Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Hédonismus v české společnosti: sonda do vývoje hodnotových orientací v letech 1990 - 2011
Název práce v češtině: Hédonismus v české společnosti: sonda do vývoje hodnotových orientací v letech 1990 - 2011
Název v anglickém jazyce: Hedonism in the Czech Society: A Probe into the Development of Value Orientation in 1990 - 2011
Klíčová slova: hodnoty – hodnotová dynamika - hédonismus – společenská transformace – výzkumy veřejného mínění – sekundární analýza dat
Klíčová slova anglicky: values – dynamism of values – hedonism – social transformation – public opinion surveys – secondary analysis of data
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Vávra, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.04.2011
Datum zadání: 04.04.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: Ing. Libor Prudký, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude věnována analýze hodnot v české společnosti na pozadí společenské transformace v 80. a 90. letech 20. století. Soustředí se zejména na hédonistické hodnotové orientace, které jsou charakterizovány úsilím o dosahování požitků, rozkoše a smyslového uspokojení. Hédonistický hodnotový typ (ve smyslu Weberova ideálního typu) preferuje zábavu, požitkářský způsob života a vyznačuje se nestřídmostí [srv. Schwartz 1992]. Naším cílem bude sledovat vývoj hédonistických hodnotových orientací v české společnosti ve vybraném časovém období a identifikovat klíčové faktory, které jej ovlivňují. Budeme se opírat o dostupná data z kvantitativních sociologických výzkumů zaměřených na zkoumámí hodnotové struktury společnosti. Na základě sekundární analýzy dat se pokusíme o interpretaci předpokládaných vývojových trendů v historickém – kulturním, společenském, hospodářském a politickém kontextu. Cílem diplomové práce bude zodpovědět následující výzkumné otázky: Došlo v souvislosti se společenskou transformací v 80. a 90. letech 20. století k nárůstu hédonistických hodnotových orientací? Jaké faktory jsou rozhodující pro to, zda jedinec zastává či nezastává hédonistické hodnotové orientace?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK