Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketing veřejných knihoven v Plzeňském a Karlovarském kraji: aktuální stav a nové příležitosti
Název práce v češtině: Marketing veřejných knihoven v Plzeňském a Karlovarském kraji: aktuální stav a nové příležitosti
Název v anglickém jazyce: Marketing of public libraries in Pilsner and Carlsbad region : current state and new opportunities
Klíčová slova: marketing, veřejná knihovna, uživatel, produkt, služba, propagace, sociální síť
Klíčová slova anglicky: marketing, public library, user, product, service, promotion, social network
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.03.2011
Datum zadání: 30.03.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je zmapování aktuálních marketinových strategií veřejných knihoven v Plzeňském a Karlovarském kraji a navržení nových marketingových příležitostí s ohledem na velikost knihoven a jejich kapacitní možnosti.

Předběžná osnova diplomové práce
1. Teoretická část
1.1. Definice marketingu
1.2. Druhy marketingu
1.3. Marketingové koncepce
1.4. Art marketing
2. Praktická část
2.1. Aktuální stav vybraných knihoven
2.1.1. Charakteristika knihoven
2.1.2. Marketingový mix
2.1.3. SWOT analýza
2.1.4. Komunikační strategie
2.1.5. Rozhovory se zástupci knihoven
2.2. Příležitosti do budoucna
2.2.1. Marketingové plány vybraných knihoven zjištěné z rozhovorů s jejich zástupci
2.2.2. Guerilla marketing
2.2.3. Sociální sítě
3. Závěry

Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
BORCHARDT, Peter, et al. Marketing pro veřejné knihovny. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna v Praze, 1994. 187 s. ISBN 80-7050-173-1.
JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Praha : Grada Publishing, 2001. 180 s. ISBN 80-7169-995-0.
JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění : art marketing v praxi. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 284 s. ISBN 978-80-247-2724-0.
VYCHODILOVÁ, Vendula. Moderní trendy v knihovnictví. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 66 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK