Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza postojů společnosti a přístupu knihoven k fyzicky znevýhodněným lidem
Název práce v češtině: Analýza postojů společnosti a přístupu knihoven k fyzicky znevýhodněným lidem
Název v anglickém jazyce: The analysis of society attitudes and the access of libraries to the disabled people
Klíčová slova: postoje společnosti, osoby s postižením, handicap, knihovny, uživatelé knihoven, rovný přístup k informacím, služby knihoven, architektura knihoven, odstranění bariér, neziskové organizace
Klíčová slova anglicky: public attitudes, disabled people, library, users of library, equal access to information, library services, construction of library, removing barriers, NGOs
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ľudmila Fonferová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2012
Datum zadání: 08.01.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.06.2012
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Marcela Buřilová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analýza a zhodnocení postojů společnosti k postiženým lidem ve specifickém prostředí knihoven a mapování bezbariérových knihoven přátelských k postiženým lidem.
Předběžná Osnova
1. Úvod
2. Postoje obecně
3. Druhy postižení a jejich specifika
4. Specifika komunikace s lidmi s tělesným postižením
5. Projekty Bezbariérová knihovna a Standard Handicap Friendly
6. Terénní mapování vybraných knihoven
7. Výsledky mapování přístupnosti vybraných knihoven
8. Diskuze, závěr
Ve své práci se chci zabývat analýzou postojů současné společnosti k postiženým lidem a hodnocením knihoven z hlediska přístupnosti pro znevýhodněné uživatele. V úvodní teoretické části práce se budu zabývat postoji společnosti k postiženým lidem obecně, v druhé praktické části budu ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů a mapovat konkrétní dosud nezmapované knihovny. Výsledky mapování budou prakticky použity pro vebové stránky Pražské organizace vozíčkářů (www.pov.cz), případně pro Atlas přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
HANTOVÁ, Jitka. Lidé s tělesným postižením na vozíku a jejich pohled na fyzické a psychické bariéry [rukopis]. České Budějovice, 2011. 70 l. Dostupné také z: http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/KvalifPraceDownloadServlet?typ=1&adipidno=21573
KRHUTOVÁ, Lenka et al. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 268 s. Učebnice. ISBN 80-244-1168-7.
SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 155 s. ISBN 978-80-7367-691-9
Vágnerová, Marie, Hadj-Moussová, Zuzana a Štech, Stanislav. Psychologie handicapu. 2., přeprac. vyd. V Praze: Karolinum, 2004 dotisk. 230 s. ISBN 80-7184-929-4
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK