Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vizuální manipulace nejen v umění - výtvarná výchova a současné médium
Název práce v češtině: Vizuální manipulace nejen v umění - výtvarná výchova a současné médium
Název v anglickém jazyce: Visual manipulations not only in Art - Art Education and contemporary Medium
Klíčová slova: manipulace, fotomanipulace, výtvarná výchova, umění, počítačová grafika
Klíčová slova anglicky: manipulation, photomanipulation, art education, art, computer graphic
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2011
Datum zadání: 15.03.2011
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
Místo konání obhajoby: UK PedF - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
V práci pojednejte o fenoménu obrazové manipulace v kontextu širších sociokulturních a uměleckých oblastí. Téma zpracujte jako obsahově zajímavou oblast výtvarně vyjadřovacích prostředků vizuální komunikace a současně jako prostředek „estetizace“ světa. Představte nejen obecné pohledy na fenomén manipulace(s) obrazem, ale zaměřte se především na vybranou oblast dodatečných počítačových úprav. V této části svého textu představte možnosti využití takto upravených obrazů v historii i současnosti reklamního, mediálního a uměleckého světa. Zmiňte autority, zabývající se zvoleným tématem.
V textu přibližte i problematiku různých typů vizuálních manipulací.

Didaktická část bude obsahovat návrh několika zadání pro hodiny VV na základní škole na určené téma, vztahující se k tématu.

Ve výtvarné části řešte a prezentujte soubor autorských fotografií (resp. manipulovaných obrazů) na vybrané téma.

Seznam odborné literatury
BARROW, J. D.; Vesmír plný umění. Brno: Jota, 2000.
BOURDIEU, Pierre. O televizi. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2002. 104 s. ISBN 80-7239-122-4.
FINK, E.; Hra jako symbol světa. Praha: 1993.
FLUSSER, V.; Příběh ďábla. Praha: GemaArt, 1997.
KOMÁREK, S.; Příroda a kultura: svět jevů a svět interpretací. Praha: Vesmír, 2000.
KOUKOLÍK, F.; Mravenec a vesmír. Praha: 1997.
LÁBOVÁ, Alena. Soumrak fotožurnalismu? (manipulace fotografií v digitální éře). Praha : Karolinum, červen 2009
LEARY, T.; Chaos a kyberkultura. Praha: Maťa - Dharmagaia, 2001.
McLUHAN, M.; Člověk, média a elektronická kultura. Brno: Jota, 2000.
ŠAMŠULA, P.; HIRSCHOVÁ, J.; Průvodce výtvarným uměním IV. 1. vyd. Praha: Práce 1994 (SPL – Práce, 2000). ISBN 80-86287-24-6.
VOLEK, Jaromír. Média a realita
www.fotografnet.cz – články časopisu Fotograf
http://www.cs.dartmouth.edu/farid/research/digitaltampering/ - anglicky, historický přehled s příklady fotomanipulací
www.alltelleringet.com
www.katerinadrzkova.cz
+ další odborná literatura v průběhu studia pramenů
Předběžná náplň práce
systematické studium odborných pramenů vztahujících se k tématu, řešení výtvarné a pedagogické části práce
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
systematical study of special sources about theme, solution of artwork part and pedagogical part
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK