Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deixe a prostor v českém znakovém jazyce
Název práce v češtině: Deixe a prostor v českém znakovém jazyce
Název v anglickém jazyce: Deixis and space in Czech sign language
Klíčová slova: český znakový jazyk, deixe, prostorová deixe, typy prostoru ve znakových jazycích, deiktické prostředky
Klíčová slova anglicky: Czech sign language, deixis, place deixis, space types in sign languages, deictic expressions
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.04.2011
Datum zadání: 05.04.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Klára Richterová
 
 
 
Zásady pro vypracování
(1) Seznámit se s domácí i zahraniční odbornou literaturou pojednávající o problematice deixe obecně i v souvislosti se znakovými jazyky.
(2) Na základě studia odborné literatury shrnout podstatu deixe (subjektové, prostorové, časové) a stručně charakterizovat typy deiktických prostředků; zaměřit se přitom zvl. na deixi prostorovou.
(3) Povahu prostorové deixe usouvztažnit se specifickými rysy znakových jazyků (jako jazyků realizovaných v prostoru), zvl. s typy prostoru ve znakových jazycích využívaných, popř.i s problematikou perspektivy.
(4) Na základě shromážděného materiálu českého znakového jazyka charakterizovat základní prostředky a postupy prostorové deixe v českém znakovém jazyce.
Seznam odborné literatury
Literatura:
EMMOREY, K. The effects of modality on spatial language: How signers and speakers talk about space. In: R. P. Meier ; K. Cormier; D. Quinto-Pozos (ed.), Modality and Structure in Signed and Spoken Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, s. 405-421.
EMMOREY, K.; REILLY, J. Language, Gesture, and Space. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Ass., Inc., 1995.
EMMOREY, K.; TVERSKY, B. Spatial perspective in ASL. Sign Language and Linguistics, 2002, vol. 5, no 1, s. 3-25.
HIRSCHOVÁ, M. Pragmatika v češtině. Olomouc: UP, 2006.
LEVINSON, S.C. Pragmatics. Cambridge: Ambridge Univ. Press, 1983.
McNEILL, D., ed. Language and Gesture. Cambridge: Cambridge Univ. Press 2000.
TALMY, L. How language structures space. In H.L. Pick; L.P. Acredolo (ed.) Spatial orientation: Theory, research and application. New York: Plenum, 1983, s. 225-282.
TVERSKY, B.; LEE, P. U. How space structures language. In C. Freksa; C. Habel; K. F. Wender (ed.), Spatial Cognition: An interdisciplinary approach to representation and processing of spatial knowledge. Berlin: Springer-Verlag, 1998, s. 157-175.
Příručky obecné lingvistiky, zahraniční lingvistické encyklopedie, Encyklopedický slovník češtiny
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK