Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soběslavské testamenty a písemnosti pozůstalostního řízení 1455-1550: možnosti jejich využití
Název práce v češtině: Soběslavské testamenty a písemnosti pozůstalostního řízení 1455-1550: možnosti jejich využití
Název v anglickém jazyce: The testaments of Soběslav and the papers of probate proceeding 1455-1550: the possibilities their usage
Klíčová slova: Soběslav, testamenty, pozůstalostní řízení, dluhy, pohledávky, svědci, rodinné vztahy
Klíčová slova anglicky: Soběslav, testaments,probate proceeding, debts, outstanding debts, witness to will, family relations
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.04.2011
Datum zadání: 11.04.2011
Datum a čas obhajoby: 07.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámení s problematikou výzkumu testamentů
2. Město Soběslav v pozdním středověku
3. Právní zvyklosti pro kšaftování
4. Analýza editovaných písemností vztahujících se k testamentární praxi v Soběslavi v letech 1455-1550
5. Archivní výzkum zaměřený na doplnění známého souboru pramenů
6. Rozbor dluhů a pohledávek kšaftujících
7. Rodinné vazby vyplývající ze zachovaných testamentů
8. Závěry: struktura a charakter odkazů, výpovědní hodnota zkoumaného souboru
Seznam odborné literatury
Hradilová, Marta, Soběslavské kšafty, edice, in: Táborský archiv 4, 1992, s. 47-103
Hrubá, Michaela, "Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle." Pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době, Ústí nad Labem 2002
Jíšová, Kateřina - Doležalová, Eva (edd.), Pozdně středověké testamenty v českých městech. Prameny, metodologie a formy využití. Sborník příspěvků z konference uspořádané 30. listopadu 2005 Archivem hlavního města Prahy a Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Praha 2006
Krzenck, Thomas, Prager Frauentestamente des 15. Jahrhunderts, in: Documenta Pragensia XIII., 1996, s. 69-79
Lintner, Jan, Soběslav 1390-1940. 550 let města Soběslavě, Soběslav 1941
Malý, Karel a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha 1999
Malý, Tomáš, Co nabízejí (raně novověké) testamenty? Zamyšlení nad možnostmi kvantifikace, in: Časopis Matice moravské 126, 2007, s. 251-265
Rak, Petr, Kadaňské knihy trhů a testamentů z let 1465-1603 a testamentární praxe v Kadani od poloviny 15. století do počátku 17. století, in: Sborník archivních prací 2, ročník 48., Praha 1998, s. 3-107
Říhová, Hana, Život soběslavských měšťanů v letech 1525-1550 z pohledu jejich testamentů: výběrová edice, diplomová práce FF UK - PVH, Praha 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK