Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika života lidí s neurofibromatózou
Název práce v češtině: Problematika života lidí s neurofibromatózou
Název v anglickém jazyce: Problems of life of people with neurofibromatosis
Klíčová slova: neurofibromatóza, neurofibromatóza typu 1, dědičnost, nádor, bolest, problematika života, skvrny café au lait
Klíčová slova anglicky: Neurofibromatosis, Neurofibromatosis von Recklinghausen type 1, heredity, cancer, pain, problems of life, cafe au lait spots
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Pavlíková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2011
Datum zadání: 01.06.2012
Datum a čas obhajoby: 13.02.2013 10:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:20.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.02.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02110)
Oponenti: Mgr. Jaroslav Pekara
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování bakalářské práce se řídí pokyny pro vypracování bakalářské práce ÚTPO a Opatřením děkana č. 10/2010.
Seznam odborné literatury
ĎUROVČIKOVÁ, Darina, HALÁS, Marian, LUKÁČOVÁ, Margita. Súčasné poznatky o neurofibromatóze. Lekárský obzor, 1995, roč. 44, č. 11, s. 335 - 337. ISSN 0457-4214.
GOLDSTEIN, Jonathan, GUTMANN, David. Neurofibromatosis type 1. In: Roach ES, Miller VS (eds). Neurocutaneus Disorders, UK: Cambridge University Press 2004, s. 42-49. ISBN neuvedeno.
KOMÁREK, Vladimír, ZUMROVÁ, Alena, et al. Dětská neurologie. 2. vydání. Praha: Galén, 2008, s. 128 -131. ISBN 978-807262-492-8.
MAŘÍKOVÁ, Taťána, et al. Longitudinální a multidisciplinární péče o pacienty a rodiny s výskytem neurofibromatózy 1. typu. Praha, 2006. Závěrečná práce. UK 2.LF v Praze, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.
MENKES, John, (H.), SARNAT, Harvey, (B.), MARIA, Bernard, (L.). Dětská neurologie II. 7. vydání, Praha: TRITION, 2011, s. 1287 -1300. ISBN 978-80-7387-341-7.
MOREL, Kimberly, (D), HOGELING, Marcia, EICHENFIELD, Lawrence, (F). Hlouběji než hluboko v kůži. Kožní projevy systémových onemocnění. Pediatrie po promoci, 2005, roč. 2, č. 3, s.13-19. ISSN 1214-6773.
NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, RŮŽIČKA, Evžen, TICHÝ, Jiří. Neurologie. 1. vydání. Praha: Galén, 2005, s. 250 -252. ISBN 80-7262160-2.
PETRÁK, Bořivoj, PLÉVOVÁ, Pavlína, NOVOTNÝ, Jan, FORETOVÁ, Lenka. Neurofibromatosis von Recklinghause. Klinická onkologie, 2009, roč. 22, suppl., s. 38-44. ISSN 1802 - 5307.
PETRÁK, Bořivoj. Přehled neurokutánních syndromů. Zdravotnické noviny, 2000, roč. 49, č. 2. ISSN 0044-1996.
WANG, Zhenyu -LIU, Yi. Research update and recent developments in the management of scoliosis in neurofibromatosis type 1. Orthopedics, 2010, 335 -341. ISSN 1938 -2367.
Předběžná náplň práce
Teoreticko-empirigká práce.
V teoretické části se zaměřím na patofyziologii onemocnění. Uvedu definici onemocnění, příčiny onemocnění, jeho příznaky, diagnostické a terapeutické možnosti, jaká je prognóza onemocnění. Dále nastíním problematiku života lidí s neurofibromatózou.
V empirické části bych chtěla zjistit, jaké překážky lidé s NF překonávají, co je nejvíce trápí, jak jim ovlivňuje život, jak se s nemocí vyrovnávají.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the theoretical part I will focus on the pathophysiology of the disease. I will give the definition of the disease, the causes of disease, its symptoms, diagnostic and therapeutic options what is the prognosis of the disease. Afterwards I will outline the problems in the life of people with neurofibromatosis.
In the empirical part I would like to find out which barriers people with NF get over, what is most troubling for them, how NF affects their life and how do they cope with the disease.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK