Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politické divadlo Falka Richtera v postdramatickém kontextu
Název práce v češtině: Politické divadlo Falka Richtera v postdramatickém kontextu
Název v anglickém jazyce: Political theatre of Falk Richter in post-dramatic context
Klíčová slova: Falk Richter, německé politické divadlo, postdramatické divadlo, projekt Trust, Erwin Piscator, Bertolt Brecht, dokumentární divadlo 60. let, současné německé divadlo
Klíčová slova anglicky: Falk Richter, German Political Theatre, Post-dramatic Theatre, Project Trust, Erwin Piscator, Bertolt Brecht, Documentary drama of the 1960s, Contemporary German Theatre
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.03.2011
Datum zadání: 15.03.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka diplomové práce nejprve na základě teoretické literatury vymezí pojem post-dramatického divadla, a to se zaměřením na současné berlínské scény. Do širšího kontextu soudobé berlínské divadelní praxe zasadí tvorbu obou tvůrců jako autorů textů i režisérů. Jejich činnost pak bude sledovat v rámci dvou předních berlínských divadel, ve kterých Richter a Pollesch působí: Schaubühne am Lehniner Platz a Prater jako pobočná scéna Volksbühne. Při svém plánovaném studijním pobytu v Berlíně se autorka nejen bezprostředně seznámí s divadelní a dramatickou tvorbou a dalšími uměleckými projekty F. Richtera a R. Pollesche, ale pokusí se též navázat s tvůrci kontakt, aby mohla následně ve své práci zhodnotit, jak se jejich tvůrčí záměry v jejich díle uskutečňují.

Při analýze tvůrčí poetiky Falka Richtera a Reného Pollesche se autorka zaměří především na jejich práci se soudobými médii, a to jak v rovině tematické, tak v podobě nových vyjadřovacích prostředků a technologií, které oba do svých divadelních projektů i textů zapojují.
Tvorbu obou autorů vsadí autorka též do historického kontextu německého politického divadla 20. století, bude zkoumat zejména brechtovské a piscatorovské inspirace v jejich formálních experimentech. Zároveň se u obou tvůrců zaměří na změněné pojetí samotné političnosti divadla. Oba umělci samozřejmě chápou politickou funkci divadla a možnost či nemožnost přímého působení divadla na společenskou realitu jinak, než jak tomu bylo v předválečném a poválečném epickém divadle E. Piscatora nebo B. Brechta, a nebo v dokumentárním divadle P. Weisse v letech 60. Důležitým cílem práce pak bude analýza a interpretace aktuálních témat v tvorbě F. Richtera a R. Pollesche, která si pro své společensko-kritické divadlo vybírají, neboť je v rámci naší společnosti a v souvislosti s vývojem i těch nejužších mezilidských vztahů považují za výsostné politikum.
Seznam odborné literatury
Dürrschmidt, Anja (Hrsg.): Das System, (Materialien – Gespräche - Textfassungen zu „Unter Eis“), Theater der Zeit 2004
Lehmann, Hans-Thies: Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, Frankfurt am Main: 1999
Lichte, Erika Fischer: Ästhetik des Performativen. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004
Pollesch, René: Wohnfront 2001-2002, vyd. Bettina Masuch / Volksbühne Berlin. Alexander Verlag, Berlin 2002.
Pollesch, René: www-slums, vyd. Corinna Brocher. Rowohlt Tb., Reinbek 2003.
Pollesch, René: 24 Stunden sind kein Tag, Synwolt-Verl., 2003.
Pollesch, René: Zeltsaga - Polleschs Theater 2003/2004, Lenore Blievernicht (Hg.). Synwolt Verlag, Berlin 2004.
Pollesch, René: Prater-Saga, vyd. Aenne Quinones / Volksbühne Berlin. Alexander Verlag, Berlin 2005.
Pollesch, René: Liebe ist kälter als das Kapital, vyd. Corinna Brocher & Aenne Quinones Rowohlt Tb., Reinbek 2009.
Pollesch, René: Telefavela, režie R. Pollesch, Volksbühne am Rosa– Luxemburg–Platz – Berlín (Německo), 2003.
Richter, Falk: Unter Eis (Theaterstücke 1993-2004), Frankfurt am Main: Fischer Verlag 2005
Gronemeyer, Nicole (Hrsg.): Trust von Falk Richter (Materialien, Textfassung, CD Mitschnitt), Theater der Zeit 2010
Richter, Falk: 3 Hry (Bůh je DJ, Electronic City, Porucha),Překl.: Martina Černá, Praha: Transteatral, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK