Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Forma kaligrafického přepisu/ kaligrafie jako gesto ve výtvarném umění
Název práce v češtině: Forma kaligrafického přepisu/ kaligrafie jako gesto ve výtvarném umění
Název v anglickém jazyce: Calligraphic Form of the Transcript/ calligraphy as a gestore in the visual
Klíčová slova: historie, vliv kaligrafie na umění, spojení hudby a následného gesta, rozvoj dětského chápání výtvarného umění prostřednictvím huby a použití neobvyklých výtvarných nástrojů
Klíčová slova anglicky: history, the influence of calligraphy on the art , music and subsequent gestures,developing children's understanding of art through the use of unusual art tools and music
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.03.2011
Datum zadání: 14.03.2011
Datum a čas obhajoby: 29.05.2012 00:00
Místo konání obhajoby: UK PedF - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Zásady pro vypracování
V teoretické části zmapujte historii kaligrafie až po současnost, sledujte vlivy východního umění, zaměřte se na proměny kaligrafie ve výtvarném umění (abstraktní, tašismus, action paiting /…/ ),využijte způsoby kaligrafie jako gesta, které znázorňuje nejen výtvarný prvek, ale i slovní vyjádření. Jakou emoci hudba vyvolá a jak ji zaznamenáme na papír.

V didaktické části se zaměřte na převedení způsobů zpracování kaligrafie na práci s dětmi. Mělo by se jednat o jejich rozvoj v přepisu hudby na papír pomocí nejrůznějších nástrojů. Zaměření se na sluchové, haptické vnímání a formu jakéhosi uvolnění a sebevyjádření.

K realizaci výtvarného celku využijte přepisu hudby ( rytmu ) pomocí kaligrafického gesta (různými nástroji). To se pak stane prostředkem Vašich emocionálních, popřípadě písemných záznamů. Tím uchopíte podobu Vašeho vnitřního světa a ta se pak stane vnějším odrazem. Uvědomění si síly okamžiku tahu štětce, který se už neopakuje.
Seznam odborné literatury
MÍČKO, M.; Testament mistra Wu. Praha: Odeon, 1971 (2. vyd. Praha: Kovalam 1997. ISBN 80-901825-4-2).

Umění po roce 1900 (kolektiv autorů) Slovart, Praha, 2007

KANDINSKY, W.; Bod linie plocha. 1. vyd. Praha: Triáda, 2000. ISBN 80-86138-16-X.

PIJOAN, J.;Dějiny umění 1-12. Praha: Odeon, jakékoli vydání

Kašpar, Jaroslav: Soubor statí o novověkém písmu. Karolinum, Praha 1993, ISBN 80–7066-679-X

Kučera, Miloslav: Mluví písmo. Avicenum, Praha 1991, ISBN 80−201−0186−1

KULKA, J.; Psychologie umění. 2. doplněné vydání. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2329-7.

SLAVÍK, J. (1997) Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha : Univerzita Karlova - Karolinum 1997
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK