Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojistné produkty a jejich využití v běžném životě
Název práce v češtině: Pojistné produkty a jejich využití v běžném životě
Název v anglickém jazyce: Insurance products and their use in everyday life
Klíčová slova: Pojištění, důchodové pojištění, penzijní společnost
Klíčová slova anglicky: Insurance, pension insurance, pension company
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2011
Datum zadání: 15.03.2011
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: knihovna katedry OVF - R 207 e
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka charakterizuje základní pojistné produkty poskytované pojišťovnami v České republice. Zaměří se na rozbor a zhodnocení vybraných pojistných produktů u předem zvolených pojišťoven a zhodnotí možnosti jejich využití občany České republiky v běžném životě.

Seznam odborné literatury
DUCHÁČOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha : Ekopress s.r.o., 2003, 2005, 2009. ISBN 978-80-86929-51-4

SYROVÝ, P.; NOVOTNÝ, M. Osobní a rodinné finance. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1098-6

SMRČKA, L. Osobní a Rodinné finance. Praha : Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-41-2

SMRČKA, L. Rodinné finance. Praha : C.H. Beck, 1999, 2010. ISBN 978-80-7400-199-4

Předběžná náplň práce
Diplomantka bude pracovat na bakalářské práci podle následujícího postupu.

1. Pojem pojištění a jeho druhy
2. Obecná charakteristika důchodového pojištění
3. Analýza pilířů důchodového pojištění
4. Využití vybraných pojistných produktů v běžném životě
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Student will be working on the dissertation according to the following outline.

1. Term insurence and its various types
2. General charecteristic of pension insurance
3. Analysis of pillars of the pension insurance
4. Use of these insurance products in everyday life
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK