Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta se zlomeninou distálního konce radia
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta se zlomeninou distálního konce radia
Název v anglickém jazyce: Case Study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of fracture of the distal radii
Klíčová slova: kazuistika, fyzioterapie, zlomenina radia, terapeutické metody, fyzikální léčba
Klíčová slova anglicky: casuistry, physiotherapy, therapy methods, radius fracture
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Iva Hnátová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2011
Datum zadání: 13.04.2011
Datum a čas obhajoby: 15.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Oponenti: Mgr. František Vaňous
 
 
 
Seznam odborné literatury
1) BENEŠ, J. Studijní materiály [online]. 2011 [cit. 2011-04-08]. Otázky z ortopedie a traumatologie. Dostupné z WWW: <www.jirben2.chytrak.cz>.
2) ČIHÁK, R. Anatomie I. 2. upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2001. 497 s.
3) DOLEŽALOVÁ, R; PĚTIVLAS, T. Kinesiotaping pro sportovce: sportujeme bez bolesti. 1. vydání. Praha: Grada, 2011. 95 s. ISBN 978-80-247-3636-5.
4) HALADOVÁ, E; NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřování metody hybného systému. Brno: MIKADAPRESS s. r. o., 2008. 135 s. ISBN 80-7013-393-7.
5) HNÁTOVÁ, I; PAVLŮ, D. Léčba otoků a manuální lymfatická drenáž v léčbě svalového zranění. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2010, 4, s. 169-173.
6) HOLUBÁŘ, J. Operační léčba zlomenin. Sanquis [online]. 2003, 25, [cit. 2011-04-08]. Dostupný z WWW: <www.sanquis.cz>.
7) HOLUBÁŘOVÁ, J; PAVLŮ, D. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 1. část. Praha: Karolinum, 2008. 115 s. ISBN 978-80-246-1294-2.
8) JANDA, V. Svalové funkční testy. Praha: Grada, 2004. 325 s. ISBN 80-247-0722-5.
9) KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.
10) KOUKALOVÁ, S. Zápisky zdravotní sestřičky [online]. 2011 [cit. 2011-04-08]. Chirurgie poranění kloubů a kostí. Dostupné z WWW: <http.//vnl.xf.cz/chi/chi-zlomeniny.php>.
11) KOVAND, M. Traumatologie: Část 1, Horní končetiny. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 1997. 48 s. ISBN 80-210-1496-2.
12) LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletární medicíně. 5. přepracované vydání. Praha: Sdělovací technika spol. s r. o., 2003. 411s.ISBN 80-86645-04-5.
13) NAKAMURA, R; LINSCHEID, R.L; MIURA, T. Wrist Disorders: Current Concepts and Challenges. Tokyo: Springer-Verlag, 1992. 334 s. ISBN 4-431-70102-8
14) NAVRÁTILOVÁ, Z. Diagnostika a léčba lymfatických otoků. Sanguis [online]. 2009, 71, [cit. 2011-04-08]. Dostupný z WWW: <www.sanquis.cz>.
15) Osteoporoza [online]. 2011 [cit. 2011-04-08]. Akutní péče o pacienta se zlomeninou. Dostupné z WWW: <www.osteoporoza.cz>. ISSN 1803-0173.
16) PACKER, G. J. Wrist fracture [online]. 2007 [cit. 2011-04-08]. Wrist fracture. Dostupné z WWW: <www.wristfracture.co.uk>.
17) PETROVICKÝ, P. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. I. svazek. Martin: Osveta, 2001. 463 s. ISBN 80-8063-046-1.
18) PODĚBRADSKÝ, J; VAŘEKA, I. Fyzikální teapie I. Praha: Grada, 1998. 264 s. ISBN 80-7169-661-7.
19) TYPOVSKÝ, K. Traumatologie pohybového ústrojí. Praha: Aviceum, 1972. 578 s.
20) VÉLE, F. Kineziologie: Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Praha: Triton, 2006. 375 s. ISBN 80-7254-837-9.
21) VIŠŇA, Petr; HLOCH, Jiří. Traumatologie dospělých: Příprava ke zkoušce z chirurgických oborů. Praha: MAXDORF, 2004. 157 s. ISBN 80-7345-034-8.
22) WATSON, H. K.; WEINZWEIG, J. The wrist. Philadelphia : Lippicott Williams a Wilkins, 2000. 985 s. ISBN 0-397-51726-2.
23) ŽVÁK, I; BROŽÍK, J; KOČÍ, J; Ferko, A. Traumatologie ve schématech a RTG obrazech. Praha: Grada, 2006. 205 s. ISBN 80-247-1347-0.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce je zaměřena na fyzioterapeutickou léčbu pacienta po zlomenině distálního konce radia. V obecné části práce je uvedena četnost výskytu této zlomeniny, mechanismus úrazu a teoreticky postup léčby tohoto poranění. Jsou zde uvedeny veškeré možné terapeutické postupy a metody manuální i fyzikální léčby, které přispívají k rychlejšímu a plnému uzdravení pacienta s tímto problémem. Speciální část práce je sestavena na základě kazuistiky vybraného pacienta. Je zde představena aplikace mnou vybraných metod a technik, vybraných z obecné části práce, které jsem při terapii použila k dosažení co nejlepších výsledků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is focused on physiotherapy treatment of patients with the diagnosis of frakture of the distal radii. In the general part is the frequency of occurrence of fracture, mechanism of injury and the theoretical method of treatment of this injury. There are describe all possible therapeutic methods and procedures manual and physical therapy, which contribute to the rapid and full recovery the patient with this problem. A special part is prepared on the basis of case studies selected patients. There is also an application of my choice of methods and techniques selected from the general part, which I used in therapy to achieve the best results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK