Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Industriální krajina: Poldi jako fenomén v krajině a mezilidských vztazích
Název práce v češtině: Industriální krajina: Poldi jako fenomén v krajině a mezilidských vztazích
Název v anglickém jazyce: Industrial landscape: Poldi as a phenomenon in the landscape and interpersonal relationships
Klíčová slova: Poldovka, krajina, průmyslová krajina, člověk, genius loci, čas, prostor
Klíčová slova anglicky: Poldi, landscape, industrial landscape, human, genius loci, time, place
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2011
Datum zadání: 25.03.2011
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
Místo konání obhajoby: UK PedF - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Veďte dialog s průmyslovou krajinou a zkoumejte interiéry a exteriéry kladenské Poldovky. Zhodnoťte citové a racionální vztahy člověka a krajiny. A vliv krajiny na aktivitu člověka. Zkoumejte vztahy mezi lidmi a poldovkou a příběhy lidí v poldovce(stopy, otisky, stíny).
Ve výtvarné části zpracujte vizuální poznatky ze zkoumání vztahu člověka a průmyslové krajiny a jejich výtvarné podněty vyplývající z tohoto vztahu.
Získané informace použijte v pedagogických a didaktických reflexích.
Seznam odborné literatury
NORBERG-SHULZ, CH.:Genius loci-krajina, místo, architektura. Praha: Dokořán 2010. 224
s. ISBN 978-80-7363-303-5

CÍLEK, V.; Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán 2005. ISBN 80-7363-042-7

PIJOAN, J.; Dějiny umění 1-12. Praha: Odeon, jakékoli vydání

MERLEAU-PONTY, M.:Viditelné a neviditelné. Praha: Oikoymenh, 1998. 268 s. ISBN 80-
86005-04-1

CÍLEK, V.: Makom. Praha: Dokořán, 2004. 267 s. ISBN 80-86569-91-8

CÍLEK, V.:Krajina z druhé strany. Břeclav: Malovaný kraj, 2009. 242 s. ISBN 978-80-
903759-5-6

VEVERKOVÁ, I.:Zmizelé čechy-Kladno. Paseka, 2008. 64 s. ISBN: 978-80-7185-925-3

PETŘÍČEK, M.: Myšlení obrazem. Praha: Herrmann & synové, 2009. 204 s. ISBN: 978-80-
87054-18-5

MÍČKO, M.:Testament Mistra Wu. Praha: Odeon, 1971. 163 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK