Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Technické normy a standardy - jejich význam a možnosti vyhledávání v online systémech
Název práce v češtině: Technické normy a standardy - jejich význam a možnosti vyhledávání
v online systémech
Název v anglickém jazyce: Technical norms and standards - their significance and search options
in online systems
Klíčová slova: Technická normalizace, Technická norma, Vyhledávání norem
Klíčová slova anglicky: Technical standardization, Technical standard, Online retrieval of standards
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Věra Pilecká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2011
Datum zadání: 18.04.2011
Datum a čas obhajoby: 26.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce:
Cílem práce je charakteristika a zhodnocení významu technických norem a standardů jako specifického typu informačních zdrojů a popis procesu technické normalizace v České republice a zahraničí. Dále budou porovnány vybrané vyhledávací systémy standardů a norem.

Osnova:
1. Úvod (charakteristika technických norem, způsob využití, význam, druhy norem)
2. Technické normy v ČR (Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, legislativa)
3. Technické normy v zahraničí (zahraniční normalizační instituce)
4. Klasifikace a obsah norem (Klasifikace norem)
5. Závěr (porovnání vybraných systémů – ČSN online a ISO store)

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví [online]. 2011 [cit. 2011-04-13]. Dostupné z WWW: http://www.unmz.cz.

International Organization for Standardization - ISO [online]. 2011 [cit. 2011-04-13]. Dostupné z WWW: http://www.iso.org.

ČESKO. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1997, 006, 22, s. 128-136.

PROKOP, Ivo. Technická normalizácia a informácie. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická knižnica, 1990. 97 s. ISBN 80-85165-21-X.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK