Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah žáků k učení a poznání - váha a struktura intelektuálních a školních poznatků
Název práce v češtině: Vztah žáků k učení a poznání - váha a struktura intelektuálních a školních poznatků
Název v anglickém jazyce: Accounts of knowledge - the role and the structure of school and intelectual knowledge
Klíčová slova: Vztah žáků k poznání, váha a struktura školních a intelektuálních poznatků
Klíčová slova anglicky: Accounts of knowledge, the role and the structure of school and intelectual knowledge
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.03.2011
Datum zadání: 17.03.2011
Datum a čas obhajoby: 31.05.2012 08:30
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Veronika Francová
 
 
 
Konzultanti: Alena Škaloudová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Vztah žáků na konci ZŠ k poznání byl zkoumán PSŠE na vybraných školách (Praha 3) v r. 1991 a 2002 metodou poznatkových bilancí. Byla identifikována základní struktura tohoto vztahu, která umožňuje interpretovat vztah k sobě, k rodině, ke škole a k učení, a také posoudit jejich projekce do budoucnosti.
Cílem bakalářské práce je na empirických datech ze stejných škol ověřit, je v r. 2011 podoba vztahu žáků k poznání.
Sebrané poznatkové bilance ze 3-4 základních škol (8.roč.) budou přepsány a všechny výrokové jednotky budou kategorizovány, posléze bude provedena jejich statistická analýza (chí-kvadrát srovnání teoretických/očekávaných a empirických četností) a konečně distribuce výroků a jejich konkrétní vyjádření budou interpretovány na pozadí porovnání současných škola (žáků) mezi sebou a také diachronicky (vs. 1991 vs. 2002). Zvláštní důraz bude kladen na proměny kategorie „školní a intelektuální poznatky“ (váha a struktura trivia, nominací předmětů, metodologických a normativních poznatků atd.).
Seznam odborné literatury
PŠSE: Co se v mládí naučíš … Praha, UK-PedF 2001 (1,vyd. 1992).
PSŠE: Čeští žáci po deseti letech. Praha, UK-PedF 2004.
Charlot, B.: Budu dělník jako táta, tak na co je mi učení? In GFEN: Všichni na jedničku! Alternativní didaktické postupy. Praha, Karolinum 1991.
Pýchová, J.: Vztah k poznání žáků osmých tříd základních škol. Praha, UK-PedF, katedra psychologie 2003 (diplomová práce).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK