Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence kriminality v rámci učiva na základních školách v ČR
Název práce v češtině: Prevence kriminality v rámci učiva na základních školách v ČR
Název v anglickém jazyce: Criminology prevention in the frame of primary school curriculum in
Czech Republic
Klíčová slova: Prevence kriminality Výuka na základních školách Šikana Programy primární prevence
Klíčová slova anglicky: Criminology Prevention Primary School Education Bullying Primary Prevention Programs
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.03.2011
Datum zadání: 22.03.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Kazimír Večerka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce pojednává o tom, jak je zajištěna prevence kriminality v rámci učiva na základních školách v ČR a jakou důležitost jí přikládají učitelé na ZŠ v Praze.
V praktické části se práce věnuje poznatkům z kriminologie se zvláštním zaměřením na školní šikanu, koncepci Ministerstva práce a sociálních věcí k prevenci kriminality mládeže, její realizaci ve školních předmětech Občanská výchova a Člověk a jeho svět (srovnávací analýzou obsahu učebnic) a v přednáškách s besedou od policie a poskytovatelů programů primární prevence (srovnávací analýzou obsahu programů různých poskytovatelů) a uvádí příklady úspěšných programů prevence kriminality a šikany v zahraničí.
V teoretické části se práce soustřeďuje na vyhodnocení kvantitativních dat z výzkumné sondy, jež zjišťovala, jakou míru důležitosti přikládají učitelé vybraných základních škol v Praze prevenci kriminality v rámci učiva a jak hodnotí její zajištění (tj. jaké se jim dostává metodické podpory v případě řešení situací s problémovými žáky).
V závěru práce jsou navržena doporučení pro zvýšení efektivity prevence kriminality v rámci učiva na základních školách a návrhy na další výzkumy k této problematice.
Seznam odborné literatury
FARRINGTON, David P a Brandon WELSH. Saving children from a life of crime: early risk factors and effective interventions. Oxford: Oxford University Press, 2007, xii, 233 s. ISBN 978-0-19-537899-3.
FISHER, Bonnie a Steven P LAB. Encyclopedia of victimology and crime prevention. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, c2010, 2 sv. (xxxv, 578, xi, 579-1174 s.). ISBN 978-1-4129-6047-2.
FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008, 205 s. ISBN 978-80-7387-014-0.
GARDNER, Martin R. Understanding juvenile law. New York: Matthew Bender, 1997, xvii, 346 s. ISBN 0-8205-2728-9.
HOLAS, Jakub a Kazimír VEČERKA. Preventivní aktivity v názorech obyvatel měst: (názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z výzkumu). Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003, 102 s. ISBN 80-7338-023-4.
HOLAS, Jakub a Kazimír VEČERKA. Úspěšnost preventivní práce: (zamyšlení nad problematikou vyhodnocování preventivních programů). Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001, 63 s. ISBN 80-86008-95-9.
Institut pedagogicko-psychologického poradenství [online.] [cit. 2012 – 05 – 17, 10.17 CET] Dostupné z:http://www.ippp.cz/ .
KOLÁŘ, Michal. Geniální omyly profesora Olweuse. Učitelské listy, 2003, 4 (11) s. 10-12.
KOLÁŘ, Michal. Nová cesta k léčbě šikany. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 336 s. ISBN 978-80-7367-871-5.
KOLÁŘ, Michal, Jana DRTILOVÁ a Oldřich CHODĚRA. Skrytý svět šikanování ve školách: příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000, 127 s. ISBN 80-7178-409-5.
LHOTOVÁ, Jana. Prevence kriminality mládeže v ČR. Praha, 2008. 100 s. Vedoucí práce Jiří Buriánek. Dostupné také z digitálního archivu UK.
MAREŠOVÁ, Alena., et al. Analýza trendů kriminality v roce 2010. Praha: IKSP, 2011, 135s. Dostupné též zhttp://www.ok.cz/iksp/publikace.html#s2009 . ISBN 978-80-7338-117-2, s. 131.
MAREŠOVÁ, Alena. Resortní statistiky - základní zdroj informací o kriminalitě v České republice. 149s. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. Studie. Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 2. Dostupné též zhttp://www.ok.cz/iksp/docs/385.pdf . ISBN 978-80-7338-110-3.
MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 150 s. ISBN 978-80-247-2310-5.
MATOUŠEK, Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2011, 336 s. ISBN 978-80-7367-825-8.
MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 287 s. ISBN 80-7178-549-0.
MATULOVÁ, Andrea, Bedřiška KOPOLDOVÁ, Jana CHALUPOVÁ, Tomáš HALÍK a Oldřich MATOUŠEK. Práce s rizikovou mládeží: projekt LATA a další alternativy věznění mládeže. 1. vyd. Praha: Portál, 1996, 88 s. ISBN 80-7178-064-2.
MILLER, Thomas W. School violence and primary prevention. New York: Springer, 2008, 455 s. ISBN 978-0-387-75660-8.
Národní ústav odborného vzdělávání [online.] [cit. 2012 – 05 – 17, 10.17 CET] Dostupné z:http://www.nuv.cz/vse-o-nuv/ippp-cr?highlightWords=Institut+pedagogicko-psychologick%C3%A9ho+poradenstv%C3%AD.
NUTTALL, Christopher, Peter GOLDSBLATT a Chris LEWIS. Snižování kriminality: zhodnocení výzkumných poznatků o způsobech nakládání s kriminálním chováním. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2005, 175 s. ISBN 80-7338-043-9.
PREVENCE, ČR. Ministerstvo vnitra. Oddělení. Sborník z I. národní konference k prevenci kriminality, Brno 30.-31.5. 1994. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1994, 92 s.
Prevence městské kriminality a ohrožená mládež: přehled slibných strategií a programů z celého světa : připraveno pro 11. Kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justice, Bangkok 2005 = [Urban crime prevention and youth at risk : compendium of promising strategies and programmes from around the world]. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2006, 166 s. ISBN 80-7338-050-1.
Review of Good Practices in Preventing the Various Types of Violence in the European Union. EISS: University of Kent, 2006 [onine] [cit. 2012-05-06] Dostupné z: http://www.kent.ac.uk/eiss/documents/final%20violence%20design.doc
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/mental/docs/consensus_youth_en.pdf
ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. [1. vyd.]. Praha: Portál, 1995, 95 s. ISBN 80-7178-049-9.
SOOTHILL, Keith, Claire FITZPATRICK a Brian FRANCIS. Understanding criminal careers. Cullompton, Devon: Willan, 2009, xv, 204 s. ISBN 978-1-84392-502-6.
STOČESOVÁ, S., THOMOVÁ, J. Zkušenosti žáků a studentů s násilím v Plzni. Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2002.
ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 9., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, XVIII, 394 s. ISBN 978-80-7400-156-7.
The Olweus Bullying Prevention Program. [online.] [cit. 2012-06-24] Dostupné z: http://wch.uhs.wisc.edu/13-Eval/Tools/Resources/Model%20Programs/Olweus%20Bully.pdf,
VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, xxviii, 636 s. ISBN 978-80-7400-429-2.
VEČERKA, Kazimír, Jakub HOLAS, Jan TOMÁŠEK, Simona DIBLÍKOVÁ a Šárka BLATNÍKOVÁ. Mládež v kriminologické perspektivě. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009, 129 s. ISBN 978-80-7338-079-3. Dostupné také zhttp://www.ok.cz/iksp/docs/354.pdf .
VEČERKA, Kazimír. Občané o kriminalitě a prevenci: závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2007, 112 s. ISBN 978-80-7338-057-1.
VŮJTĚCH, Jan. Sborník referátů a příspěvků přednesených na Konferenci o prevenci kriminality v lokalitách. Praha: Parlament České republiky, 1994, 108 s.
ZOUBKOVÁ, Ivana. Kontrola kriminality mládeže. 1. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova: Čeněk, 2002, 231 s. ISBN 80-86473.

ZÁKONY A DOKUMENTY
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č.j.: 21291/2010-28. http://www.msmt.cz/file/20274
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, 12 s. Věstník MŠMT. [online.] MŠMT, 2009 (1). [Cit. 2012-07-15] Dostupné z:http://www.poradenskecentrum.cz/dokumenty/MSMT_01_2009-1.pdf.
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012. [online]. MŠMT, 2009, 17 s. [Cit. 2012-07-13]. Dostupné z: .
Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek. [online]. Praha: MŠMT, 2008, 48 s. [Cit. 2012-07-13]. Dostupné z: .
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v aktuální znění k 1. 9. 2010. [online]. Praha: MŠMT, 2010, 134 s. . [cit. 2012-07-31] Dostupné z: .
Usnesení vlády ČR ze dne 18. Srpna 1993, č. 446 + P,
ke koncepci a programu protidrogové politiky. Dostupné z:http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/D384D8C547647159C12571B6006E5964.
Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky za rok 2011, s. 16. Dostupné též z:http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx:
Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na období 1998 – 2000. MŠMT, 1997.
Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2001-2004
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, Č.j.: 14 514/2000-51. MŠMT, 2000.
Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství,
mládeže a tělovýchovy na období 2005-2008, č.j.: 10 844/2005-24
Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů
ve školách a školských zařízeních, č.j. 20 006/2007-51 (Věstník MŠMT sešit 11/2007)
Zákon č. 40/ 2009 Sb, Trestní zákoník.
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech
mládeže), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

UČEBNICE OBČANSKÉ VÝCHOVY A PŘEDMĚTU ČLOVĚK A SVĚT
Danihelková, H. Člověk a jeho svět 1. Učebnice pro 1. ročník ZŠ. Olomouc: 2008, 64 s. ISBN: 978-80-7230-187-4.
Dvořáková M., Stará, J., Strašák, Z. Společnost. Učebnice pro 4. třídu ZŠ předmětu Člověk a jeho svět. Plzeň: 2011, 88 s. ISBN: 978-80-7238-944-5.
Dvořáková M., Stará, J., Strašák, Z. Společnost. Učebnice pro 5. třídu ZŠ předmětu Člověk a jeho svět. Plzeň: 2011, 88 s. ISBN: 978-80-7238-973-5.
Jančová, M. Člověk a jeho zdraví . Člověk a jeho svět. Učebnice pro 4. a 5. ročník ZŠ. Olomouc: Prodos, 2008, 79 s. ISBN 978-80-7230-230-7.
Mikulenková, L. Lidé a čas. Člověk a jeho svět. Učebnice pro 4. a 5. ročník ZŠ. Olomouc: Prodos, 2008, 79 s. ISBN 978-80-7230-225-3.
Smolová, I., Szczyrba, Z. Místo, kde žijeme. Člověk a jeho svět. Učebnice pro 4. a 5. ročník ZŠ. Olomouc: Prodos, 2008, 95 s. ISBN 978-80-7230-221-5.
Šulcová, K. Lidé kolem nás. Člověk a jeho svět. Učebnice pro 4. a 5. ročník ZŠ. Olomouc: Prodos, 2008, 47 s. ISBN 978-80-7230-223-9.
Vinter, V. Rozmanitost přírody. Člověk a jeho svět. Učebnice pro 4. a 5. ročník ZŠ. Olomouc: Prodos, 2008, 79 s. ISBN 978-80-7230-227-7.

POUŽITÉ INTERNETOVÉ ZDROJE
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
http://www.mppraha.cz/caste-dotazy/prestupky/prestupek/.
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/system/pojmy/1.1.htm
statistiky kriminality PČR, dostupné zhttp://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx
www.drogy-info.cz
PPP Brno:http://www.poradenskecentrum.cz/mpp.php
www.policie.cz
http://www.policie.cz/clanek/prevenence-akce-a-projekty.aspx
[1]Portál primární prevence rizikového chování v Praze: http://www.prevence-praha.cz/poskytovatele-pp/necertifikovani
http://www.msmt.cz/socialni-programy/certifikace
http://ucebnice.org/rocnik4Prodos
http://ucebnice.fraus.cz/clovek-a-jeho-svet/Fraus

POSKYTOVATELÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE V PRAZE
Institut Filiahttp://www.prevence-praha.cz/poskytovatele-pp/certifikovani/institut-filia
Prakhttp://www.prak-prevence.cz
Prev-Centrumhttp://www.prevcentrum.cz/
PROSPEwww.prospe.cz
Proxima socialehttp://www.proximasociale.cz/
Život bez závislostí http://www.zivot-bez-zavislosti.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK