Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyšetření aktivity svalů pánevního dna po aplikaci speciálních cvičení.
Název práce v češtině: Vyšetření aktivity svalů pánevního dna po aplikaci speciálních cvičení.
Název v anglickém jazyce: An examination of pelvic floor activity folloving the application of special exercises
Klíčová slova: pánevní dno, stesová inkontinence moči, PERFECT schéma, EMG biofeedback
Klíčová slova anglicky: pelvic floor, Stress urinary incontinence, PERFECT scheme, EMG biofeedback
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2011
Datum zadání: 07.04.2011
Datum a čas obhajoby: 03.10.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.10.2011
Oponenti: Mgr. Klára Kodešová
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. ARVONEN, T., FIANU-JONASSON, A., TYNI-LENNEÂ, R. Effectiveness of Two Conservative Modes of Physical Therapy in Women With Urinary Stress Incontinence. Neurourology and Urodynamics, 2001, vol. 20, p. 591-599.
2. BARBER, MD., BREMER, RE., THOR, KB., DOLBER, PC., KUEHL, TJ., COATES, KW. Inervation of the female levator ani muscles. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2002, vol.187, p. 67-71.
3. BERGHMANS, L.C., HENDRIKS, H.J., BØ, K., HAY-SMITH, E.J., DE BIE, R.A., VAN WAALWIJK VAN DOORN, E.S.C. Conservative treatment of stress urinary incontinence in women: A systematic review of randomisedclinical trials. British Journal of Urology, 1998, vol. 82, p. 181.
4. BOROVANSKÝ, L. Anatomie: soustava svalová. 2. vyd. Praha: Triton, 1993, 62 s. ISBN 80-901521-6-3
5. BØ, K., HAGEN, R., KVARSTEIN, B., LARSEN, S.. Female stress urinary incontinence and participation indifferent sports and social activities. Scandinavian Journal of Sports Sciences, 1989, vol. 11, p. 117.
6. BØ, K. Vaginal weight cones. Theoretical framework, effect on pelvic floor muscle strength and female stress urinary incontinence. Acta Obstetrics and Gynecology Scandinavia, 1995, vol. 74, p. 87-92.
7. BØ, K., TALSETH, T., HOLME, I. Single-blind, randomised controlled trial of pelvic floor exercises, electrical stimulation, vaginal cones, and no treatment in management of genuine stress incontinence in women. British Medical Journal, 1999, vol. 318, p.487.
8. BØ, K. Pelvic floor muscle strength and response to pelvic floor muscle training for stress urinary incontinence. Neurourology and Urodynamics, 2003, vol. 22, p. 654-58.
9. CAMMU, H., VAN NYLEN, M. Pelvic floor exercises versus vaginal weight cones in genuine stress incontinence. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 1998, vol. 77, p. 89–93.
10. CASTRO, R.A., ARRUDA, R.M., ZANETTI, M.R.D., SANTOS, PD, SARTORI, M.G.F., GIRÃO, M.J.B.C Single-blind, randomized, controlled trial of pelvic floor muscle training, electrical stimulation, vaginal cones, and no active treatment in the management of stress urinary incontinence. Clinics, 2008, vol. 63, p. 465-72.
11. ČIHÁK, R. Anatomie I. 2. upr. a dopl. vyd. Praha: Avicenum, 2001, 497 s. ISBN 80-7169-970-5.
12. DUFEK, J. Elektromyografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. ISBN 80-7013-208-6.
13. DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie člověka. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 664 s. ISBN 80-7169-681-1.
14. GREENHALGH, T. Jak pracovat s vědeckou publikací. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 208 s. ISBN 80-247-0310-6.
15. HAGOVSKÁ, M., TAKÁČ, P. Návrh hodnotenia sily svalov panvového dna u pacientok inkontinentných aj bez inkontinencie. Rehailitace a. fyzikální lékařství lékařství, 2010, roč. 17, č. 3, s. 87-94.
16. HAY-SMITH, E.J., BØ, K., BERGHMANS, L.C., HENDRIKS, H.J., DE BIE, R.A., VAN WAALWIJK VAN DOORN, E.S.. Pelvic floor muscle training for urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007, vol. 1, CD001407.
17. HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997, 243 s. ISBN 80-7184-549-3.
18. HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2008, 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4.
19. HERMACHOVÁ, H. Dysfunkce pánevního dna. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1, 1995, č.1, s. 32-34.
20. HOLUBÁŘOVÁ, J., PAVLŮ D. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace: 1. část. 1.vydání. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1294-2
21. HYNEK, V. Možnosti operačního řešení stresové inkontinence moči u žen. Practicus, 2010, roč. 9, č. 3, s. 24-26.
22. JANURA, M. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0644-6.
23. JANURA, M., MÍKOVÁ, M. Využití biomechaniky v kineziologii. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2003b, č.1, s. 30-32
24. JEŘÁBEK, H. Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-662-5.
25. JURÁŠKOVÁ, M. Konzervativní léčba dysfunkce pánevního dna. Zdravotnické noviny [online]. 2010, č. 4 [cit. 2010-11-28]. Dostupné z: http://www.zdn.cz/clanek/sestra/konzervativni-lecba-dysfunkce-panevniho-dna-450955.
26. KARAS, V. Biomechanika struktury a chování pohybového systému člověka při volní motorické činnosti. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1978.
27. KARAS, V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-20554-2.
28. KARAS, V., OTÁHAL, S., Základy biomechaniky pohybového aparátu člověka. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-514-9.
29. KAŠÍKOVÁ, E. Pánevní dno a porod. Moderní babictví [online]. 2008, č. 16, [cit. 2010-11-28]. Dostupné z: http://www.levret.cz/publikace/casopisy/mb/2008-16/?pdf=5.
30. KEGEL, AH. Progressive resistance exercise in the functional restoration of the perineal muscles. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1948, vol. 56, p. 238.
31. KIJÁKOVÁ, K. a TICHÝ, M. Vliv některých svalů pánve na funkci křížokyčelních kloubů. Rehabilitácia, 1998, roč. 31, č. 3, s. 146-147.
32. KITTNAR, O. Nárys fyziologie člověka: Fyziologie vylučovací soustavy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007, 96 s. ISBN 978-80-246-1390-1
33. KLEVETOVÁ, D., ČERVINKOVÁ, E. Vyprazdňování močového měchýře je jednou ze základních lidských potřeb. Sestra, 2008, č. 6, s. 6.
34. KOLÁŘ, P., KERNER, J. Funkce svalu v rámci aferentních souvislostí. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 1995, č. 4, s. 38-41.
35. KONVIČKOVÁ, S. Biomechanika svalstva člověka. 1. vyd. Praha : Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03911-3.
36. KOS, J., HEŘT, J., HLADÍKOVÁ, J. Přehled topografické anatomie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0995-0.
37. KRHUT, J. Neurourologie. Praha : Galén, 2005, s. 11-14. ISBN 80-7262-360-5.
38. KRHUT, J., HOLAŇOVÁ, R., MUROŇOVÁ, I.:"Ostravský koncept" fyzioterapie v léčbě močové inkontinence. Rehailitace a. fyzikální lékařství, 2005, roč. 12, s.122-128.
39. KRHUT, J. Hyperaktivní močový měchýř. Praha: Maxdorf, 2007, 148 s., ISBN 978-80-7345-125-7
40. KUBÁNKOVÁ, V., HENDL, J. Statistika pro zdravotníky. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1987, 278 s.
41. LÁTALOVÁ, E., MÜLLER, O. Ženská močová inkontinence. Lékařské listy. 2003, č. 41, s. 16 – 18.
42. LAYCOCK, J., JERWOOD, D. Pelvic Floor Muscle Assessment: The PERFECT Scheme. Physiotherapy, 2001, vol.87, i.12, p. 631-642.
43. LEWIT, K.: Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace. 5. vyd. Praha: Sdělovací technika, spol. s r.o., 2003. 411 s. ISBN 80-86645-04-5.
44. LIEN, K-C, MONEY, B., DE LANCEY J.O.L., ASHTON-MILER, J.A. Levator ani Muscle stretch induced by Simulated vaginal birth. Obstetrics and Gynecology [online]. 2004, vol. 31, [cit. 2010-09-10]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1226707/.
45. MAREK, J. Syndrom kostrče a pánevního dna. 2. vyd. Praha: Triton, 2005, 117 s. ISBN 80-7254-638-4
46. MAREŠ, J., HERZIG, R., KAŇOVSKÝ, M. Močová inkontinence z pohledu neurologa. Interní medicína pro praxi, 2005, čís. 4, s.187-192.
47. NOVÁK, K. Inkontinence moči u mužů. Postgraduální medicína, 2011, č.1, s. 72-76.
48. OLAH, K.S., BRIDGES, N., DENNING, J., FARRAR, D.J. The conservative management of patients with symptoms of stress incontinence: a randomized, prospective study comparing weighted vaginal cones and interferential therapy. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1990, vol. 162, p. 87–92.
49. OLECKÁ, I., IVANOVÁ, K. Metodologie vědecko-výzkumné činnosti. [online]. Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, [cit. 2010-09-01]. Dostupné z: http://www.mvso.cz/Files/WEB/APSYS/41Metodologie_vedecko-vyzkumne_cinnosti.pdf
50. OTÁHAL, S:, TICHÝ, J. Zřetězené spasmy – aspekt neurologický a biomechanický. Rehab. a fyzikální lékařství, 1996, č.4, s. 174-178.
51. PEATTIE, A.B., PLEVNIK, S., STANTON, S.L. Vaginal cones: a conservative method of treating genuine stress incontinence. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 1988, vol. 95, p. 1049–53.
52. PLEVNIK, S. New method for testing and strengthening the pelvic floor muscles. In Proceedings of the 15th annual meeting of the ICS, London, 1985, p. 267–268.
53. PLEVNIK, S. Vaginal cones. In: SCHUSSLER, B., LAYCOCK, J., NORTON, P., STANTON, S. (ed). Pelvic floor re-education. Springer-Verlag, 1994, p. 139–42.
54. PULLMAN, S. L., GOODIN, M. D., MARQUINEZ, M. D. S., TABBAL, M. D. Clinical utility of surface EMG report of the terapeutics and technology assessment. Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology, 2000, vol. 55, p. 171-177.
55. RAŠEV, E. Škola zad. 1. vyd. Praha: Direkta, 1992. 222 s. ISBN 80-900272-6-1
56. RICHARDSON, C.A.R., SNJIDERS, JC., HIDES, JA., DAMEN, L., PAS, M., SRORM, J. The Relation Between the Transveresus Abdominis Muscles, Sacroiliac Joint Mechanics and Low Back Pain. Spine, 2002, Vol. 27, p. 399-405.
57. RYCHLÍKOVÁ, E. Manuální medicína: průvodce diagnostikoua léčbou vertebrogenních poruch. 2. přeprac. vyd., Praha: Maxdorf, 1997, 426 s. ISBN 80-85800-46-2.
58. SLÍVA, J. Inkontinence – nemoc, která se dá léčit. Tempus Medicorum, 2008, č. 10, s. 24.

59. THOMSEN BERNSTEIN, I. The pelvic floor muscles: Muscle thickness in healthy and urinary-incontinent women measured by perineal ultrasonography with reference to the effect of pelvic floor training. Estrogen receptor studies. Neurourology and Urodynamics, 1997, vol. 16, p. 237.
60. TICHÝ, M. Biomechanika a kineziologie pánevního dna u člověka. Praha, 1999. 43 s. Dizertační práce na UK FTVS.
61. TICHÝ, M. Dysfunkce kloubu II. 1. vyd. Praha: Miroslav Tichý, 2006, 124 s. ISBN 80-239-7742-3
62. TOŠNEROVÁ, V., VAŇÁSKOVÁ, E., BIELMEIEROVÁ, J.: Pánevní dno v rámci netraumatických a traumatických poruch. Text Rehabilitační kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, 2009, 1s.
63. TROJAN, S. Nárys fyziologie člověka. Praha: Karolinum, 1997, 48 s. ISBN 80-7184-370-9
64.. TROJAN, S. Lékařská fyziologie. 4. vyd. Praha: Grada,, 2003. ISBN 80-247-0512-5.
65. VALENTA, J. Biomechanika: celostátní vysokoškolská příručka pro vysoké školy technické. 1.vyd. Praha: Academia, 1985.
66. VALENTA, J., KONVIČKOVÁ, S. Biomechanika člověka: Svalově kosterní systém. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01452-5
67. VAŘEKA, I., DVOŘÁK, R.: Posturální model řetězení poruch funkce pohybového systému. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2001a, č. 1, s. 33-37.
68. VAŘEKA, I:, SMÉKAL, D., URBAN, J.: Kineziologické poznámky ke klinice pánevního pletence, pánevního dna a řetězení poruch funkce pohybového systému. Rehabilitácia, 2001b, č. 1, s. 34-39.
69.VÍTOVÁ, K. Sledování parametrů m. coccygeus před a po elektrostimulaci pomocí sonografie. Praha, 2004, 66 s.Diplomová práce na UK FTVS. Vedoucí diplomové práce Ingrid Špringrová.
70. VOIGT, R., HALAŠKA, M., WILKE, I., EISENWINDER, B., MARTAN, A., VOIGT, P., MICHELS, W. Urogynekologické vyšetření po konzervativní terapii stresové inkontinence moči u žen pomocí vaginálních konusů. Česká Gynekologie, 1996,č. 61, s. 172-174.
71. WILSON, P.D., BORLAND, M. Vaginal cones for the treatment of genuine stress incontinence. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 1990, vol. 30, p. 157–60.
72. ZIKMUND, J. Inkontinence moči u žen. Praha: Karolinum, 2001, 132 s. ISBN 80-246-0164-8.

73. ZMRHAL, J., TOPINKOVÁ, E. Inkontinence moči u žen vyššího věku, diagnostika a léčebné možnosti. Zdravotnické noviny [online]. 2004, č.3 [cit. 2010-09-15]. Dostupné z: http://www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/inkontinence-moci-u-zen-vyssiho-veku-diagnostika-a-lecebne-mozno-161502.
74. Podrobný popis ke stažení. c2010 [online]. [cit. 2010-09-01]. Dostupné z: http://www.pomucky-inkontinence.cz/download/PeritoneCZ.pdf
Předběžná náplň práce
Podle anamestických údajů a kineziologického rozboru vybrat výzkumný soubor žen.
Vyšetřit aktivitu svalů pánevního dna per vaginam EMG biofeedbackem podle PERFECT schématu.
Podle výsledků vyšetření sestavit plán cvičebních jednotek.
Po šesti týdnech terapie s vaginální pomůckou provést kontrolní vyšetření porovnatelné s vyšetřením kontrolním.
Porovnat výsledky naměřených hodnot vstupního a kontrolního vyšetření.
Rozhovorem a dotazy ověřit spokojenost klientek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
According to anamnesis entries and kineziologic analysis of data select a research file of women.
Measure the pelvic floor activity per vaginam using an EMG biofeedback and PERFECT scheme.
Make a schedule of exercises unit based on the results of the examination.
Recommend therapy using the vaginal device and in six weeks a follow-up examination carry out.
Evaluate the changes in pelvic floor activity by comparing the initial and follow-up examinations.
Conducte an interview with participating clients in order to subjectively evaluate the method.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK