská bytost je v politickém společenství charakterizována svojí autonomií a vztahy ke druhým lidem.
Seznam odborné literatury
Seznam literatury
ARENDT, HANNAH Le Concept d’amour chez Augustin. Payot & Rivages –Petite Bibliotheque, Paris 1999.
ARENDT, HANNAH Augustin et le protestantisme in Arendt Hannah, La philosophie de l’existence et autres essais. Payot & Rivages, Paris 2000.
AUGUSTINUS, AURELIUS La Cité de Dieu. Gallimard – Bibliotheque de la Pléiade, Oeuvres, II. 2000.
AUGUSTINUS, AURELIUS O Boží obci. Karolinum (překlad Julie Nováková), díl I a II., Praha 2007.
COURTINE-DENAMY, SYLVIE Hannah Arendt. Pluriel 1997.
GILSON, ÉTIENNE Introduction l’étude de saint Augustin. Vrin 2003.
PIRET, PIERRE La Destinée de l’homme: la Cité de Dieu. Editions de l’Institut d’Etudes Théologiques, Bruxelles 1991.

Sekundární literatury
ARENDT, HANNAH Condition de l’homme moderne. 1961 et 1983, imprimé, Calmann-Lévy, collection Agora, Paris 2005.
ARENDT, HANNAH Eichmann a Jérusalem. Gallimard 2002.
ARENDT, HANNAH La Philosophie de l’existence et autres essais. Payot & Rivages, Paris 2000.
ARENDT, HANNAH La Vie de l’esprit. 1981, réimpression de la 1er édition »Quadrige« PUF, Paris 2005.
ARENDT, HANNAH, Religion et politique in »La nature du totalitarisme«. Payot & Rivages, Paris 2006.
ARRIEN, L’Expédition d’Alexandre. II, 24 in Augustinus Aurelius, „La Cité de Dieu“. Bibliotheque de la Pléiade, Oeuvres, II., Gallimard 2000.
AUGUSTINUS, AURELIUS Les Confessions. Bibliotheque de la Pléiade, Oeuvres, I., Gallimard 1998.
AUGUSTINUS, AURELIUS Vyznání. Kalich, Praha 2006.
BROWN, PETER La Vie de saint Augustin. Seuil 1971 et 2001.
CARCOPINO, J. La Basilique pythagoricienne de la Porte Majeure. L’Aritsan du livre, Paris 1927.
COURTINE-DENAMY, Sylvie Trois Femmes dans de sombres temps. Albin Michel – collection Biblio-Essais 2002.
DUFFÉ, BRUNO-MARIE Le paradigme critique du commencement. in „Theophilyon“: »Amor mundi, Amor Dei«, S. Weil et H. Arendt, Tome IX–Vol.2, 2004.
GABELLIERI, EMMANUEL »Action« et »inspiration«: un double fondement du politique? in „Theophilyon“: »Amor mundi, Amor Dei«, S. Weil et H. Arendt, Tome IX–Vol.2, 2004.
FARAGO, FRANCE Lire saint Augustin. Ellipses 2004.
GILSON, ÉTIENNE Les métamorphoses de la cité de Dieu. Vrin, 2005.
GUITTON, J. Le Temps et l’éternité chez Plotin et saint Augustin. Vrin, Paris 1955.
HEUDRÉ, BERNARD Saint Augustin ou la naissance de l’homme occidental. Les éditions ouvrieres 1988.
HOLUB, ŠTĚPÁN Vztah teoretického a praktického života u H. Arendtové a Aristotela, FFUK 2009.
KARFÍKOVÁ, LENKA Epopej milosti a zavržení (De civitate Dei) in »Milost a vůle podle Augustina«. Oikúmené, Praha 2006.
LA BIBLE traduction oecuménique de la Bible. Biblio – Cerf, 2004.
LANCEL, SERGE Saint Augustin. Fayard, Paris 1999.
LEHMANN, Y. La Religion romaine.
LÉON, XIII. Rerum novarum. Le texte emprunté l’ouvrage de E. Marmy, »La communauté humaine« édité en 1949 par les Éditions Saint-Paul Fribourg, par Pierre Téqui, éditeur. 1891.
MARROU, HENRI-IRÉNÉE Saint Augustin et l’augustinisme. Seuil 2003.
MICHEL, M. (dir.) Pouvoir et vérité. Travaux du C.E.R.I.T., Cerf, Paris 1981.
MARIE-ANCILLA, (Moniale Dominicaine) La Regle de Saint Augustin. Cerf, 1996.
NADEAU, CHRISTIAN Le vocabulaire de saint Augustin. Ellipses, 2001.
NEUSCH, MARCEL Deux amours ont fiat deux cités! in „Saint Augustin l’amour sans mesure“. Parole et Silence, 2001.
NEUSCH, MARCEL Initiation Saint Augustin, maître spirituel. Cerf, Paris 2003.
PETIT, JEAN-FRANCOIS Saint Augustin et l’amitié, Desclée de Brouwer, 2008.
PLUTARQUE, Les Vies des hommes illustres in Augustinus Aurelius „La Cité de Dieu“. Bibliotheque de la Pléiade, Oeuvres, II., Gallimard 2000.
SALLUSTE, Histoires I. fragment 12 in Augustinus Aurelius, „La Cité de Dieu“. Bibliotheque de la Pléiade, Oeuvres, II., Gallimard 2000. VAN BAVEL, TARSICIUS J. La communauté selon Augustin. Lessius, 2003.
Předběžná náplň práce
Tato práce si klade za cíl uvézt do problematiky vztahu mezi politikou a náboženstvím na základě konfrontace Augustinova díla O Boží obci a disertační práce Hannah Arendtové Koncept lásky u Augustina. To, co nás zde zajímá, není opozice mezi náboženskou a občanskou mocí, ale filozofický problém týkající se vztahu mezi „fenomenologickým“ a „metafyzickým“ aspektem lidské společnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work aims can carry into the issue of the relationship between politics and religion on the basis of Augustine's works confront a godly community and Hannah Arendt's thesis on Augustine's concept of love. What interests us, there is no opposition between religious and civil power, but the philosophical problem concerning the relationship between the phenomenological and the metaphysical aspect of human society.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK