Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozdíly v chápání ctnosti u Platóna, Aristotela a Aurelia Augustina
Název práce v češtině: Rozdíly v chápání ctnosti u Platóna, Aristotela a Aurelia Augustina
Název v anglickém jazyce: Differences in Plato´s, Aristotele´s and Aurelius Augustinus´
Understanding to Virtue
Klíčová slova: Ctnost, křesťanský středověk, Platón, Aristoteles, Aurelius Augustinus
Klíčová slova anglicky: Virtue, Christian Middle Ages, Plato, Aristolte, Augustinus Aurelius
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2011
Datum zadání: 05.04.2011
Datum a čas obhajoby: 23.05.2011 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem práce bude srovnání antického a raně středověkého chápání ctnosti. Práce se bude opírat především o autory klasické řecké filosofie a Augustina. V první části bude provedeno srovnání Platónova pojetí čtyř základních ctností s pojetím Aristotelovým a vysvětlena složitost Aristotelova pojetí ctností. Druhá část bude věnována proměněnému pohledu patristiky na ctnost, zejména na základě díla Aurelia Augustina.
Seznam odborné literatury
ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. 2. vyd. Praha: Rezek, 1996. 493 s. ISBN 80-901796-7-
3.
AUGUSTINUS, Aurelius. O Boží obci (I). Praha: Karolinum, 2007. 447 s. ISBN 978-80-246-
1284-3.
AUGUSTINUS, Aurelius. O Boží obci (II). Praha: Karolinum, 2007. 447 s. ISBN 978-80-
246-1284-3.
AUGUSTINUS, Aurelius. O lži. In: AUGUSTINUS, Aurelius. O lži a jiné úvahy. 1. vyd.
Třebíč: Akcent, 2000. S. 9-57. ISBN 80-7268-090-0.
AUGUSTINUS, Aurelius. O manželském dobru. In: AUGUSTINUS, Aurelius. O lži a jiné
úvahy. 1. vyd. Třebíč: Akcent, 2000. S. 105-143. ISBN 80-7268-090-0.
AUGUSTINUS, Aurelius. O pořádku. In: SVOBODA, Karel. Estetika svatého Augustina a
její zdroje. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. S. 179-238. ISBN 80-246-0090-0.
AUGUSTINUS, Aurelius. Vyznání. 5. vyd. Praha: Kalich, 2006. 565 s. ISBN 80-7017-027-1.
NOVOTNÝ, František. O Platonovi III: Filosofie. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1949. 628 s.
ISBN neuvedeno.
NOVOTNÝ, František. O Platónovi IV: Druhý život. 1. vyd. Praha: Academia 1970. 952 s.
ISBN neuvedeno.
PLATÓN. Ústava. 1. vyd. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. 523 s. ISBN 80-205-0347-1.
PLATÓN. Zákony. 2. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 384 s. ISBN 80-86005-31-3.
Platónské dialogy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK