Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika pacientů na umělé plicní ventilaci v domácí péči
Název práce v češtině: Problematika pacientů na umělé plicní ventilaci v domácí péči
Název v anglickém jazyce: The issue of patients on artificial ventilation in the home care
Klíčová slova: Dýchání, ventilátor, umělá plicní ventilace
Klíčová slova anglicky: Breathing, ventilator, artificial ventilation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jana Marsová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2011
Datum zadání: 26.11.2012
Datum a čas obhajoby: 11.02.2013 10:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Jiri Prokop, DiS
 
 
 
Seznam odborné literatury
CHROBOK, V. - ASTL, J. - KOMÍNEK, P. a kol.
Tracheostomie a koniotomie, techniky, komplikace a ošetřovatelská péče, Praha: MAXDORF, 2004. ISBN 80-7345-031-3
CVACHOVEC, K. - ČERNÝ, V.
Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti, 1.vyd. Praha: Galén. ISBN 978-80-7262-509-3
DLASK, K. a kol. -
Program domácí umělé plicní ventilace v ČR. Česko – Slovenská pediatrie, 2006, roč. 61, č. 5, s. 112-113, 260. ISSN: 0069-2328.
DLASK, Karel a kol. –
Program umělé plicní ventilace v domácí péči v České republice. Finální souhrn přednášek, vycházejících ze 4. Celostátní konference Umělé plicní ventilace v Mladé Boleslavi, 2006. s 112-115. ISBN 80-86313-17-4
DOMENECH, R. Clar et al.
Home mechanical ventilation for restrictive thoracic
disease: effects on patient quality-of-life and hospitalizations
. Respiratory Medicine,
Dec. 2003, VOL. 97, No. 12, s. 1320 – 1327
DRÁBKOVÁ, Jarmila.
Asistovaná smrt, terminální sedace a eutanazie [online].Praha: Vybrané kapitoly z akutní péče - skripta, 17. 01. 2008 [cit. 2008-10-09]. Dostupné z: http://www.uzs.tul.cz/skripta/data/2008-01-17/13-30-49.doc/.
Home Respiratory Care Services
[online]. 14.12. 2007 [cit. 2009-28-03]. Dostupné
z:
http://www.aarc.org/resources/position_statements/hrcs.html.
HAŠKOVCOVÁ, H. Thantalogie.
Nauka o umírání a smrti. 2. Přepracované vydání. Praha: Galén, 2007. 244 s. ISBN 978-80-7262-471-3.
HECZKO, Stanislav.
Francis Fukuyama – konec dějin a poslední člověk [online].
15. 08. 2003 [cit. 2008-09-01]. Dostupné z:
http://www.blisty.cz/art/14914.html.
INGADOTTIR, T. S. - JONSDOTTIR, H.
Technological dependency - the
experience of using home ventilators and long-term oxygen therapy: patients´and
families´perspective.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Mar. 2006, vol. 20,
No. 1, s. 18 - 25. 61
KASAL,E. a kol.
Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče. 1.vyd, Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0556-2
LUKÁŠ, J. a kol.
Tracheostomie v intenzivní péči. 1.vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0673-3
MARKSTRÖM, A. et. al.
Quality-of-Life Evaluation of Patients With
Neuromuscular and Skeletal Diseases Treated With Noninvasive and Invasive Home
Mechanical Ventilation. Chest, Nov. 2002, vol. 122, No. 5, s. 1695 - 1700. ISSN: 0012-3692.
MIČUDOVÁ, E. –
Bakalářská práce: Poskytování umělé plicní ventilace v domácí péči, Brno: Masarykova univerzita, lékařská fakulta, 2006
MIČUDOVÁ, E –
Pacienti závislí na ventilátoru mohou být doma (online) Praha: Medical Tribune, 18.06.2007,http://www.medical-tribune.cz/archiv/mtr/149/4334.
NOVÁKOVÁ,L.-
Diplomová práce: Filozofické zdůvodnění lidské důstojnosti, České Budějovice: Jihočeská univerzita, zdravotně sociální fakulta, 2009
NUGENT, A. M. et. al.
Domiciliary-assisted ventilation in patients with myotonic dystrophy. Chest, Feb. 2002, vol. 121, No. 2, s. 459 - 464. ISSN: 0012-3692.
VÁVROVÁ, B. - PRCHALOVÁ, E
. Ošetřování pacienta s tracheostomickou kanylou. V novinky v pneumologii, sborník prací, vycházejících z příspěvků přednesených na XIII. Kongresu České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 1.vyd, Hradec Králové, 2006. ISBN 80-239-7293-6
ZOUBKOVÁ, R.- DOSTÁLOVÁ, J. - VILÍMKOVÁ, A
. Praktická cvičení z neodkladné péče u akutních stavů. 1.vyd, Ostrava, 2007. ISBN 978-80-7368-462-4
http://vnl.xf.cz/ose/ose-oremova.php
http://vnl.xf.cz/ose/ose-henderson.php
Ministerstvo zdravotnictví
České republiky [online]. 01. 01.2004 [cit. 2009-22-04]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/55-domaciumela-plicni-ventilace.html
Předběžná náplň práce
Abstrakt
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jaká je hlavní problematika ventilovaných pacientů v domácí péči. Zároveň je záměrem této práce seznámit laickou veřejnost s možností péče o člena rodiny na umělé plicní ventilaci v domácím prostředí (DUPV). Práce je určena hlavně pro oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče v nemocnici Tanvald s.r.o., kde by měla sloužit pro rodinné příslušníky, kteří řeší otázky okolo tohoto tématu. V teoretické části popisuji, co je to domácí umělá plicní ventilace, jaký je její vývoj u nás i v zahraničí, jak je ekonomicky náročná, i tím jaké náležitosti a vybavení jsou nutné k realizaci této péče. Jak probíhá zaučení pečujícího člena rodiny. Dále se věnuji tématům co je to umělá plicní ventilace, tracheostomiím, jaké jsou komplikace a ošetřovatelské problémy s nimi spojené.
V praktické části využívám kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu. Jako kvantitativní metodu jsem zvolila kazuistiku pomocí ošetřovatelských modelů dle teorie Oremové a Hendersonové. Kvalitativní výzkum jsem provedla pomocí dotazníků, které byly předloženy rodinným příslušníkům, kteří provádí ošetřovatelskou péči u ventilovaného jedince zapojeného do programu domácí plicní ventilace. Pomocí těchto metod se snažím odpovědět na hlavní a dílčí výzkumné otázky. Kazuistiky a dotazníky byly vyhotoveny u dvou pacientů, kteří byly propuštěny z našeho oddělení pro chronicky ventilované pacienty v nemocnici Tanvald a kteří v současnosti žijí ve Vrchlabí a Varnsdorfu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract
The aim of my thesis was to find out what is the main problem of ventilated patients in home care. It is the intention of this paper to acquaint the general public with the care of a family member on artificial ventilation at home (DUPV). The work is intended mainly for the separation of chronic resuscitation and intensive care in hospital Tanvald s.r.o., where it should to serve for family members who are dealing with issues related to this topic. The theoretical part describes a home mechanical ventilation, what is its development at home and abroad, how it is economically demanding, which requirements and what equipment is needed to perform this care, how is the learning curve caring family members. Then I describe the topics of mechanical ventilation, tracheostomy, what nursing problems and complications are associated with them.
In the practical part I use both quantitative and qualitative research methods. As a quantitative method is the case study using nursing models according theory of Orem and Henderson. I conducted qualitative research using questionnaires, which were presented to family members who perform nursing care in ventilated individuals involved in the home ventilation. Using these methods, I try to answer the main and sub research questions. Case reports and questionnaires have been developed in two patients, who were released from our department dedicated to the care of chronically ventilated patients in the hospital Tanvald and who currently live in Vrchlabí and Varnsdorf.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK