Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnímání vlastního těla u adolescentů psychiatrického stacionáře
Název práce v češtině: Vnímání vlastního těla u adolescentů psychiatrického stacionáře
Název v anglickém jazyce: Body image among adolescents in the psychiatric care center
Klíčová slova: Adolescence, tělo, sebepojetí, postoj k tělu, sebeúcta.
Klíčová slova anglicky: Adolescence, body, self-concept, attitude to the body, self-esteem.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. et Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.03.2011
Datum zadání: 17.03.2011
Datum a čas obhajoby: 31.05.2012 14:10
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Eva Kadlecová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude provedena kvalitativními výzkumnými metodami. Použiji pozorování otevřené heterogenní skupiny adolescentů v denním psychiatrickém stacionáři s následným rozborem výsledku činností členů skupiny. Stěžejní část bude tvořit analýza rozhovoru s jedním klientem; kontext rozhovoru doplním jeho kasuistikou.Seznam odborné literatury
1) HORT, V. aj. Dětská a adolescentní psychiatrie. VI vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-404-5.
2) Langmeier, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2 akt. vyd. Grada, 2006. ISBN 80-247-1284-9.
3) STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Nakladatelství Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X.
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je zachytit, jak adolescenti s psychiatrickými problémy vnímají své tělo a jak s ním zacházejí. Bakalářská práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část.
Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů. Dále se tato stať stručně zabývá patologií v rámci vnímání vlastního těla a následnou terapií. Praktickou část tvoří vlastní kvalitativní výzkumná práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim of this bachelor paper is to capture how adolescents with psychiatric problems, perceive their body and how to treat. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of basic concepts. Further, this part gives attention to the pathologies in the body image and subsequent therapy. The practical part consists of its own qualitative research study.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK