Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sakrální prostory českokrumlovského hradu
Název práce v češtině: Sakrální prostory českokrumlovského hradu
Název v anglickém jazyce: The sacred spaces of the castle Český Krumlov
Klíčová slova: hrad a zámek Český Krumlov - sakrální prostory - stavební historie - středověká sklomalba - relikvie
Klíčová slova anglicky: castle Český Krumlov - sacred spaces - build history - medieval stained glass - relics
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Hana Hlaváčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.03.2011
Datum zadání: 28.03.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.11.2011
Datum a čas obhajoby: 18.09.2012 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Tomáš Durdík, Dr., DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá v prvém plánu problematikou sakrálních prostor na zámku v Českém Krumlově v období vrcholné a pozdní gotiky (tj. ca 1250-1500), tzn. identifikace těchto prostor, jejich stavební vývoj, nastínění jejich možné umělecké výzdoby v kontextu dochovaných artefaktů a bude nabídnuta interpretace jejich vzájemných vztahů. To vše bude představeno v kontextu duchovní atmosféry a tvářnosti rožmberského dvora a předního šlechtického rezidenčního města v Českém Království.
Seznam odborné literatury
Durdík, Tomáš - Bolina, Pavel, Kaple vrcholně středověkých hradů, Castellologica bohemica 2, Praha 1991, s. 9-22.
Fajt, Jiří (ed.), Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba, Praha 2003.
Fišer, František, Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí, Kostelní Vydří 1996.
Gaži, Martin (ed.), Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice, 2010.
Kruml, Milos, Die mittelalterliche Stadt als Gesamtkunstwerk und Denkmal, Wien.
Kubíková, Anna, Jak to bylo doopravdy se zlatokorunskými cennostmi v době husitských válek, Výběr 35, 1998, s. 260-262.
Kubíková, Anna, Středověký českokrumlovský hrad ve světle archivních pramenů, Průzkumy památek 6, 1992, s. 106-110.
Kuthan, Jiří, Královské kaple 13. století v Českých zemích. Styl, typologie, sociální kořeny a význam, Umění 34, 1986, s. 35-43.
Matouš, František, Mittelalterliche Glasmalerei in der Tschechoslowakei, Prag 1975.
Menclová, Dobroslava, České hrady I-II, Praha 1972-1974.
Muk, Jan – Lancinger, Luboš, Český Krumlov. Stavebně-historický průzkum – Horní hrad , Praha 1991.
Müller, Jan, Český Krumlov. Hrad a zámek, Praha 1996.
Müller, Jan, Český Krumlov v umělecko-historické literatuře, bilance a perspektivy. Průzkumy památek 6, 1999, s. 3-20.
Panenková, Duňa (ed.), Hradní muzeum Český Krumlov. Historie objektu a katalog exponátů, České Budějovice 2010
Schmidt, Gerhard, Die Fresken von Strakonice und der Krumauer Bildercodex, Umění 41, 1993, s. 145-152.
Schmidt, Valentin, Das Krummauer Heilthumsfest, Prag 1902.
Schock Werner, Barbara (ed.), Burg- und Schlosskapellen, Burgen und Schlösser (Sonderreihe B/3), Stuttgart 1995.
Schwarzmeier, Josef, Im Ringe des Krummauer Schloßberges. Ein Beitrag zur Krummauer Kirchengeschichte, Krummau 1929.
Šimůnek, Robert, Hrad jako symbol v myšlení české středověké šlechty, ČCH 108, 2010, s. 185-219.
Šnejd, Daniel, K stavebnímu vývoji jižního průčelí Horního hradu v Českém Krumlově, Zprávy památkové péče 66, 2006, s. 191-198.
Tadra, František, Ukazování sv. ostatků v Českém Krumlově v XIV. věku dle rukopisu 14. století, Časopis musea království českého 73, Praha 1880, s. 432-437.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK