Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Analýza výběru textů do čítanek pro 2.stupeň ZŠ
Název práce v češtině: Analýza výběru textů do čítanek pro 2.stupeň ZŠ
Název v anglickém jazyce: Analysis of chosing text into reading books for 2nd grade of
elementary school (focused on 9th class)
Klíčová slova: čítanky, 2. stupeň ZŠ, analýza, hodnocení, ročník 9, učebnice, literatura
Klíčová slova anglicky: reading books, 2nd grade of elemantary school, analysis, rating, 9th class, text books, literature
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.03.2010
Datum zadání: 11.03.2010
Datum a čas obhajoby: 25.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2011
Oponenti: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je:
a)stanovit na základě prostudované literatury kritéria pro analyzování výběru ukázech ve zvolených čítankách

b)provést výzkumné minišetření týkající se čítanek používaných v 9. ročníku na základních školách v Karlových Varech (autorka vytvoří dotazník pro žáky i učitele, výzkumné šetření ji poslouží především k výběru čítanek pro analýzu)

c)analyzovat výběr ukázek ve zvolených čítankách (doporučuji zohlednit i hledisko recepce pubescentního čtenáře)

d) pokusit se popsat autorskou koncepci jednotlivých čítankových titulů


Seznam odborné literatury
Monografie:
CHALOUPKA, Otokar. Horizonty čtenářství. Praha: Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, 1971. ISBN 13-718-71.
LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Dítě a kniha – O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN 80-86898-01-6.
PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. Jíloviště: Mercury Music & Entertainment s.r.o., 2007. ISBN 978-80-239-9284-7.
TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno: Host, 2008. ISBN 978-80-7294-270-1.

Internetové zdroje:
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007). Výzkumný ústav pedagogický 2007. Dostupný z WWW: <http://www.vuppraha.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/zakladni-vzdelavani>
GABAL, Ivan. Jak čtou české děti? 2003 Dostupný na WWW: <http://www.gac.cz/cz/nase-prace/vystupy-ke-stazeni>
KOŠŤÁLOVÁ, Hana. Podmínky pro rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole. In Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha: Česká školní inspekce, 2010. Dostupný z WWW: <http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka>.


články:
TOMAN, Jaroslav. Jak vznikají moderní čítanky (pohled do autorské tvůrčí dílny). Zlatý máj. 1997, roč. 41, č. 1.
BARTŮŇKOVÁ, J.; ZEMAN, J. Co a jak do čítanek (K otázce výběru a funkce čítankových ukázek). Český jazyk a literatura. 1992 – 1993, roč. 43, č. 5 – 6.
LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. K čítankám na 2. stupni základní školy (se zaměřením na čítanky pro šestý ročník). Český jazyk a literatura. 2003 – 2004, roč. 54, č. 1.


Čítanky: tituly čítanek autorka zvolí na základě výsledků výzkumného minišetření
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK