Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv kultury organizace na fungování organizace
Název práce v češtině: Vliv kultury organizace na fungování organizace
Název v anglickém jazyce: The influence of culture of the organization on the
Klíčová slova: firemní kultura, organizační kultura, kultura organizace, fungování organizace, národní kultura
Klíčová slova anglicky: corporate culture, organizational culture, functioning of the organization, national culture
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.03.2011
Datum zadání: 11.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Jan Gruber, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
0. Úvod
Zdůvodnění výběru tématu. Stručné představení obsahu práce, jejích cílů, struktury a použitých metod.
1. Teoretické vymezení firemní kultury
1.1 Co je to firemní kultura? Možné definice a ekvivalentní označení.
1.2 Složky firemní kultury.
1.3 Dělení firemní kultury dle jejích charakteristik.
1.4 Závěr kapitoly
2. Vliv firemní kultury na fungování organizace
2.1 Spojitost mezi kulturou organizace a národní kulturou.
2.2 Rozdíly mezi českou a německou organizační a národní kulturou.
2.3 Význam firemní kultury pro organizaci.
2.4 Ovlivňování organizace pomocí firemní kultury.
2.5 Závěr kapitoly
3. Změny firemní kultury v reklamní agentuře Kaspen po nástupu Jung von Matt
3.1 Stručné představení firmy Kaspen Jung von Matt. Oblast jejího působení, počet zaměstnanců, historie, postavení na trhu.
3.2 Popis firemní kultury, pracovní atmosféry, pracovních možností a úspěchů v reklamní agentuře Kaspen před nástupem kapitálu Jung von Matt.
3.3 Popis firemní kultury, pracovní atmosféry, pracovních možností a úspěchů v reklamní agentuře Kaspen po nástupu kapitálu Jung von Matt.
3.4 Srovnání rozdílů v jednotlivých oblastech před a po nástupu kapitálu Jung von Matt.
3.5 Další možné vlivy ovlivňující změny v organizaci.
3.6 Vyvození závěrů o možných spojitostech mezi firemní kulturou a fungováním organizace.
3.7 Závěr kapitoly
4. Závěr
Shrnutí závěrů práce.
Seznam odborné literatury
LUKÁŠOVÁ, Růžena, NOVÝ, Ivan. Organizační kultura. Praha : Grada, 2004. 1. vyd. 174. s. ISBN 80-247-0648-2
ŠIGUT, Zdeněk. Firemní kultura a lidské zdroje. Praha : Aspi, 2004. 1. vyd. 88. s. ISBN 80-7357-046-7
BROOKS, Ian. Firemní kultura : jedinci, skupiny, organizace a jejich chování. Brno : Computer press, 2003. 1. vyd. 296 s. ISBN 80-7226-763-9
PFEIFER, Luděk, UMLAUFOVÁ, Miloslava. Firemní kultura. Praha : Grada, 1993. 130 s. ISBN 80-7169-018-X
SCHEIN, Edgar. Organizational culture and leadership. San Francisco : Jossey Bass Publishers, 2004. 3. ed. 437 s. ISBN 0-7879-7597-4
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK