Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Osobní asistence u osob s mentálním postižením ve vybraných regionech
Název práce v češtině: Osobní asistence u osob s mentálním postižením ve vybraných regionech
Název v anglickém jazyce: A personal assistance for people with mental disorder in chosen areas
Klíčová slova: osobní asistence, lidé s mentálním postižením, osobní asistent, organizace poskytující osobní asistenci, rodiče uživatelů osobní asistence
Klíčová slova anglicky: personal assistance, people with mental disorder, personal assistant, organization providing personal assistance, parents of users of personal assistance
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2011
Datum zadání: 30.03.2011
Datum a čas obhajoby: 02.02.2012 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se věnuje osobní asistenci u lidí s mentálním postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část.
Teoretická část práce se zabývá charakteristikou osob s mentálním postižením a komplexně shrnuje problematiku osobní asistence. Dále poskytuje přehled současných služeb a trendů v péči o lidi s mentálním postižením v České republice.
Výzkumné šetření se skládá ze dvou částí. První část výzkumu se věnuje zmapování a základní charakteristice organizací, které poskytují osobní asistenci lidem s mentálním postižením v Královéhradeckém kraji a v Praze. Zjištěná data v obou regionech jsou porovnávána. Cílem druhé části výzkumu je zjištění informací a názorů rodičů uživatelů na poskytovanou službu ve vybraných regionech.
Seznam odborné literatury
Použitá literatura
BAZALOVÁ, Barbora. Osobní asistence v životě osob s tělesným postižením. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika: Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004. 463 s. ISBN 80-7315-071-9.
BAZALOVÁ, Barbora. Psychopedie. In PIPEKOVÁ, Jarmila, et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. 404 s. ISBN 80-7315-120-0.
ČADILOVÁ, Věra; JŮN, Hynek; THOROVÁ, Kateřina. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha: Portál, 2007. 248 s. ISBN 978-80-7367-319-2.
ČERNÁ, Marie a kol. Česká psychopedie: Speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Karolinum, 2009. 222 s. ISBN 978-80-246-1565-3.
Česko. Zákon č. 108 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách. In Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 37, s. 1257-1289. Dostupný také z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=108/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy .
FISCHER, Slavomil; ŠKODA, Jiří. Speciální pedagogiky: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: TRITON, 2008. 205 s. ISBN 978-80-7387-014-0.
HRDÁ, Jana. Osobní asistence příručka postupů a rad pro osobní asistenty. Praha: Pražská organizace vozíčkářů, 2001. 68 s.
HRDÁ, Jana. Osobní asistence příručka postupů a rad pro poskytovatele. Praha: Pražská organizace vozíčkářů, 2004. 105 s.
HRUŠKOVÁ, Hedvika, MATOUŠEK, Oldřich, LANDISCHOVÁ, Erika. Sociální práce s lidmi s mentálním postižením. In MATOUŠEK, Oldřich, KOLÁČKOVÁ, Jana, KODYMOVÁ, Pavla (eds.). Sociální práce v praxi. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, s. 89 – 109. ISBN 80-7367-002-X.
JESENSKÝ, Ján; JANIŠ, Kamil. Malý slovník pomáhajících profesí. 2003. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 145 s. ISBN 80-7041-126-0.
Kapitoly ze sociální pedagogiky a psychologie: Příspěvek ke vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 1998. 191 s. ISBN 80-85931-58-3.
KOCUROVÁ, Marie a kol. 2002. Speciální pedagogika pro pomáhající profese. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. 209 s. ISBN 80-7082-844-7.
KREJČÍŘOVÁ, Olga a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Praha: Eteria, 2002. 127 s. ISBN 80-238-8729-7.
KURSOVÁ, Vlasta. Rozvoj zdraví a integrace osob s mentálním postižením pomocí cílených aktivit: Ověřený intervenční program. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009. 225 s. ISBN 978-80-7394-198-7.
MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Prah: Portál, 2003. 287 s. ISBN 80-7178-549-0.
MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 159 s. ISBN 80-85850-76-1.
MEDVECOVÁ, Andrea. Osobný asistent ako poradca v procese společenskej intergrácie ludí s mentálnym postihnutím. In II. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s. 311. ISBN 80-244-0389-7.
NOVOSAD, Libor. Východiska a principy realizace služeb osobní asistence v ČR: Uvedení do problematiky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. 34 s. ISBN 80-7372-050-7.
PIPEKOVÁ, Jarmila. Pracovní uplatnění osob s mentálním postižením. In PIPEKOVÁ, Jarmila, et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. 404 s. ISBN 80-7315-120-0.
RADA, Marek. Chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením. Blansko: Hnutí humanitární pomoci, 2006. 55 s.
SOBEK, Jiří a kol. Práva lidí s mentálním postižením: Příručka pro poskytovatele sociálních služeb. Praha: Portus, 2007. 99 s. ISBN 978-80-239-9399-8.
Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2010. Praha: MPSV, 2011. 152 s. Dostupné také z WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/11544/rocenka_2010.pdf>. ISBN 978-80-7421-027-3.
Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb: Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016. Hradec Králové: Královéhradecký kraj, 2010. 80 s.
ŠVARCOVÁ-SLABIKOVÁ, Iva. Mentální retardace:Vzdělávání výchova, sociální péče. Praha: Portál, 2006. 198 s. ISBN 80-7367-060-7.
UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: Praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. 136 s. ISBN 978-80-7367-764-0
VALENTA, Milan; Müller, Oldřich. Psychopedie: Teoretické základy a metodika. Praha: Parta, 2003. 447 s. ISBN 80-7320-039-2.
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie handicpu. Praha: Karolinum, 2001. 230 s. ISBN 80-7184-929-4.
Použité internetové zdroje
ASKHEIM, Olle Peter. Personal Assistance for People with Intellectual Impairments: experiences and dilemmas. [online]. Disability and Society. 2003. [cit. 2011-4-14]. Dostupné z WWW: http://web.ebscohost.com.ezproxy.svkhk.cz/ehost/detail?vid=4&hid=111&sid=fef291cf-58d3-45ad-82fc-4f31775d5368%40sessionmgr113&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=10282443.
BUDÁK, Filip; MILIČOVÁ, Lenka. Zkuste to [online]. 2010 [cit. 2011-05-04]. Pro personalisty. Dostupné z WWW: http://zkusteto.cz/vyhody-zamestnavani.php.
Český statistický úřad, Hl. m. Praha [online]. 2011 [cit. 2011-12-06]. Charakteristika hl. m. Prahy. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/charakteristika_hl_m_prahy.
Český statistický úřad, Hradec Králové [online]. 2011 [cit. 2011-11-16]. Statistický bulletin - Královéhradecký kraj 1. až 2. čtvrtletí 2011. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/krajp/521302-11-xh.
Dobromysl [online]. 2002-2011 [cit. 2011-05-08]. Principy podporovaného zaměstnávání. Dostupné z WWW: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1328.
HRÁZSKÁ, Gabriela. Dobromysl [online]. 2002-2011 [cit. 2011-05-04]. Integrace do základní školy. Dostupné z WWW:
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=134.
Královéhradecký kraj [online]. 2008 [cit. 2011-7-09]. O kraji. Dostupné z WWW: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/kralovehradecky-kraj/statisticke-udaje-108/.
MPSV [online]. 2007 [cit. 2011-6-06]. Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti. Dostupné z WWW: http://www.mpsv.cz/files/clanky/3858/Koncepce_podpory.pdf.
Registr poskytovatelů sociálních služeb [online]. 2006-2011 [cit. 2011-8-15]. Vyhledávání služby. Dostupné z WWW: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1323945530269_1.
Společnost pro ranou péči [online]. 2009 [cit. 2011-5-08]. Raná péče. Dostupné z WWW: http://www.ranapece.cz/index.php/cs/rana-pee.html.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na léta 2011 – 2013 [online]. 2008-2011 [cit. 2011-6-11]. Portál pro sociální oblast města Prahy. Dostupné z WWW: http://socialni.praha.eu/public/a0/44/f0/734037_94510_SPRSS_11_13_usneseni_rady_HMP.pdf.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK