Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Literární tvorba transsexuálních osob na komunitních webových portálech
Název práce v češtině: Literární tvorba transsexuálních osob na komunitních webových portálech
Název v anglickém jazyce: Literary work of transgenders at community websites
Klíčová slova: transsexualita, gender, identita, literární tvorba
Klíčová slova anglicky: transgender, gender, identity, literary work
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.03.2011
Datum zadání: 14.03.2011
Datum a čas obhajoby: 01.06.2012 14:50
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá sebeprezentací transsexuálních osob prostřednictvím jejich vlastních textů uveřejňovaných na webových portálech určených lidem s poruchou identity. Informátory jsou lidé, jejichž texty byly na stránkách hojně komentované, setkaly se tudíž s určitým ohlasem, ať už pozitivním či negativním. Texty jsou zpracovány prostřednictvím kvalitativních postupů, zejména narativní analýzy. Rozbor se bude zaměřovat jak na lingvistickou (lexikologie, syntax, stylistika), tak na psychologickou stránku textu (text jako prostředek vyrovnávání se s transsexualitou a budování vlastního sebepojetí). Na analýzu textů bude navazovat rozhovor s vybranými aktéry, který bude sloužit k doplnění informací o dotyčném člověku a důvodech, s nimiž text uveřejnil na komunitních stránkách.
Seznam odborné literatury
FIFKOVÁ, H. et kol.: Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1696-1
FIFKOVÁ, H., WEISS, P. 2002. Etiologie transsexuality. In Transsexualita. Diagnostika a léčba. Praha : Grada, 2002. s. 21 – 26. ISBN 80-247-0333-5.
KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B.: Tváří v tvář: Gender jako metodologická kategorie literárních analýz. Praha: Gender studies, 2010. ISBN 978-80-86520-34-6
MIOVSKÝ, M.: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2010. ISBN 80-247-1362-4
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK