Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nadané děti
Název práce v češtině: Nadané děti
Název v anglickém jazyce: Gifted Children
Klíčová slova: nadání, talent, identifikace nadaných žáků, inteligence, výuka, integrace
Klíčová slova anglicky: gifted, talent, identifying gifted children, intelligence, education, integration
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.03.2011
Datum zadání: 17.03.2011
Datum a čas obhajoby: 15.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá tématem nadaných dětí. V práci jsou vysvětleny pojmy nadání, talent, inteligence a jejich rozdělení. Dále se práce zaměřuje na správnou identifikaci a vyhledávání nadaných žáků. V této práci je popsána správná identifikace a samotné vyhledávání nadaných žáků. V další části je přiblížení výuky nadaných žáků na Základní škole nám. Curieových. K charakteristice žáků první třídy jsou v práci vypracované dvě kazuistiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with gifted children. The paper explains the concepts of giftedness, talent, intelligence and their distribution. Furthermore, the work focuses on correct identification and retrieval of gifted students. It is described in this work proper identification and a search for gifted students. The next part is to approach the teaching of gifted students at the elementary school square Curieových. The characteristics of the students are first-class work prepared by two case reports.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK